Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1783. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Hrenovca, stran 4479.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) župan Občine Jesenice sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Hrenovca
I
Župan Občine Jesenice odreja javno razgrnitev:
– predloga občinskega lokacijskega načrta Hrenovca, ki ga je izdelal Urbanisti Gorazd Furman Oman, s.p. (št. projekta 14-04, april 2005);
– povzetka za javnost;
– izvlečka iz strateškega prostorskega akta;
– obrazložitve in utemeljitve občinskega lokacijskega načrta;
– opisa variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora rešitve, ki je podlaga občinskemu lokacijskemu načrtu;
– strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve občinskega lokacijskega načrta oziroma povzetke njihovih vsebin;
– seznama aktov in predpisov, ki so bili upoštevani.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 10. maja 2005 do 9. junija 2005 javno razgrnjeno:
– v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice
– v prostorih Krajevne skupnosti Sava, Pod gozdom 2, Jesenice.
Javna obravnava bo potekala 1. junija 2005 ob 16.30 v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni predlog občinskega lokacijskega načrta Hrenovca dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključe besede »OLN Hrenovca«) do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika izdelave občinskega lokacijskega načrta Hrenovca.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter na krajevno običajen način v časopisu Gorenjski glas in na Radiu Triglav.
Št. 352-11/2004
Jesenice, dne 25. aprila 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost