Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1805. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci, stran 4506.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine Puconci na 24. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
za vrednotenje programov športa
v Občini Puconci
1. člen
V pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 59/04) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za uresničevanje programskih nalog športa se iz javnih financ sofinancirajo naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport odraslih,
– šport invalidov in upokojencev,
– programi skupnega interesa na področju športa v občini,
– športna dejavnost študentov,
– delovanje zveze športnih društev in drugih asociacij v športu in izvedba njihovih programov,
– informatika v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize, svetovanja,
– eksperimentalni progami v športu in
– mednarodna dejavnost v športu.«
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na podlagi letnega programa športa Občine Puconci in javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu, zbrane predloge obdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu občine. Na podlagi predloga komisije župan izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev. Upoštevajo se naslednja merila:
– razvrstitev športnih društev, klubov in drugih nosilcev športne dejavnosti v razrede, upoštevajoč razširjenost in uspešnost, ki se po potrebi dopolnjuje z novimi,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg.«
3. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za dodelitev sredstev se, v skladu z 11. členom Zakona o športu in določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, sklene ustrezna pogodba z izvajalci programov športa, prejemniki sredstev. S pogodbo se, poleg ostalih obveznih sestavin, opredeli način nadzora nad namensko porabo sredstev.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 650-2/2003
Puconci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost