Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1772. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi, stran 4470.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša- Lazaristi
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, Misijonska hiša-Lazaristi (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Stavbni kompleks cerkve sv. Jožefa – Misijonske hiše lazaristov – je v središču območja, ki ga regulira zazidalni načrt Levi breg Voglajne-Aljažev hrib, izvedbeni prostorski akt, ki je bil v prvotni obliki sprejet v letu 1968. Vendar ta prostorski akt in strateški prostorski akt MOC – Celjski prostorski plan – stavbni kompleks cerkve sv. Jožefa opredeljuje le kot sakralno stavbno dediščino in kot varovani prostor, ki zagotavlja funkcionalno integriteto te stavbne dediščine. Dejavnosti, ki bi jih bilo mogoče izvajati oziroma »vseliti« na kompleks niso opredeljene. Zato se je z novo nastalo situacijo, ko je bil v začetku devetdesetih let kompleks vrnjen Lazaristom, zastavilo vprašanje dejavnosti, ki bi jih le-ti izvajali na kompleksu. Vzporedno s predvidenimi novimi dejavnostmi pa se je pojavilo tudi vprašanje neposrednega dovoza na kompleks zaradi povečanega motornega prometa. Problem dovoza je namreč pereč že sedaj, saj prometnica (Plečnikova ulica), ki poteka skozi stanovanjsko sosesko ne zadošča povečani obremenitvi le-te predvsem ob večjih prireditvah, ki se odvijajo na kompleksu. Zato je Mestna občina Celje podprla pobudo Lazaristov, da s spremembami in dopolnitvami veljavnega izvedbenega prostorskega akta določi prihodnjo prostorsko ureditev kompleksa, vključno z novim dovozom. Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve ZN so Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01).
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je stavbni kompleks cerkve sv. Jožefa, stavbišča na vrhu Aljaževega hriba, vključno s širšim območjem kulturne dediščine (K 3.04) in gozda s posebnim namenom na južnem in severovzhodnem pobočju hriba, kot ju opredeljuje Celjski prostorski plan. Obstoječi cerkvi in Domu sv Jožefa, ter tako imenovani Lazarjevi hiši, bi v stavbnem kompleksu dodali dom starejših občanov, ki bi se navezoval na servisni kapacitete Doma in v okviru parkovne ureditve – širšega bivanjskega prostora doma starejših – še večnamensko igrišče, ki bi služilo ob večjih prireditvah tudi kot parkirišče, vrtno lopo in vratarnico. Po severovzhodnem pobočju Aljaževega hriba pa bi zgradili novo prometnico za dovoz do kompleksa Misijonske hiše.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb
in dopolnitev ZN)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišče med Zvezno ulico na zahodu in jugu in robom večnamenskega gozda (gozda s posebnim namenom) na južnem in severovzhodnem pobočju Aljaževega hriba.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Organi in nosilci javnih pooblastil (nosilci urejanja), ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, OE Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – referat za promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Nosilci urejanja podajo mnenja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve) v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– zazidalni načrt levi breg Voglajne-Aljažev hrib (Uradni vestnik Celja št. 26/68 in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88 ter Uradni list RS, št. 17/92, 27/95, 39/94, 06/05),
– idejna zasnova celotnega kompleksa Misijonske hiše Celje (avtor prof. dr. Jože Marinko),
– predinvesticijska študija: »Dovozna pot na Jožefov hrib z osnutkom ureditve rekreacijske infrastrukture« (Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, Projektivni oddelek, št. proj. DS-5011).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve, ki jo obravnava prostorski akt, v variantah pridobi pobudnik sprememb in dopolnitev ZN. O izboru variantne rešitve odloči pripravljavec prostorskega akta – MOC.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve bo pobudnik sprememb in dopolnitev ZN izbranemu načrtovalcu predal geodetske podlage – topografija in kataster – v digitalni obliki.
9. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izvedena je bila prva prostorska konferenca 30. marca 2005,
– župan MOC sprejme program priprave in ga objavi v Uradnem listu RS – rok 15. april 2005,
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev planiranja za predvideno prostorsko ureditev – rok 15. maj 2005,
– izbor načrtovalca in izdelava predloga sprememb in dopolnitev ZN – rok 31. julij 2005,
– druga prostorska konferenca – rok 10. avgust 2005,
– javna razgrnitev sprememb in dopolnitev ZN od 30. avgust 2005 do 30. september 2005,
– priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave in sprejem le-teh – rok 30. oktober 2005,
– priprava dopolnjenega predloga in pridobitev mnenj nosilcev urejanja – rok 15. december 2005,
– postopek sprejema sprememb in dopolnitev ZN – rok januar 2006.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev ZN)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005-00007/2005-008
Celje, dne 5. aprila 2005.
Župan
Občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost