Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1777. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2004, stran 4473.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javni financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet občine Dobrna na 21. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2004 izkazuje:
                          V tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            353.207
70 DAVČNI PRIHODKI
  (700+701+702+703+704+705+706)             120.794
  700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK            88.226
  701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
  702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO
     IN DELOVNO SILO
  703 DAVKI NA PREMOŽENJE                13.265
  704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
     STORITVE                      19.303
  705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
     IN TRANSAKCIJE
  706 DRUGI DAVKI
71 NEDAVČNI PRIHODKI
  (710+711+712+712+714)                 105.629
  710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
     OD PREMOŽENJA                   39.327
  711 TAKSE IN PRISTOJBINE                 843
  712 DENARNE KAZNI                     78
  713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
     IN STORITEV                     7.363
  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              58.018
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)            7.290
  720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
     SREDSTEV                      7.290
  721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
  722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
     IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA              –
73 PREJETE DONACIJE (730+731)                 110
  730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV           110
  731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI                  119.384
  740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
     JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ             119.384
  741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
     PRORAČUNA IN SREDSTEV
     PRORAČUNA EU                      –
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              360.135
40 TEKOČI ODHODKI
  (400+401+402+403+404+409)               142.287
  400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
     ZAPOSLENIM                     33.163
  401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
     ZA SOCIALNO VARNOST                 5.454
  402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           101.540
  403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
  409 REZERVE                       2.130
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)         114.672
  410 SUBVENCIJE                     7.994
  411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
     IN GOSPODINJSTVOM                 56.687
  412 TRANSFERI NEPROFITNIM
     ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM             11.794
  413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI           38.197
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                  58.620
  420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
     SREDSTEV                      58.620
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                 44.556
  430 INVESTICIJSKI TRANSFERI               2.504
  431 INVESTICIJSKI TRANSFER
     JAVNIM PODJETJEM                  42.052
 
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI         –6.928
     PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
     (SKUPAJ PRIHODKI-ODHODKI)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA                       32.000
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
  750 PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL             –
  7502 Prejeta vračila danih posojil od
     javnih podjetij
  7503 Prejeta vračila danih posojil od
     finančnih institucij                32.000
  7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih
     ravni države
  7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu
     proračunu
  751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  7510 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
     deležev v javnih podjetjih
  7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
     deležev v finančnih inst.
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH            –
  DELEŽEV (440+441+442)
  440 DANA POSOJILA                      –
  4400 Dana posojila posameznikom
  4402 Dana posojila javnim skladom
  4403 Dana posojila finančnim institucijam          –
  4404 Dana posojila privatnim podjetjem
     in zasebnikom
  441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
     IN NALOŽB
  4410 Povečanje kapitalskih deležev
     v javnih podjetjih
  4411 Povečanje kapitalskih deležev
     v finančnih institucijah
  4412 Povečanje kapitalskih deležev
     v privatnih podjetjih
  442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
     PRIVATIZACIJE
  4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
  4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE                      32.000
  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------------
VIII.  ODPLAČILO DOLGA                   2.974
  550 ODPLAČILO DOMAČEGA BLAGA              2.974
  5500 Odplačilo kreditov Banki Slovenije
  5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
  5502 Odplačila kreditov drugim finančnim
     institucijam                    2.974
 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
  RAČUNIH                         22.098
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)             -2.974
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)          6.928
------------------------------------------------------------------
3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0009-1/2005
Dobrna, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost