Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1827. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2004, stran 4527.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 31. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
                        v tisoč tolarjih
----------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          223.275
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               101.236
70  DAVČNI PRIHODKI                   86.562
   700 Davki na dohodek in dobiček           61.049
   703 Davki na premoženje                7.190
   704 Domači davki na blago in storitve        18.323
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  14.674
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                   1.961
   711 Takse in pristojbine                672
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        227
   714 Drugi nedavčni prihodki             11.814
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   655
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        655
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 121.384
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                   121.384
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            217.413
40  TEKOČI ODHODKI                    34.079
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        14.047
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    2.216
   402 Izdatki za blago in storitve           16.971
   403 Plačila domačih obresti               491
   409 Rezerve                       354
41  TEKOČI TRANSFERI                   69.670
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     33.428
   412 Transferi neprofitnih organizacijam
     in ustanovam                   8.053
   413 Drugi tekoči domači transferi          28.189
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                100.143
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       100.143
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               13.521
   430 Investicijski transferi             13.521
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 5.862
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                   400
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
   750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kapitalskih deležev                  –
C)  RAČUN FINANCIRANJA
V.  RAČUN FINANCIRANJA
   500 Domače zadolževanje                  –
   550 Odplačila domačega dolga             1.315
VI. SREDSTVA PRORAČUNA                  4.947
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-125/05
Veržej, dne 31. marca 2005.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost