Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2170. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 5842.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, kot je določeno v Direktivi Sveta (EGS) 1989/397/EGS (UL L 186, 30. 6. 1989) s spremembami in Direktivo Sveta (EGS) 1985/591/EGS (UL L 372, 31. 12. 1985) v delu, ki se nanaša na metode vzorčenja in analitske metode (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
(2) Direktiva se uporablja, kolikor ni izvajanje njenih posameznih določb s tem pravilnikom dodatno urejeno.
2. člen
Za potrebe tega pravilnika imajo izrazi, uporabljeni v direktivi, naslednji pomen:
1. država članica je Republika Slovenija;
2. pristojni in povezovalni organ za administrativno pomoč v vseh nadzornih postopkih v zvezi s predpisi in standardi, ki urejajo kakovost, je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
3. člen
(1) Za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil se uporabljajo metode vzorčenja ter analitske metode Skupnosti. Lahko se uporabljajo tudi druge metode vzorčenja in analitske metode, če njihova uporaba ne ovira prostega pretoka blaga. Če je z uporabo navedenih metod vzorčenja ter analitskih metod prišlo do različnih rezultatov, se uporabljajo rezultati dobljeni z uporabo metod Skupnosti.
(2) Analitske metode, ki se uporabljajo za potrebe ugotavljanja skladnosti morajo biti, kadar je mogoče, preverjene v skladu s kriteriji iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Inšpektorat izvaja redni nadzor v skladu z letnim programom nadzora.
(2) Inšpektorat vsako leto do 1. maja posreduje Komisiji Skupnosti vse potrebne podatke o izvajanju programov iz prejšnjega odstavka za preteklo leto, v katerem se posebej navedejo kriteriji uporabljeni za pripravo programov iz prejšnjega odstavka, število in vrsto opravljenih inšpekcijskih pregledov ter število in vrsto ugotovljenih kršitev.
5. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora Komisijo Skupnosti obvestiti o:
– pristojnem organu, ki je inšpektorat;
– preskusnih laboratorijih za opravljanje preskusov, določenih v skladu s predpisom, ki ureja tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 84/03).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-67/2004/1
Ljubljana, dne 21. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0259
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.
                                Priloga
  Analitske metode morajo biti preverjene na naslednje kriterije:
  – specifičnost,
  – točnost,
  – natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost
znotraj laboratorija ter med laboratoriji,
  – meja zaznave,
  – občutljivost,
  – praktičnost in uporabnost,
  – meja določanja,
  – drugi kriteriji po izbiri.
  Vrednosti natančnosti (ponovljivosti in obnovljivosti) iz tretje
alinee prejšnjega odstavka se dobijo z med-laboratorijskim primerjalnim
preskušanjem, ter se izrazijo v skladu z mednarodnim standardom (SIST
ISO 5725) o med-laboratorijskih preskušanjih.