Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1811. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna, stran 4517.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91, in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04) se dopolni tako, da se v grafičnem delu odloka vsebina navedenih kart v merilu 1:5000 ustrezno dopolni tako, da se širitve v skladu s sprejetim prostorskim planom Občine Litija priključijo obstoječim morfološkim celotam. V 2. členu odloka se v tabeli 1 dopolnijo naslednje morfološke celote:
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
|zap.|  Ime  | Šifra | Prevladujoča |Število in imena |Predviden način |
| št.| naselja |naselja |   planska  |  morfoloških  | urejanja (ZN, |
|  |     |    |  namembnost  |   celot   | UN, LN, PUP) |
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
|17 |JELŠA   |  JŠ  |  STANOVANJA  |    1L    |    UN    |
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
|23 |LIBERGA  |  LB  |  STANOVANJA  |    1L    |    UN    |
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
|39 |SELŠEK  |  SŠ  |  STANOVANJA  |    1L    |    UN    |
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
|54 |ZAVRSTNIK |  ZS  |  STANOVANJA  |    1ZR    |   PUP    |
+----+----------+--------+----------------+-----------------+----------------+
ki se nahajajo na naslednjih kartah:
»VIŠNJA GORA F2306, F2307
LITIJA F2444, F2445«.
2. člen
V 7. členu se dopolni predzadnja vrstica, ki se na novo glasi:
»L – zemljišča za pridobivanje rudnin, gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez.«
3. člen
V 9. členu odloka se v zadnji vrstici druge kolone nadomesti besedilo, ki se glasi:
»Gradnja enodružinskih in več stanovanjskih objektov, kmetijskih objektov ter objektov dopolnilnih in obrtnih dejavnosti in pokopališč.«
4. člen
V 9. členu odloka se v celotni peti koloni tabele 3 za besednim sklopom »gradnja pomožnih objektov« zbriše dvopičje in nadomesti z vejico.
5. člen
V 10. členu se spremeni tretji odstavek, ki se na novo glasi:
»3. dovoljena je gradnja in vzdrževanje, prizidave in nadzidave obstoječih objektov, ter gradnja nadomestnih objektov, kolikor ne bodo ovirale kasnejšega načrtovanja posegov v prostor.«
6. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»kmetijska zemljišča
V območjih urejanja z oznakami K1, ki vključujejo najboljša kmetijska in varovana gozdna zemljišča, so dovoljeni naslednji posegi:
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
– gradnja pomožnih objektov v skladu z določili Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov, postavitev geosond),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– enojni kozolec,
– na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dovoljena tekoča vzdrževalna dela, adaptacije in nujne funkcionalne dopolnitve, pri čemer je treba ohranjati značilne arhitektonske elemente. V območju kmetije so dopustne tudi gradnje dvojnih kozolcev. Nadomestne gradnje dotrajanih objektov so dovoljene pod pogojem, da se stari objekt v celoti ali delno poruši in nadomesti z novim v enakih ali manjših gabaritih. Namembnost objektov se praviloma ne sme spreminjati. Ustreznost eventualne spremembe namembnosti presodi občinska služba za urbanizem v postopku izdelave lokacijske dokumentacije.
Podlaga za ugotavljanje upravičenosti posegov, razen za posege v že zgrajene objekte, je mnenje strokovnih služb s področja kmetijstva oziroma gozdarstva, varstva narave in po potrebi vodnega gospodarstva.
Doda se 12.a člen, ki se glasi:
V območjih urejanja z oznakami – K2 in v gozdnogospodarskem gozdu – GG so dovoljeni tile posegi:
– ureditev zelenih in parkovnih površin, trim steze, smučišča in podobno,
– gradnja lovskih, ribiških, planinskih domov in gozdarskih objektov,
– urejanje ribnikov in akumulacij za namakanje kmetijskih površin,
– kmetijske in gozdnogospodarske prostorsko ureditvene operacije,
– melioracija zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnja objektov in naprave za potrebe komunale, prometa in zvez, ki bistveno ne prizadenejo obdelovanja kmetijskih zemljišč (podzemni vodi, daljnovodi do napetosti 20 kV, vodna črpališča, vodohrani, lokalne čistilne naprave, lokalne ceste do širine 5,5 m, kolesarske poti in drugi za občino pomembni infrastrukturni objekti, ki jim zaradi posebnih lokacijskih zahtev ni možno določiti druge lokacije),
– gradnja pomožnih objektov v skladu z določili Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov, postavitev geosond),
– postavitev začasnih objektov in nadstreškov ob postajališčih javnega prometa,
– sanacija peskokopov in gramoznic,
– dvojni kozolec,
– izkoriščanje in sanacija črpališč mineralnih surovin na podlagi presoje vplivov na okolje.
– na zemljiščih, ki niso posebej zavarovana in kjer obstajajo pogoji za rekreacijsko dejavnost, je dovoljena gradnja oziroma urejanje posameznih športnih naprav in spremljajočih objektov (garderobe, parkirišča in podobno).
Izjemoma se lahko gradijo:
– objekti, ki neposredno služijo kmetijski proizvodnji kot hlevi, silosi, strojne lope, če za to ni možno uporabiti zemljišč znotraj območij naselij oziroma zaselkov, če prosilec izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o kmetijskih zemljiščih. Pod enakimi pogoji, ob upoštevanju meril in pogojev tega odloka, se lahko gradijo enostanovanjski objekti za potrebe kmetov, vendar mora stanovanjski objekt predstavljati strnjeno celoto z ostalimi objekti kmetije;
– objekti za zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– širitev pokopališč.
Št. 352-08/2004
Šmartno pri Litiji, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti