Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1788. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, stran 4485.

Na podlagi 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter 24. člena v povezavi z 10. členom Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) izdajam
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
P O S L O V A N J A
Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02, 52/03 in 136/04) se na koncu drugega odstavka 1. člena pika nadomesti z vejico ter se dodajo tri nove alinee, ki glasijo:
»–merila za določitev upravičencev do bivalnih ateljejev;
– merila za vključitev v nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente (rentni odkup);
– merila za vključitev v nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno – zasebnega partnerstva (javno – zasebno partnerstvo).«
2. člen
Za 6. členom se doda novo podpoglavje in nov 6.a člen, ki glasita:
»5.a Bivalni ateljeji
6.a člen
Upravičenci do dodelitve bivalnih ateljejev v najem morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju MOL;
– državljanstvo RS;
– priznano umetniško delovanje na območju MOL;
– visokošolska izobrazba s področja likovnih umetnosti ali vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje likovnih dejavnosti;
– starost do 35 let;
– da prosilec ni lastnik ateljeja ali najemnik ateljeja v lasti MOL ali JSS MOL;
– da dohodki prosilca ne presegajo cenzusa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
V posameznem javnem razpisu se lahko določijo tudi dodatni pogoji in opredelijo prednostne kategorije prosilcev.«
3. člen
Za 9. členom se dodata dve novi podpoglavji ter novi 9.a in 9.b člen, ki glasijo:
»8. Rentni odkup
9.a člen
Sklad kupuje stanovanja z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente na območju Mestne občine Ljubljana. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo RS;
– lastništvo bremen prostega stanovanja v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Ljubljana;
– starost 65 let ali več;
– da njihovi dohodki ne presegajo cenzusa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
V posameznem javnem povabilu se lahko določijo tudi dodatni pogoji in opredelijo prednostne kategorije ponudnikov.
9. Javno – zasebno partnerstvo
9.b člen
Sklad kupuje po modelu deljenega lastništva kot javno – zasebnega partnerstva stanovanja v večstanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Ljubljana, ki imajo urejeno pravno stanje in ustrezajo kriterijem glede cene in površine, ki so objavljeni v posameznem javnem razpisu. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo RS;
– vključenost v varčevanje po pogodbi o varčevanju v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi oziroma upravičeni prevzemniki obveznosti in pravic iz te pogodbe;
– stalno prebivališče na območju MOL;
– da dohodki upravičenca ne presegajo cenzusa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem;
– da upravičenec za vstop v model deljenega lastništva ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe razen, če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;
– da upravičenec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
V posameznem javnem razpisu se lahko določijo tudi dodatni pogoji in opredelijo prednostne kategorije upravičencev.«
4. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi: »Postopek v zvezi z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj, kadrovskih stanovanj in bivalnih ateljejev ter postopek v zvezi z dodeljevanjem stanovanjskih posojil, rentnim odkupom in javno – zasebnim partnerstvom se začne na podlagi javnega razpisa za zbiranje vlog, ki ga objavi sklad.«
5. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi: »Kadrovska stanovanja, bivalni ateljeji in stanovanjska posojila se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki določa postopek dodelitve. O rentnem odkupu lastniških stanovanj se odloči po postopku, ki je določen z javnim povabilom. O odkupu stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno – zasebnega partnerstva se odloči po postopku, ki je določen v javnem razpisu.«
6. člen
Te spremembe Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0603-4392/05-21/4
Ljubljana, dne 3. maja 2005.
Direktorica
Jožka Hegler l. r.

AAA Zlata odličnost