Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1770. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica ob Sotli, stran 4463.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/98) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 17. redni seji dne 29. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Bistrica ob Sotli zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Bistrica ob Sotli določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih Občina Bistrica ob Sotli namenja za sofinanciranje programov športa. Pravilnik opredeljuje tudi ostala sredstva za šport, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
2. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet občine Bistrica ob Sotli. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe. Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi strokovna služba občine.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška in propagandna dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev in športne zveze,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
a) športna društva in klubi;
b) zveza športnih društev;
c) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveza športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju Občine Bistrica ob Sotli;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih;
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
Nosilci in izvajalci športnih dejavnosti, ki redno izvajajo dejavnost v Občini Bistrica ob Sotli, nimajo pa sedeža v občini, imajo pravico do sofinanciranja programov športa v deležu, ki se izvaja na območju Občine Bistrica ob Sotli.
5. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah kandidirajo le enkrat.
Športna zveza lahko za sredstva za športne programe kandidira le z lastnimi športnimi programi.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME
ŠPORTA
6. člen
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje programov športa vodi Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: odbor).
Naloge odbora so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za odbor opravlja občinska uprava.
7. člen
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra oziroma v roku 30 dni po sprejetju proračuna za prihodnje proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 2. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
8. člen
Javni razpis za sofinanciranje programov športa se objavi v Uradnem listu RS in na drug krajevno običajen način. Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– razpisne roke,
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo še drugi podatki, če so potrebni.
9. člen
Odbor pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa. Višina sofinanciranja posameznih vsebin se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz meril za vrednotenje programov športa. Po sprejetju proračuna Občine Bistrica ob Sotli določi župan ali po pooblastilu Odbor vrednost točk za posamezne vsebine športnih programov. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin v športu. Odbor pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
V. NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan. Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, roke za oddajo poročil, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in dolžnosti.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
Sredstva za sofinanciranje programov pod točko 6. 1 do vključno 6. 6 iz 16. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na podlagi predloženih ustreznih dokumentov, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
11. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 31. januarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 1.000.000 tolarjev, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun. Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celotnega poročila, se šteje, da programov ni izvajal, in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
12. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravljajo nadzorni odbor in drugi pristojni organi občine.
13. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti vnaprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovijo iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
14. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
15. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1,3,
2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 1,
3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8,
4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi točk. Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa bonus točke (tabela 5).
16. člen
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– ZLATI SONČEK,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– CICIBAN PLANINEC,
– drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok. Za program »Zlati sonček« in druge do 60-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancirajo propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancirajo propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancirata propagandno gradivo in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti, se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– ZLATI SONČEK,
– KRPAN,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– MLADI PLANINEC,
– drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok. Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do 80-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancirajo propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Mladi planinec« se lahko sofinancirata propagandno gradivo in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancirajo propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 20-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1 A.
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport, in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
A) Cicibani, cicibanke – do maks. 240-urni programi,
B) Mlajši dečki, mlajše deklice – do maks. 400-urni programi,
C) Starejši dečki, starejše deklice – do maks. 800-urni programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirata najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih programov na skupino z največ 10 otroki. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirata najem objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
– A) Kadeti, kadetinje – do maks. 1100-urni programi,
– B) Mladinci, mladinke – do maks. 1100-urni programi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo najem objekta, strokovni kader, bonus točke za kategorizirane športnike. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so stari od 15 do 20 let, je namenjena ustrezni skrbi za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skup­nosti se lahko sofinancirata najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirata najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli.
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo najem objekta za do 320 ur programa ter bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirata najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 3.
6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo izobraževa­nje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni svet RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti in licence.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja v tabeli 6.
6.2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekti, ki jih sofinancira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge tega področja ne zagotavlja država.
6.3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50% stroškov.
6.4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
1. Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu zakona o športu se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– delno ali v celoti se odvija v občini.
2. Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine,
– prireditev je na programu nacionalne športne zveze,
– na njej nastopajo športniki občine.
3. Medobčinske, občinske in druge prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se v celoti ali delno odvija na območju občine,
– je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na podlagi točkovanja po tabeli 7.
6.5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
6.6. Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se gradijo in posodabljajo javni športni objekti.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Bistrica ob Sotli do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,5 m2 pokritih vadbenih površin in 3 m2 nepokritih vadbenih površin na občana.
Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100% investicije na posebni postavki proračuna občine.
Sofinancira se lahko tudi nakup športne opreme ter novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov v občini do višine 50% investicije.
6.7. Delovanje športnih društev in medobčinske športne zveze
Športna društva kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.
Društva in zveza za osnovno delovanje potrebujejo sredstva. Društvo pridobi točke:
– za člane društva s plačano članarino za tekoče leto,
– za obseg programa dela društva.
Športna zveza pridobi točke:
– za vsako včlanjeno društvo v zvezi,
– za obseg programa dela zveze.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 5. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
VII. TABELE ZA DOLOČANJE VIŠINE SREDSTEV
17. člen
Tabele za določanje višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljena v Prilogi 1.
18. člen
Tabele se smiselno uporabljajo z besedilom 16. člena pravilnika o financiranju športa v občini. Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira najem objekta, izvajalci pridobijo točke za zaprti oziroma za odprti objekt glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo in rezerviran termin.
Števila točk, ki so navedena v tabeli 1 pod propagandno gradivo, materialni stroški, spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje, so navedena za maks. število opravljenih ur. Izvajalcu programa se odobri proporcionalni del, glede na dejansko število opravljenih ur in se odobri samo, če so stroški dejansko izkazani.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0017/05-04
Bistrica ob Sotli, dne 29. marca 2004.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost