Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1782. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 4477.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 19. seji dne 15. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za izbiro, vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci na območju Občine Ivančna Gorica oziroma za občane Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih letnih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Ivančna Gorica iz sredstev proračuna. Višino sredstev za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti vsako leto določi Občinski svet občine Ivančna Gorica z odlokom o proračunu. Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje investicij in programov redne oziroma obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere se sredstva zagotavljajo iz drugih virov.
3. člen
Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti so:
– javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva;
– društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99);
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Ivančna Gorica, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti;
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov oziroma svojih članov;
– druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Ivančna Gorica.
4. člen
Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica;
– društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Ivančna Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Ivančna Gorica;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov za preteklo leto.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v časopisu Klasje. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Postopek javnega razpisa in vrednotenje programov izvajalcev v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, sestavi pa jo iz strokovnih delavcev uprave in članov odbora za družbene dejavnosti.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na svojo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
8. člen
Programi se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
9. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
10. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov s področja socialno-humanitarnih dejavnosti sklene pogodbe o sofinanciranju programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna številka in številka računa izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– višina dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi, ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Bistvene sestavine pogodbe so sestavni del javnega razpisa.
11. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa s področja socialno-humanitarnih dejavnosti.
III. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IZVAJALCEV
12. člen
Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Ivančna Gorica – 20 točk;
– podružnica v Občini Ivančna Gorica – 6 točk;
– člani iz Občine Ivančna Gorica – 2 točki.
2. Število članov iz Občine Ivančna Gorica:
– 1-10 članov – 3 točke;
– 11-30 članov – 6 točk;
– 31-50 članov – 10 točk;
– 51-70 članov – 15 točk;
– nad 70 članov – 20 točk.
3. Program dela za razpisano leto:
3.1. Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem (druženje, obiski starostnikov, onemoglih, invalidov …) – 10 točk.
3.2. Krvodajalska akcija – 10 točk.
3.3. Organizacija dobrodelne in druge prireditve na območju Občine Ivančna Gorica – 8 točk (max. 24 točk).
3.4. Izobraževalna dejavnost (predavanje, delavnica, krožek ali druga oblika izobraževanja) za člane in/ali širšo okolico:
– v Občini Ivančna Gorica – 5 točk (max. 15 točk);
– izven Občine Ivančna Gorica – 2 točki (max. 4 točke).
3.5. Rekreativna dejavnost (izlet, ekskurzija, letovanje, ostale športne in kulturne aktivnosti za člane) – 2 točki (max. 10 točk).
3.6. Sodelovanje članov in prostovoljcev pri načrtovanju in izvajanju programa:
– 1-5 članov in prostovoljcev – 1 točka;
– 6-10 članov in prostovoljcev – 2 točki;
– 11-15 članov in prostovoljcev – 3 točke;
– nad 16 članov in prostovoljcev – 5 točk.
3.7. Reference – program se na območju občine izvaja:
– 0-5 let – 1 točka;
– 5-10 let – 2 točki;
– nad 10 let – 3 točke.
3.8. Izdaja glasila, biltena ali kakšne druge oblike promocijskega materiala – 5 točk (max. 10 točk).
3.9. Pričakovan delež sofinanciranja s strani Občine Ivančna Gorica:
– do 40% – 6 točk
– 40 – 50% – 2 točki
– nad 50% – 0.
13. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– poročilo o izvedbi programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno poročilo.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
15. člen
Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih društev in organizacij v letu 2005.
Št. 02502-0001/2005
Ivančna Gorica, dne 15. aprila 2005.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost