Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1786. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, stran 4481.

Na podlagi 27. člena, v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena Statuta Občine Krško (prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško, dne 18. 4. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
(skrajšani postopek)
S programom priprave se podrobneje določi:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98), v nadaljevanju: UN,
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev Staro jedro Leskovec,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec z roki,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, v nadaljevanju: UN
V letu 1998 je bil sprejet odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98). Območje ureditvenega načrta zajema poselitveno območje Leskovca vzdolž Ulice 11. novembra, od cerkve sv. Marije do križišča Pot na črnile in vzdolž ulice Anke Salmič do križišča Wolfove ulice.
Pobudnika za spremembo in dopolnitev UN sta Irena in Darko Vovk, Gubčeva 11, 8270 Krško. Pobuda za spremembo in dopolnitev UN se nanaša na območje zemljišča s parc. št. 648/1, k.o. Leskovec, ki se nahaja med ulico Anke Salmič in cerkvijo sv. Ane. V ureditvenem načrtu, na obravnavani parceli, ni bila načrtovana gradnja hiše. Namen sprememb UN je gradnja stanovanjske hiše, kot zapolnitev obstoječe stanovanjske pozidave ob Ulici Anke Salmič. Za spremembo in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec je bilo predhodno pridobljeno mnenje Krajevne skupnosti Leskovec in kulturnovarstveno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tržaška 4, Ljubljana.
Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se uporablja ZureP-1.
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev UN Leskovec
Predmet sprememb in dopolnitev UN je dopolnitev zazidave na zemljišču parc. št. 648/1, k.o. Leskovec tako, da se predvidi novogradnja stanovanjske hiše, kot dopolnitev v nizu objektov ob ulici Anke Salmič.
Za območje sprememb je izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za spremembo in dopolnitev UN (IDZ 05-02, januar 2005).
3. Okvirno ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec obsega zemljišči s parc. št. 648/1 in 256/1 (del), k.o. Leskovec, ki se nahajata med stanovanjsko ulico Anke Salmič in območjem cerkve sv. Ane.
Velikost območja je ca. 1500 m2.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec je Občina Krško.
Pobudnika oziroma investitorja sprememb in dopolnitev UN sta Irena in Darko Vovk, Gubčeva 11, 8270 Krško.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana (kulturnovarstveno mnenje ZVKD že pridobljeno);
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, p.p. 1503, 1001 Ljubljana;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško;
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
– Kostak Krško, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, kanalizacija, odpadki);
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, (pooblaščenec Savaprojekt d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško);
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS omrežje);
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (cestno omrežje).
V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo nosilci urejanja prostora, v skladu s 34. členom ZureP-1, podati smernice v roku 15 dni po prejemu programa priprave ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo. Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec je potrebno upoštevati ali pridobiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Prostorske sestavine družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Ureditveni načrt Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98),
– Idejno zasnovo predvidene spremembe posega in ureditve (izdelala Irena Vovk, IDZ 05-02, januar 2005),
– Vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij, določenih v 5. točki tega programa priprave.
6. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Za območje predvidene prostorske ureditve pobudnik prostorskega akta pridobi geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora.
7. Postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec z roki
Na podlagi 34. člena ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) se bo vodil skrajšani postopek. Postopek priprave in dopolnitve UN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– obvestilo Občine (s prilogami) MOP-u o nameri za izdelavo sprememb in dopolnitev UN zaradi morebitne obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje ter presoje sprejemljivosti vplivov plana,
– župan občine Krško sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
– program priprave in Gradivo za pridobivanje smernic se pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da v roku 15 dni od sprejema programa priprave podajo pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec; gradivo za pridobivanje smernic se dostavi tudi pripravljavcu prostorskega akta,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec javno razgrne na sedežu Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško in sedežu Krajevne skupnosti Leskovec,
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec se izvede v času javne razgrnitve na sedežu Krajevne skupnosti Leskovec,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec,
– k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec se pridobijo vsa mnenja nosilcev urejanja prostora,
– župan Občine Krško posreduje dopolnjen predlog spremembe in dopolnitve UN Staro jedro Leskovec občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
– odlok o spremembi in dopolnitvi UN Staro jedro Leskovec se objavi v Uradnem listu RS.
8. Priprava in obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev UN Staro jedro Leskovec zagotovi pobudnik oziroma investitor Irena in Darko Vovk, Gubčeva 11, 8270 Krško.
9. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi oziroma zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih, ki bodo določena v postopku izdelave. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta tudi pripraviti stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, ki bodo opredeljene skozi postopek.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za spremembo in dopolnitev UN.
Dokumentacijo je potrebno izdelati v analogni (papirni) in v digitalni obliki. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v štirih mapah in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-7/2003 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost