Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2130. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o krmi (ZKrmi-A)
2131. Zakon o spremembah, dopolnitvah in razveljavitvi določenih zakonov na področju kmetijstva in gozdarstva (ZdZPKG)
2132. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-D)
2133. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZP-A)
2134. Zakon o poslovni sanaciji Holdinga Slovenske železnice, d.o.o. (ZPSHSZ)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2135. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2136. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
2137. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
2138. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
2139. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke
2140. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o dumpinškem in subvencioniranem uvozu
2141. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o zaščitnih ukrepih
2142. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi mejnih prehodov, na katerih kontrolo prehajanja oseb in blaga čez državno mejo opravljajo carinski organi
2143. Uredba o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
2144. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica pri Gradinu
2145. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rakitovec
2146. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec
2147. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Nova vas ob Sotli
2148. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot
2149. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Novokračine
2205. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
2206. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
2207. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
2208. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
2209. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
2210. Uredba o dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2211. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

Sklepi

2150. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
2151. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
2152. Sklep o sodelovanju in delitvi dela med Carinsko upravo Republike Slovenije in Statističnim uradom Republike Slovenije pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v Republiki Sloveniji
2153. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2004/2005
2154. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2004/2005
2155. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu v študijskem letu 2004/2005
2156. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2004/2005
2212. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

2157. Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
2158. Pravilnik o označevanju mejnih prehodov in njihovih območij
2159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
2160. Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil
2161. Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu
2162. Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
2163. Pravilnik o načinu popisa zalog in obračuna dajatve na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov
2164. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
2165. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc državljanov držav članic Evropske unije, z njimi izenačenih državljanov in njihovih družinskih članov o zaposlitvah, opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava in o napotenih delavcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve
2166. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
2167. Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom
2168. Pravilnik o oceni tveganja za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu
2169. Pravilnik o definiciji in uporabi združljivih tehničnih specifikacij za nabavo opreme in sistemov za vodenje zračnega prometa
2170. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
2171. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ekstrakcijskih topilih
2172. Pravilnik o merilih čistosti za aditive
2173. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o uradnem zdravstvenem nadzoru nad živili
2174. Pravilnik o posebnih pogojih za uvoz čilija in izdelkov s čilijem
2175. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2004

OBČINE

Ajdovščina

2176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003
2177. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2004

Cankova

2178. Sklep o digitalizaciji prostorskih planov Občine Cankova

Celje

2179. Program priprave za lokacijski načrt Toplarna Celje

Cerkno

2180. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2004

Dravograd

2181. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega brezplačnega parkiranja v Občini Dravograd
2182. Sklep o prenehanju javnega dobra

Grosuplje

2183. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
2184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje

Kamnik

2185. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo

Lenart

2186. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart
2187. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2188. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Majšperk

2189. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
2190. Sklep o povišanju najemnin za grobove na pokopališčih

Miren-Kostanjevica

2191. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica

Murska Sobota

2192. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Rogaška Slatina

2193. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih

Štore

2194. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2004

Žalec

2197. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Žalec
2198. Odlok o ureditvi cestnega prometa
2199. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirnih površin v Občini Žalec
2200. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
2201. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
2202. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1506/7 k.o. Levec
2203. Pravilnik za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
2204. Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta za Mlekarno Celeia

Železniki

2195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2003
2196. Odlok o spremembah odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Železniki

POPRAVKI

1. Popravek Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP)
2. Popravek pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
3. Preklic pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti