Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1779. Program priprave prostorskega izvedbenega akta občinskega lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje, stran 4474.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03) in 30. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) župan določa
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega izvedbenega akta občinskega lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Občina Gorenja vas – Poljane se je odločila na območju Dobja urediti gospodarsko cono. Pravna podlaga za pripravo prostorskega izvedbenega akta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 73/98, 40/01, 79/04, 128/04).
 
II. Predmet in programska izhodišča
S spremembami prostorskega plana je Občina Gorenja vas – Poljane določila območje Dobja za gospodarsko cono.
Občina Gorenja vas – Poljane želi povečati ekonomsko moč lokalnega okolja tudi z naložbami v ureditev gospodarskih con z namenom zagotoviti prostor za različne proizvodne dejavnosti in zaposliti čimveč prebivalcev bliže domu.
Izdelati je treba prostorski izvedbeni akt z naslednjo vsebino:
1. ureditveno območje lokacijskega načrta;
2. umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;
3. načrt parcelacije;
4. zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo;
5. etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta;
6. rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;
7. rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
8. roke za izvedbo prostorskih ureditev in za pridobitev zemljišč, če so ti krajši od predpisanih.
OLN naj določi tudi lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.
 
III. Ureditveno območje:
Območje urejanja gospodarske cone Dobje obsega zemljiške parcele, št. 9/3, *248, 2/3, 9/5, 9/2, 12, *247, *246, 11/1, 13/2, 13/1, 14/3, 14/7, 14/4, 14/5, k.o. Dobje.
Glej prilogo 1: Grafični prikaz območja urejanja, M 1:5000.
 
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb zazidalnega načrta
Nosilci urejanja prostora – infrastruktura:
– ceste: Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, p.p. 275, 4000 Kranj
– vodovod, kanalizacija: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
– komunala – odpadki: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
– elektro omrežje: Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
– telefonsko omrežje: Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja zahod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Nosilci urejanja prostora – varstveni režimi:
– kulturna dediščina: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1000 Ljubljana
– ohranjanje narave: Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
– gospodarjenje z vodami: RS, Ministrstvo za okolje in proctor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
– varstvo pred naravnimi nesrečami: RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica.
 
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
– geodetski posnetek območja v merilu 1: 500, 1: 1000
– prostorski plan Občine Gorenja vas – Poljane.
 
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno prostorsko rešitev izdela izbrano podjetje, pooblaščeno za prostorsko načrtovanje.
 
VII. Navedbo in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski posnetek in druge podlage zagotovi Občina Gorenja vas – Poljane.
 
VIII. Roki za pripravo posameznih faz OLN:
Terminski plan postopka priprave in sprejema občinskega lokacijskega načrta:
 
trajanje posameznih faz dela v mesecih
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|             |     |1   |2  |3   |4   |5  |6   |7  |8   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|lokacijski načrt     |                                |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|podloge, gradiva,    |občina  |XX  |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|pogoji soglasjedajalcev |planer  |XXXX |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|strokovne podlage,    | planer  |XXXX |XXXX |   |   |   |   |   |   |
|idejne rešitve      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|odločitev o varianti   |občina  |   |   |XX  |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|2.prostorska konferenca |občina,  |   |   |XX  |   |   |   |   |   |
|             |planer  |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|predlog OLN       |planer  |   |   |XXXX |XXXX |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|Javna razgrnitev     |občina  |   |   |   |   |XXXX |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|strokovna stališča    |planer  |   |   |   |   |   |XX  |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|stališča do pripomb in  |župan, OS |   |   |   |   |   |XX  |   |   |
|predlogov        |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|dopolnitev predloga OLN, |planer  |   |   |   |   |   |   |XXXX |   |
|soglasja         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|obravnava in sprejem OLN |OS    |   |   |   |   |   |   |   |X   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
|objava v uradnem glasilu |občina  |   |   |   |   |   |   |   |X   |
+-------------------------+----------+------+-----+------+------+-----+------+-----+------+
IX. Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev
V skladu s 33. členom Zurep –1 se določa 30-dnevni rok za pridobitev pogojev in usmeritev v zvezi s pripravo prostorskega izvedbenega akta in 30-dnevni rok nosilcem urejanja prostora, ki morajo v tem roku podati svoja mnenja.
Prav tako se določa 30-dnevno trajanje javne razgrnitve prostorskega izvedbenega akta.
 
X. Obveznosti v zvezi s financiranjem PA.
Izdelava OLN za gospodarsko cono Dobje se financira iz občinskega proračuna.
 
Št. 011-371-2/05
Gorenja vas – Poljane, dne 28. aprila 2005.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost