Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1831. Program priprave občinskega lokacijskega načrta LIKO Liboje, stran 4529.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je župan Občine Žalec dne 18. aprila 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta LIKO Liboje
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta LIKO Liboje (v nadaljevanju: LN),
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN.
 
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Na obeh straneh lokalne ceste Petrovče-Liboje ima podjetje LIKO d.d. Liboje obstoječe proizvodne, poslovne in pomožne objekte s pripadajočimi zunanjimi površinam (parkirišča, manipulativne in skladiščne površine …). Iz funkcionalnega in oblikovnega vidika območje obremenjujejo številni obstoječi objekti, neprimerno oblikovanje in namembnost zunanjih površin, prometna neurejenost (preveč priključkov na obstoječo lokalno cesto, lokalna cesta kot notranja transportna komunikacija) ter neurejena komunalna in energetska infrastruktura. Investitor LIKO d.d. Liboje potrebuje za svoj razvoj tudi nove objekte.
 
Razlogi za pripravo LN:
– načrtna ureditev neustrezno izkoriščenega prostora,
– legalizacija in preoblikovanje nekaterih obstoječih objektov in zunanjih površin,
– zagotovitev pogojev za gradnjo novih objektov,
– zmanjšanje števila priključkov na obstoječo lokalno cesto,
– ureditev komunalne, energetske in druge infrastrukture.
 
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru drugega ureditvenega območja za proizvodne dejavnosti, za katerega je potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt. To obveznost opredeljuje tudi odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96, 68/98, 53/99 in 83/03).
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1 se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
 
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je ureditveno območje, ki leži v bližini kamnoloma Liboje vzhodno in zahodno od lokalne ceste Petrovče-Liboje.
 
Programska izhodišča LN:
Na delno pozidanem območju so predvidene prostorske ureditve za razvojni program sedanjega lastnika objektov in zemljišč za proizvodne, poslovne in spremljajoče dejavnosti. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– legalizacija in oblikovna sanacija nekaterih obstoječih objektov,
– rušitev dotrajanih oziroma neprimerno lociranih obstoječih objektov,
– načrtovanje novogradenj,
– ustreznejša namenska raba in oblikovanje zunanjih površin,
– zmanjšanje števila priključkov na obstoječo lokalno cesto in načrtovanje pogojev za prometno varnejšo navezavo območja,
– ureditev komunalne, energetske in druge infrastrukture.
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
 
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki ga na vzhodu omejuje vodotok Bistrica, na jugu kmetijske površine v naravi oziroma poselitvene površine v veljavnih prostorskih dokumentih, na zahodu zahodni rob lokalne ceste Petrovče-Liboje in delno kmetijske površine in na severu cesta ter kmetijske površine v naravi, ki pa so v veljavnih prostorskih dokumentih ponovno opredeljene kot stavbno zemljišče oziroma poselitvene površine.
Severozahodni del ureditvenega območja vključuje zemljišče, kjer je zgrajena proizvodna hala, za katero je Skupščina Občine Žalec izdala gradbeno dovoljenje pod št. 351-805/79-6/9 dne 27. 12. 1979, po veljavnih prostorskih dokumentih pa je to zemljišče še vedno opredeljeno kot najboljša kmetijska zemljišča.
 
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora je dne 15. marca 2005 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Župnije Griže, Krajevne skupnosti Liboje in Občine Žalec.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– celovito prouči in načrtuje rekonstrukcija križišča lokalne ceste Petrovče-Liboje z dovozno cesto do cerkve sv. Neže tako, da bo omogočeno enostavno zavijanje tudi avtobusom,
– poišče lokacijo za gradnjo kapele, ki je bila v preteklosti postavljena znotraj sedanjega območja LIKO Liboje (na primer izven ograjenega območja LIKO, zahodno od ceste k cerkvi sv. Neže, v bližini križišča z lokalno cesto Petrovče-Liboje),
– načrtuje pločnik ob vzhodnem robu lokalne ceste Petrovče-Liboje po celi dolžni ureditvenega območja LN,
– prouči možnost načrtovanja zelenice ob vzhodnem robu lokalne ceste Petrovče-Liboje;
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
3. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
4. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje,
5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
6. Telekom Slovenije, PE Celje,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
8. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
9. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
10. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
11. Krajevna skupnost Liboje,
12. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
 
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: LIKO d.d. Liboje, p. Petrovče
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: LIKO d.d. Liboje, p. Petrovče
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP)
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: CONSTRUCTA Idrija d.o.o., enota Ljubljana
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov)
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: LIKO d.d. Liboje, p. Petrovče.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-102/2005 z dne 4. 4. 2005 izhaja, da v postopku priprave LN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (potek lokalne ceste, prostorska utesnjenost med potokom in cesto) izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec LN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
V strokovni rešitvi je potrebno posebej označiti severozahodni del ureditvenega območja. Za ta del ureditvenega območja bo LN stopil v veljavo šele po uveljavitvi ustrezne spremembe rabe površin v prostorskem redu Občine Žalec.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP3 (Uradni list RS, št. 35/96, 68/98, 53/99 in 83/03),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve LN »LIKO« Liboje (Constructa Idrija d.o.o., enota Ljubljana, št. proj. 380/03, april 2004),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (GEO Inženiring d.o.o., Žalec, junij 2003) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec LN po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnova prostorske ureditve LN LIKO Liboje« (Constructa Idrija d.o.o., enota Ljubljana, št. proj. 380/03, april 2004).
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee izdelovalec LN zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec LN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– OŽ OVOUP ter investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
 
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec LN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev.
– Pripravljavec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
 
Izdelava strokovnih podlag in predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog LN v 20 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
 
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVOUP, župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu Krajevne skupnosti Liboje za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih Občine Žalec.
– Pripravljavec v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Liboje evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme LN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo LN.
 
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
 
Št. 35005/0005/2004 2/3
Žalec, dne 18. aprila 2005.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost