Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1802. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podlehnik, stran 4496.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 6. in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) in 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/00) je Občinski svet občine Podlehnik na 11. redni seji dne 10. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Podlehnik.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah:
– na lokalnih javnih cestah,
– javnih poteh in površinah za pešce,
– intervencijskih poteh in
– drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: prometna infrastruktura), ki jo izvajata izvajalec in zavezanec.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v več stanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje (v nadaljevanju: zavezanci).
Javne prometne površine so vse kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste, ulice, trgi, kolesarske poti, pločniki in javni parkirni prostori.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
– posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
– pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz prometne infrastrukture;
– pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
– odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce;
– čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in požarno varnost;
– čiščenje odtokov cestnih požiralnikov v času odjuge;
– odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
– namestitev in vzdrževanje snegobranov na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja;
– ureditev in vzdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi;
– čiščenje zasneženih prometnih znakov;
– obveščanje javnosti o stanju cest;
– druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah.
Vzdrževalna dela zimske službe, ki so navedena v 8., 9. in deseti alineji, se lahko izvajajo samo v izrednih primerih, v imenu zavezanca na njegov račun, po predhodni zahtevi pooblaščene osebe iz 18. člena tega odloka.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Podlehnik opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah ali z neposredno pogodbo.
5. člen
Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbere Občina Podlehnik.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Podlehnik, se o času trajanja uredi s pogodbo o koncesiji ali neposredno s pogodbo med izvajalcem zimske službe in Občino Podlehnik.
Neposredna pogodba se načeloma sklepa za dobo petih let in se podaljšuje vsako leto.
O izbiri izvajalca zimske službe odloči z odločbo tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, oziroma druga pooblaščena oseba, ki jo pooblasti tajnik občine oziroma direktor občinske uprave.
6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 1. oktobra izdelati načrt zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predloži Občini Podlehnik v potrditev. Župan z načrtom zimske službe seznani Občinski svet občine Podlehnik.
Z načrtom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi prioriteta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Načrt zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
– izdela načrt zimske službe in ga predloži v potrditev županu Občine Podlehnik;
– redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
– skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli; uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipanje;
– izvaja zimsko službo po potrjenem načrtu zimske službe in ga prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
– da posipa prometno infrastrukturo po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
– prične praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko le-ta doseže višino 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja izvajalec zimske službe sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku;
– organizira 24-urno stalno dežurno službo;
– izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
8. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati naslednje prioritete:
1. prioriteta: občinske ceste, ki so povezane s prihodom učencev v šolo,
2. prioriteta: ostale pomembne občinske ceste,
3. prioriteta: druge javne poti in javne površine.
9. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s površin za pešce, kjer to dopuščajo razmere v širini 1 metra;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer to dopuščajo razmere, širok 3m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. V načrtu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec zimske službe in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Iz cest mora biti sneg odstranjen do 6. ure zjutraj, oziroma 24 ur po prenehanju sneženja, po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme alinee 7. člena tega odloka.
10. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu;
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega ne sme odložiti na pločnikih.
11. člen
Župan Občine Podlehnik na področju zimske službe:
– potrjuje operativni načrt zimske službe;
– spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe;
– zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem planu za tekoče leto.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
12. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okoli svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
– sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
– sproti posipati pločnike za pešce ob poledici;
– skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
– odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
– odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd).
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
13. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 12. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravna zavezane neposredno izvajalcu zimske službe po izstavitvi računa.
14. člen
Pločniki za pešce se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žaganjem ali smetmi.
15. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani.
Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
16. člen
Pri odstranjevanju snega iz javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano odmetavati sneg na druge javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila iz javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH
SNEŽNIH PADAVIN
17. člen
V času izrednih snežnih padavin ali ob velikih odjugah, župan lahko poleg izvajalca zimske službe aktivira Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Podlehnik. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora oziroma občinska uprava, ki ga do 1. 10. za vsako sezono imenuje župan.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca naslednje naloge:
– kvalitetni in količinski nadzor;
– vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od načrta zimske službe;
– daje izvajalcu predloge oziroma zahteve za izboljšanje organizacije potrebnega dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
19. člen
Z denarno kaznijo 250.000 SIT se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe izvajalca zimske službe.
20. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 12. člen;
– ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 16. člena;
– posipa z materiali, ki so izrecno prepovedani v drugem odstavku 14. člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Za zadeve, ki jih ta odlok ne ureja, se smiselno uporablja pravilnik o vrstah in vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402/4-2005
Podlehnik, dne 10. marca 2005.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti