Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1821. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 4524.

Na podlagi 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 17. redni seji dne 18. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Trebelno, za obdobje petih let, in sicer od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2010.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega akta.
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Občine Trebnje in z naslednjim besedilom:
»Občinska volilna komisija Občine Trebnje
          REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA ZA 
          OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI TREBELNO
 
  Za glasovanje na referendumu dne 5. 6. 2005 o uvedbi samoprispevka v
denarju za območje Krajevne skupnosti Trebelno, ki se uporabi za:
  – rekonstrukcijo javnih poti v KS, in sicer letno 500m, po potrjenem
vsakoletnem programu Krajevne skupnosti Trebelno;
  – investicijsko vzdrževanje javnih poti v KS, in sicer 1500 m letno,
po potrjenem vsakoletnem programu Krajevne skupnosti Trebelno
  – izgradnja večnameskega doma na Trebelnem.
  Po investicijskem programu, ki ga je izdelal ESPRI, Agencija za
podjetništvo in vodenje, d.o.o. Novo mesto, Novi trg 11, Novo mesto,
novembra 2004, usklajen februarja 2005, in je bil potrjen na redni seji
Občinskega sveta občine Trebnje, dne 28. 2. 2005 in načinu plačevanja in
drugimi pogoji, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka,
 
               GLASUJEM
        ZA               PROTI
 
  Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«,
če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma 
»PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Trebelno, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Trebelno,
– fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnih zemljišč na območju Krajevne skupnosti Trebelno, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 18. 4. 2005. Od tega dne dalje začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Trebelno v nedeljo, dne 5. 6. 2005. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, in sicer v naslednjih krajih:
– volišče Gasilni dom Velika Strmica, Trebelno
– volišče Stara šola Trebelno, Trebelno
– volišče Žagar Štefan, Češnjice 35, Trebelno
– volišče Gasilni dom Štatenberk, Trebelno.
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Trebnje, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Trebnje.
9. člen
Priloga tega sklepa je predlog odloka o uvedbi samoprispevka v Krajevni skupnosti Trebelno.
10. člen
Sklep o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03630–00001/2004
Trebnje, dne 18. aprila 2005.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost