Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1810. Pravilnik o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, stran 4516.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 8. člena Statuta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04), Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za tekoče leto in Pravilnika s kriteriji za sofinanciranje društev, št. 017/100, je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 22. seji dne 31. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o normativih za izbor in merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti
1
S tem pravilnikom se določajo normativi za izbor programov in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov, ki jih društva, javni zavodi, zasebni zavodi, ustanove, gospodarske organizacije, posamezniki kot izvajalci javnih projektov in druge pravne osebe prijavijo na razpis Občine Šempeter-Vrtojba za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti.
2
Pravico do sofinanciranja imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo kriterije Pravilnika s kriteriji za sofinanciranje društev in vse razpisne pogoje.
3
Predlog izbora izvajalcev programov in predlog vrednotenja izbranih programov pripravi:
– na področju kulturnih in športnih programov Odbor za družbene dejavnosti – šolstvo, predšolska vzgoja, kultura in šport,
– na področju humanitarnih in socialnih dejavnosti pa Odbor za družbene dejavnosti – sociala in zdravstvo.
Na podlagi predlogov, ki so izraženi v točkah, župan potrdi obseg sofinanciranja programov v okviru razpoložljivih sredstev, zagotovljenih in opredeljenih v proračunu za tekoče koledarsko leto.
4
Odbora za družbene dejavnosti morata pri izboru in vrednotenju prijavljenih programov upoštevati naslednje normative:
– pravočasnost in popolnost prijav,
– v izbor in vrednotenje se lahko uvrstijo samo programi, ki se izvajajo na področju Občine Šempeter-Vrtojba, ali programi, ki se bodo izvajali za občane Občine Šempeter-Vrtojba.
5
Vrednotenje programov na področju kulture se izvaja na podlagi točkovanja po merilih iz naslednje razpredelnice:
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
| |Merilo                             | Število |
| |                                |  točk |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|1|Sedež v občini                         |  10  |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|2|Značaj regionalnega društva ali zveze              |  5  |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|3|Ocena programa glede na pomen za občane in občino        | 1 do 20 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|4|Pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine  | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|5|Številčnost članov – občanov v društvu             | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|6|Sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija     | 0 do 10 |
| |prireditev v občini (na podlagi izpolnjevanja 6. točke pogodbe –|     |
| |društva brezplačno sodelujejo z občino)             |     |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|7|Pomen programov za mladino ali starejše občane         | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|8|Drugo (splošni družbeni pomen, večletni programi…)       | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
Programi prijaviteljev, ki imajo v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba opredeljeno lastno postavko, se vrednotijo na podlagi najave programov in opredeljenih proračunskih sredstev za tekoče koledarsko leto.
6
Letni program športa v tekočem koledarskem letu se izvaja po naslednjih programih: interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, športna rekreacija, šport invalidov, vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Vrednotenje programov na področju športa se izvaja po opredeljenih področjih in na podlagi točkovanja po merilih, določenih v razpredelnicah.
 
a) Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Financiranje se izvaja preko Zavoda za šport Nova Gorica. Na podlagi programov, opredeljenih v pogodbi, se organizacija in financiranje interesne športne vzgoje otrok in šolske mladine izvajata preko direktnega sodelovanja med Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Zavodom za šport. Financiranje interesne športne vzgoje študentov s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba se izvaja preko direktnega sodelovanja med Fakulteto za šport in Zavodom za šport Nova Gorica.
 
b) Športna rekreacija
Vrednotenje programov društev na področju športa se izvaja na podlagi točkovanja po merilih iz naslednje razpredelnice:
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
| |Merilo                             | Število |
| |                                |  točk |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|1|Sedež v občini                         |  10  |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|2|Značaj regionalnega društva ali zveze              |  5  |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|3|Opredeljenost programov za najširši krog občanov        | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
| |Ocena programa glede na pomen za občane in občino        | 0 do 20 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|4|Pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine  | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|6|Številčnost članov – občanov v društvu             | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|7|Sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija     | 0 do 10 |
| |prireditev v občini (na podlagi izpolnjevanja 6. točke pogodbe –|     |
| |društva brezplačno sodelujejo z občino)             |     |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|8|Pomen programov za mladino ali starejše občane         | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
|9|Drugo (splošni družbeni pomen, večletni programi…)       | 0 do 10 |
+-+----------------------------------------------------------------+---------+
Programi prijaviteljev, ki imajo v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba opredeljeno lastno postavko, se vrednotijo na podlagi najave programov in opredeljenih proračunskih sredstev za tekoče koledarsko leto.
 
c) Sofinanciranje plač strokovnim delavcem
Občina Šempeter-Vrtojba v proračunu za tekoče koledarsko leto v tabeli 9, postavka 4119000 – trener v NTK klubu, določa sredstva za sofinanciranje plače trenerja v Namizno-teniškem klubu Iskra-Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba. Sredstva se mesečno po dvanajstinah nakazujejo na transakcijski račun Namizno-teniškega kluba Iskra-Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba.
 
d) Šport invalidov
Na področju športa invalidov se sofinancirata vključevanje in sodelovanje invalidov športnikov s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba v mednarodnih organizacijah in udeležba na mednarodnih tekmovanjih. Sofinanciranje teh programov se izvaja preko sofinanciranih programov športnih društev ali preko Zavoda za šport.
 
e) Vrhunski šport ter športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Sredstva za sofinanciranje vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se zagotavljajo iz sredstev, opredeljenih v občinskem proračunu za tekoče koledarsko leto v tabeli 9:
 
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|Društvo                |Proračunska postavka         |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|Namiznoteniški klub Iskra-      |4120991 – Športno društvo NTK –   |
|Avtoelektrika Šempeter-Vrtojba    |dejavnost              |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|Rokometni ženski klub Šempeter-    |4120992 – Rokometni ženski klub   |
|Vrtojba                |Šempeter-Vrtojba           |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
|Vrhunski mladi športniki       |4120997 – Transferi posameznikom –  |
|                   |perspektivni športniki        |
+--------------------------------------+-------------------------------------+
Sredstva za sofinanciranje priprav in udeležbe vrhunskih mladih športnikov s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter-Vrtojba na državnih in mednarodnih tekmovanjih se opredelijo:
– na podlagi programov športnih društev, prijavljenih na razpis,
– na podlagi IX. člena Pravilnika s kriteriji za sofinanciranje društev,
– na podlagi Pravilnika o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih.
7
Vrednotenje programov na humanitarnem in socialnem področju se izvaja na podlagi točkovanja po merilih iz naslednje razpredelnice:
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
| |Merilo                             | Število |
| |                                | točk  |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|1|Sedež v občini                         |  10  |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|2|Značaj regionalnega društva ali zveze             |  5  |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|3|Ocena programa glede na pomen za občane in občino       | 1 do 20 |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|4|Pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine | 0 do 10 |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|5|Številčnost članov – občanov v društvu             | 0 do 10 |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|6|Sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija    | 0 do 10 |
| |prireditev v občini (na podlagi izpolnjevanja 6. točke pogodbe |     |
| |– društva brezplačno sodelujejo z občino)           |     |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|7|Pomen programov za mladino ali starejše občane         | 0 do 10 |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
|8|Drugo (splošni družbeni pomen, večletni programi…)       | 0 do 10 |
+-+---------------------------------------------------------------+---------+
Programi prijaviteljev, ki imajo v proračunu Občine Šempeter-Vrtojba opredeljeno lastno postavko, se vrednotijo na podlagi najave programov in opredeljenih proračunskih sredstev za tekoče koledarsko leto.
8
Občina vsako leto na podlagi prijav na razpis z izbranimi izvajalci programov sklene pogodbo, ki opredeljuje vsebino in obseg programov, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne obveznosti in pravice. Izvajalci morajo po izvedbi programov (oz. v novembru za kontinuirane programe) strokovni službi družbenih dejavnosti predložiti poročilo o izvedbi programov in porabi proračunskih sredstev. Če izvajalci obveznosti, ki bodo določene v pogodbi, ne bodo izpolnili, se jim bodo za ta del programa proračunska sredstva odvzela.
9
Ta pravilnik začne veljati takoj.
Št. 030-41-3/2005-14
Šempeter pri Gorici, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.

AAA Zlata odličnost