Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1807. Program priprave lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci, stran 4507.

Na podlagi 31. in 43. člena in v povezavi s 17. do 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02 in 16/05) je župan Občine Puconci sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za zdraviliško-rekreacijski center Rimska Čarda na območju Občine Puconci
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
V občini Puconci so že podane zasnove razvoja turističnih dejavnosti, predvsem takih, ki izkoriščajo naravne danosti, kot so pestra pokrajina, ohranjeno okolje, geotermalna voda ter delovni potencial. Območje obdelave je v skrajnem jugovzhodnem delu območja Občine Puconci.
Tri občine: Moravske Toplice, Puconci in Mestna občina Murska Sobota so podpisale pismo o nameri, s katerim so se zavezale, da bodo vse tri ustanovile in izvedle zdraviliško-rekreacijski center za zdravljenje psoriaze.
Razlog za izvedbo zdravilišča na obravnavanem območju stikovanja treh občin je nahajališče termo mineralne vode iz opuščene naftne vrtine M t–2 v občini Moravske Toplice, ki je bila obnovljena.
Izhodišče za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Puconci (Uradni list RS, št. 25/97, 61/99 in 91/04), ki omogočajo izvedbo predvidenih ureditev.
Pobudo za izdelavo lokacijskega načrta za navedeno prostorsko ureditev podaja Občina Puconci.
S tem Programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet lokacijskega načrta je določitev lokacijskih pogojev za izgradnjo objektov in ureditev, ki razširjajo in bogatijo ponudbo zdraviliško-rekreacijskega centra za bolnike z luskavico na območju Občine Moravske Toplice.
Vsebinska izhodišča so bila podana v programski zasnovi zdraviliško-rekreacijskega centra, ki je bila izdelana v sklopu planskih sprememb in je bila izdelana po vzoru po primerljivih podobnih zdraviliških centrov:
– prenočitvene kapacitete v obliki prekmurske vasi s ca. 100 ležišči, tipa bungalov (za 3 do 5 oseb),
– centralni objekt z notranjim bazenom in pripadajočimi ureditvami (slačilnice, sanitarije, savna, manjša restavracija….), »wellnes« (lepotni) center, upravni del z recepcijo, manjšo prireditveno dvorano za ca. 100 oseb,
– v sklopu kobilarne za vzrejo in dresuro konj so predvidene naslednje ureditve in objekti:
– hlev za ca. 30 konj in pripadajoči gospodarski objekti,
– notranja maneža – prostor za urjenje v jahanju – zaprt prostor-objekt,
– zunanja maneža – prostor s peščenimi tlemi za urjenje na prostem,
– travnate površine – ograjeni prostor za gibanje živali.
Vsa potrebna infrastruktura je obstoječa v neposredni bližini in se podaljša do predvidenih ureditev:
– sanitarne odplake se speljejo v kanalizacijsko omrež­je, ki bo speljano na centralno čistilno napravo v Murski Soboti;
– odpadne vode iz termalnih bazenov se zbirajo v posebnem odpadnem zbirnem šahtu in se tehnološko predčistijo pred izpustom v kanalizacijo, ki je v izgradnji;
– meteorne vode se odvajajo v ponikovalnico;
– Predvidena je izgradnja sistema krožnega vodovoda s hidrantnim omrežjem Puconci-Legrad-Rimska Čarda, z navezavo na vod Puconci-Sebeborci;
– območje se priključi na regionalno cesto Hodoš–Murska Sobota na mestu, kjer je na nasprotni strani ceste dovoz iz zdravilišča Rimska Čarda na območju Občine Moravske Toplice.
3. Območje obdelave
Območje predvidenega lokacijskega načrta je opredeljeno v veljavnih planskih aktih Občine Puconci in leži ob zahodnem robu regionalne ceste R1-232 Murska Sobota–Hodoš.
Območje zajema naslednje gozdne parcele 1082, 1083, 1088, 1089, 1092, 1093, 1095,1100, 1099/1, 1097/1, 1098/1 v velikosti 58.060 m2 ter kmetijska zemljišča – parcele št. 1086, 1096 v velikosti 43.380 m2. Južni del pod gozdom zajema parceli št. 1099/2 in 1581/1 v velikosti ca. 14.820 m2. V planskih aktih je parcela opredeljena kot gozd, v naravi pa je pašnik. Parcela št. 1098/2 v skrajnem južnem vogalu območja je že stavbišče velikosti 6.020 m2. Skupna velikost obravnavanega območja je 119.380 m2.
V območje obravnave se lahko vključijo tudi sosednja območja, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN
Smernice in mnenja za načrtovane ureditve se pridobijo od naslednjih organov in organizacij (nosilcev urejanja pro­stora)
1. Elektro Maribor d.d., PE Elektro Murska Sobota
2. Telekom Slovenije, PE Murska Sobota
3. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota
4. Zdravstveni inšpektorat RS, enota Murska Sobota
5. Občina Puconci
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek porečja reke Mure (M. Sobota)
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave – Maribor
8. Komunala, Javno podjetje d.o.o. Murska Sobota
9. Zavod RS za gozdove, Območna enota Murska Sobota
10. DRSC, Izpostava Lipovci, Lipovci 256 B
11. Naša vas d.o.o., Moščanci
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Puconci.
Pobudnik za izdelavo predmetnega LN je prav tako Občina Puconci.
5. Strokovne podlage
Osnovno in programsko-urbanistično izhodišče za izdelavo lokacijskega načrta predstavlja Strokovna podlaga osnov podeželskega turizma, znotraj katere je bilo posebej obdelan zdraviliško-turistični center Rimska Čarda za območje občine Puconci.
Za izdelavo lokacijskega načrta je treba izdelati naslednje strokovne podlage in študije:
– geodetski načrt obstoječega stanja;
– poročilo o vplivih na okolje v skladu s predhodno informacijo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za varstvo okolja o obsegu in vsebini poročila o vplivih na okolje;
– druge strokovne podlage, ki jih bodo v fazi pridobivanja smernic zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Strokovne podlage se izdelajo na naročilo občine Puconci pri referenčnih izdelovalcih v skladu s predpisi o javnih naročilih. Občina poskrbi tudi za revizijo strokovnih podlag, kjer je to predpisano.
6. Pridobitev geodetskih podlag
Osnovna geodetska podlaga je digitalni katastrski načrt, ki si ga izdelovalec pridobi na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava Murska Sobota.
7. Način pridobitve strokovnih rešitev
Lokacijski načrt je treba izdelati ob smiselnem upoštevanju Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), smiselnem upoštevanju odlokov veljavnih prostorskoizvedbenih aktov na obravnavanem območju ter ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje s področja varstva okolja.
Strokovne rešitve temeljijo na upoštevanju predhodno pridobljenih strokovnih podlag na posameznih področjih in smernic ter pogojev nosilcev urejanja prostora. Vsi objekti bodo opremljeni s potrebno komunalno infrastrukturo, ki se bo priključevala na že zgrajeno omrežje v naselju.
8. Rok priprave lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejema lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo osnutka začne izbrani nosilec takoj po podpisu pogodbe z naročnikom Občino Puconci;
– takoj po podpisu pogodbe se skliče prva prostorska konferenca z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta in se za­prosijo za izdajo smernic;
– nosilec izdelave bo pripravil osnutek v roku 30 delovnih dni od sprejetja programa priprave na občinskem svetu oziroma njegove objave v uradnem glasilu;
– po pridobitvi smernic se izvede druga prostorska konferenca, kjer se preveri skladnost rešitev z izdanimi smernicami;
– župan občine Puconci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS – predvidoma v mesecu aprilu 2005;
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Puconci od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alineje in traja 30 dni;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanje javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta;
– župan oziroma občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave lokacijskega načrta in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge;
– v roku 40 delovnih dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka izdelovalec (načrtovalec) poskrbi za pripravo usklajenega predloga oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Puconci posreduje, po predhodni obravnavi na odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta občinskemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku do konca meseca maja 2005;
– predaja končnega elaborata LN investitorju je predvidena do junija 2005.
9. Obveznosti financiranja lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotovi Občina Puconci iz proračunskih sredstev.
10. Objava programa priprave
Ta Program priprave se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-5/2004
Puconci, dne 17. marca 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost