Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1738. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1B), stran 4445.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2005.
Št. 001-22-27/05
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH (ZP-1B)
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) se v drugem odstavku 3. člena črta pika in doda besedilo »in za kršitve določb pravnih aktov Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporabljajo neposredno.«.
2. člen
V sedmem odstavku 17. člena se v prvem stavku črta pika in doda besedilo »oziroma samoupravne lokalne skupnosti, če so plačane za prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne lokalne skupnosti, ki je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški.«.
3. člen
V osmem odstavku 57. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Enako ravna prekrškovni organ, če kršitelj ne plača globe in stroškov po pravnomočnosti sklepa oziroma sodbe o zavrženju ali zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog.«
4. člen
202. člen se spremeni tako, da se glasi:
»202. člen
(1) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih z odločbo o prekršku prekrškovnega organa, in stroškov postopka, izrečenih s sodbo oziroma sklepom sodišča, če je zahteva za sodno varstvo zavrnjena ali zavržena, izvrši pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov, na predlog prekrškovnega organa, ki je izdal odločbo o prekršku.
(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo o prekršku prekrškovnega organa, se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če zakon ne določa drugače.
(3) Predmete, odvzete v postopku o prekršku z odločbo prekrškovnega organa ali s sodbo sodišča, proda pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov. Denar, ki se dobi s prodajo odvzetih predmetov, je prihodek države.
(4) Globo, odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska in plačilo stroškov postopka, izrečenih s sodbo oziroma sklepom, izvrši na predlog okrajnega sodišča, ki je odločilo o prekršku na prvi stopnji, pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo davkov.
(5) Stranske sankcije, odvzem premoženjske koristi in naloge v splošno korist oziroma v korist samoupravne lokalne skupnosti, izrečene s sodbo oziroma sklepom o prekršku, ter odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja in uklonilni zapor izvrši okrajno sodišče, ki je po tem zakonu pristojno za odločanje o prekršku, po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, če z zakonom ni drugače določeno.
(6) Storilca na prestajanje uklonilnega zapora pozove okrajno sodišče, ki je izdalo sklep o uklonilnem zaporu.
(7) Za osebe, ki prestajajo uklonilni zapor, se smiselno uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju kazni zapora.«
5. člen
Šesti odstavek 217. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, sodniška funkcija miruje do izpolnitve pogojev za izvolitev v trajno sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi.«
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Sodnike iz prejšnjega odstavka, ki izpolnijo pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo po zakonu o sodniški službi, sodni svet z dnem izpolnitve teh pogojev razporedi na sodišča in uvrsti v nazive in položaje skladno z določbami prvega, drugega in petega odstavka 217. člena tega zakona.
(8) Sodnike iz šestega odstavka tega člena se v času mirovanja sodniške funkcije imenuje v naziv pravosodnega svetnika v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ter se jim določi najmanj taka plača, kot jim pripada po sklepih sveta sodnikov za prekrške.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Pravosodni svetniki iz osmega odstavka 217. člena zakona morajo v roku dveh let od uveljavitve tega zakona opraviti pravniški državni izpit, razen, če jim na dan uveljavitve tega zakona do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine manjka manj kot pet let delovne dobe.
(2) Pravosodne svetnike se razporedi na delo na okrajnih sodiščih za območje tistega sodnega okraja, v katerem je imel sedež državni organ z imenom sodnik za prekrške, pri katerem so do začetka dela sodišč v zadevah prekrškov opravljali svojo sodniško funkcijo.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/71
Ljubljana, dne 20. aprila 2005.
EPA 155-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost