Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1801. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Podlehnik, stran 4495.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in odl. US 50/02), 6. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/00), 27. člena Odloka o občinskih cestah na območju Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 95/99), ter 6. in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99, 46/01 in 81/02) je Občinski svet občine Podlehnik na 11. redni seji dne 10. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Podlehnik
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Podlehnik.
Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest se zagotavlja s podeljevanjem koncesije ali z neposredno pogodbo na podlagi tega odloka.
2. člen
Vzdrževanje občinskih cest obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest),
– organiziranje vzdrževalnih del v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
II. NAČIN OPRAVLJANJA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
1. Predmet izvajanja koncesije
3. člen
Predmet koncesije je obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisuje zakon o javnih cestah.
4. člen
Vrsta vzdrževalnih del in nivo rednega vzdrževanja je določen z Zakonom o javnih cestah in Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– redno vzdrževanje cestnih objektov
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
2. Območje izvajanja koncesije
5. člen
Koncesija se izvaja na občinskih cestah v Občini Podlehnik, ki so kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99).
Seznam občinskih cest, za katere se podeli koncesija, se določi s koncesijsko pogodbo.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
6. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke in prispevke,
3. da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku,
4. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
5. da izkaže finančno sposobnost,
6. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
7. da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja,
8. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
9. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, državi ali občini.
7. člen
Koncesionar mora v okviru objektivinih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
4. Javna pooblastila
8. člen
Koncedent lahko za pripravo dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih, pooblasti koncesionarja.
Vrsta in obseg pooblastila se določi v koncesijski pogodbi.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
9. člen
Koncesija se podeli za obdobje od enega leta in več let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem veljavnosti pravnomočne odločbe o podelitvi koncesije.
6. Viri financiranja koncesije
10. člen
Sredstva za plačilo koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
7. Načini plačila koncesionarja
11. člen
Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni plan vzdrževanja in izvedbeni program vzdrževanja, ki ga izdela in sprejme strokovna služba koncedenta.
Del izvedbenega programa, ki se nanaša na redno vzdrževanje, pripravi koncesionar in ga predloži v sprejem strokovni službi koncedenta.
Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za ceste. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije. Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta. Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost. Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
13. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
10. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja
14. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi in razpiše strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
15. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje sposobnosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dejanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
16. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– strokovna, organizacijska in finančna sposobnost prijavitelja,
– predlog izvedbenega programa vzdrževanja,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
17. člen
Komisija iz drugega odstavka 14. člena po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega ponudnika.
O izbiri koncesionarja odloči z upravno odločbo po predhodnem mnenju občinski svet, tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, oziroma druga pooblaščena oseba, ki jo pooblasti tajnik občine oziroma direktor občinske uprave.
18. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
11. Sklenitev koncesijske pogodbe
19. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
III. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402/3-2005
Podlehnik, dne 10. marca 2005.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost