Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2162. Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, stran 5784.

Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odredbe)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davkov in uvoznih dajatev (v nadaljevanju: dajatev) za blago in storitve namenjene za:
1. službene potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Slovenija) ter mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij v času njihovega delovanja v Sloveniji ter za osebne potrebe njihovega tujega osebja;
2. službene potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov in mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v eni od drugih držav članic Evropske unije ter za osebne potrebe njihovega osebja;
3. potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe.
(2) Za davek se v skladu s tem pravilnikom štejejo davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) in trošarine.
2. člen
(način oprostitve plačila dajatev)
(1) Oprostitve plačila davkov po tej odredbi se lahko uveljavljajo kot:
– neposredna oprostitev,
– vračilo plačanega davka.
(2) Oprostitev plačila uvoznih dajatev se uveljavlja kot neposredna oprostitev.
II. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V SLOVENIJI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V SLOVENIJI
3. člen
(upravičenci v Sloveniji)
Oprostitev plačila dajatev lahko pod predpisanimi pogoji uveljavljajo:
1. diplomatska predstavništva in konzulati v Sloveniji;
2. mednarodne organizacije oziroma predstavništva mednarodnih organizacij v Sloveniji, če oprostitev plačila dajatev določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
3. diplomatski agenti diplomatskih predstavništev iz 1. točke tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča;
4. konzularni funkcionarji razen častnih konzularnih funkcionarjev in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča;
5. člani diplomatskega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij iz 2. točke tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
6. člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen člani osebja konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji;
7. člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.
4. člen
(dokazovanje upravičenosti)
(1) Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika dokazujejo, da so upravičeni uveljavljati oprostitev plačila dajatev v skladu s tem poglavjem z Osnovnim potrdilom za oprostitev dajatev (v nadaljevanju: osnovno potrdilo), ki ga na zahtevo upravičenca izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) Osnovno potrdilo je sestavljeno iz treh delov. Prvi in drugi del tvorita zahtevek za izdajo osnovnega potrdila. Izpolni ju upravičenec, tretji del pa izpolni ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v roku desetih dni od prejema zahtevka pošlje izpolnjeno osnovno potrdilo pristojnemu davčnemu uradu. Nepravilno ali nepopolno izpolnjen zahtevek za izdajo osnovnega potrdila ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, zavrne. Upravičenec lahko v tem primeru ponovno vloži zahtevek.
(3) Osnovno potrdilo se izda v treh izvodih, od katerega prejmeta po en izvod pristojni davčni urad in upravičenec, en izvod pa zadrži ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Obrazec osnovnega potrdila in navodilo za njegovo izpolnjevanje je priloga I tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve vodi evidenco pooblaščenih oseb diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščenih oseb mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij za podpis osnovnega potrdila.
(6) Če se oprostitev lahko prizna le ob pogoju vzajemnosti, ugotavlja izpolnjevanje tega pogoja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. O ugotovljeni vzajemnosti oziroma dodatnih pogojih za priznanje vzajemnosti, ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sproti obvešča pristojni davčni organ. Omejitve oziroma izključitve oprostitev dajatev zaradi pogojev vzajemnosti med državo pošiljateljico in Slovenijo ministrstvo navede v prilogi, ki je sestavni del osnovnega potrdila.
5. člen
(dobavitelji v Sloveniji)
(1) Oprostitev plačila davkov v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavi samo za blago, storitve oziroma trošarinske izdelke, nabavljene pri dobaviteljih, ki so identificirani za namene DDV.
(2) Dobavitelj mora upravičencu izdati račun v skladu s 34. členom zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo), pri čemer v primeru neposredne oprostitve davkov po tem pravilniku dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko neposrednega potrdila ter navede, da davek ni obračunan. Če številke neposrednega potrdila ni mogoče vpisati v skladu s prejšnjim stavkom, se to na računu v rubriki za identifikacijske številke za DDV označi, samo številko neposrednega potrdila pa čitljivo vpiše na drugem mestu računa.
6. člen
(omejitev oprostitve plačila dajatev)
(1) Posamezni upravičenec lahko uveljavi oprostitev plačila davkov po tem poglavju, če je vrednost kupljenega blaga ali storitev po posameznem računu (z vključenimi dajatvami) višja od 15.000 tolarjev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko uveljavlja oprostitev plačila davkov tudi če vrednost blaga ali storitev na računu ni višja od 15.000 tolarjev, če gre za nabavo pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev oziroma če se uveljavlja neposredna oprostitev plačila davkov na osnovi pogodbenega oziroma naročniškega razmerja za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma stanovanjski prostor, ki je predmet oprostitve in se zaporedno zaračunava.
(3) Upravičenci iz 6. točke 3. člena tega pravilnika lahko v roku dvanajstih mesecev od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo uveljavljajo oprostitev plačila dajatev pri nabavi gospodinjskih predmetov.
(4) Ne glede na prvi do tretji in peti odstavek tega člena se lahko drugačne omejitve upoštevajo:
1. za upravičence iz 1., 3., 4. in 6. točke 3. člena tega pravilnika na osnovi ugotovljenih pogojev vzajemnosti z državo pošiljateljico,
2. za upravičence iz 2., 5. in 7. točke 3. člena tega pravilnika skladno z določili mednarodne pogodbe, ki obvezuje Slovenijo.
(5) Vrednostne omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za oprostitev plačila uvoznih dajatev.
7. člen
(prevozna sredstva)
(1) Za namen tega pravilnika se šteje za prevozno sredstvo vsako prevozno sredstvo, za katero je obvezna registracija v Sloveniji, ne glede na to, ali je namenjeno za cestni, vodni oziroma pomorski ali zračni promet.
(2) Upravičenci iz 1. točke 3. člena tega pravilnika lahko za službene potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev pri nabavi neomejenega števila prevoznih sredstev.
(3) Prejšnji odstavek velja tudi za upravičence iz 2. točke 3. člena tega pravilnika, če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo drugače določeno.
(4) Ne glede na drugi, tretji ter peti do osmi odstavek tega člena lahko ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve določi drugačne količinske omejitve na podlagi vzajemnosti in o tem seznani pristojni davčni in carinski urad.
(5) Diplomatski agenti in konzularni funkcionarji, razen častnih konzularnih funkcionarjev, lahko v prvih dveh letih od nastopa službovanja v Sloveniji za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev po tem pravilniku pri nabavi dveh prevoznih sredstev, njihovi polnoletni družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, pa v istem obdobju za eno prevozno sredstvo. Po preteku roka iz prejšnjega stavka lahko vsak upravičenec iz tega odstavka vsaki dve leti uveljavlja oprostitev plačila dajatev pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(6) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na člane diplomatskega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij, če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo drugače določeno.
(7) Člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji lahko v roku dvanajstih mesecev od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo za svoje osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila dajatev pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(8) Člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij lahko v času trajanja njihovega službovanja v Sloveniji za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila davkov po tem pravilniku pri nabavi dveh prevoznih sredstev, če tovrstne oprostitve mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne izključuje.
(9) Ne glede na roke iz petega do sedmega odstavka tega člena lahko upravičenec uveljavlja oprostitev plačila dajatev pred potekom predpisanih rokov:
1. če je vozilo uničeno ali
2. če je vozilo, za katerega je uveljavil oprostitev plačila dajatev ukradeno in je bil o tem izdan uradni zapisnik policijske uprave, vendar le, če vozilo ni bilo ponovno najdeno v roku dveh mesecev po prijavi kraje.
(10) Šteje se, da je prevozno sredstvo uničeno, če je njegova vrednost zmanjšana za več kot 70%. Uničenje prevoznega sredstva se dokazuje z uradnim zapisnikom pristojne policijske uprave in zapisnikom pooblaščenega izvedenca. Iz slednjega mora biti razviden tudi podatek o zmanjšanju vrednosti prevoznega sredstva, izražen v odstotku.
(11) Če ima uničeno vozilo še prometno vrednost in ga upravičenec želi odtujiti, se upošteva 13. člen tega pravilnika.
8. člen
(količinska omejitev za pogonsko gorivo)
(1) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika za službene potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za pogonska goriva uporabljena za lastna prevozna sredstva, in sicer največ za:
– 2.000 litrov za prvo prevozno sredstvo,
– 1.500 litrov za drugo prevozno sredstvo in
– 900 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(2) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 3. do 6. točke 3. člena tega pravilnika za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za lastna prevozna sredstva registrirana v Sloveniji, in sicer največ za:
– 900 litrov za prvo prevozno sredstvo in
– 300 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(3) Če se je upravičenec odločil, da bo oprostitev plačila davkov za pogonsko gorivo uveljavljal z neposredno oprostitvijo, v obdobju veljavnosti potrdila za neposredno oprostitev za pogonsko gorivo ne more uveljavljati tudi vračila plačanih davkov.
(4) Če je upravičenec začel uveljavljati oprostitev plačila davkov za pogonsko gorivo za posamezno prevozno sredstvo med posameznim četrtletjem, se količine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjšajo.
(5) Če upravičenec v posameznem četrtletju ni izkoristil oprostitve plačila davkov za celotno količino pogonskega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, neizkoriščene količine ne more prenesti v naslednje četrtletje.
9. člen
(neposredna oprostitev dajatev)
(1) Neposredno oprostitev dajatev po tem poglavju lahko posamezni upravičenec uveljavi, če je od pristojnega davčnega organa pridobil Potrdilo za neposredno oprostitev dajatev (v nadaljevanju: neposredno potrdilo), ki je priloga II tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Za izdajo neposrednega potrdila je pristojen Davčni urad Ljubljana, ki izda neposredno potrdilo v roku dveh delovnih dni od prejema popolnega zahtevka za neposredno oprostitev dajatev.
(3) Davčni urad izda neposredno potrdilo v dveh izvodih, od katerega en izvod prejme upravičenec, enega pa za evidenco zadrži davčni urad.
(4) Upravičenec mora za uveljavitev neposredne oprostitve dobavitelju blaga ali izvajalcu storitev oziroma pristojnemu carinskemu organu predložiti pravilno izpolnjen obrazec neposrednega potrdila.
(5) Upravičenci lahko uveljavljajo neposredno oprostitev dajatev le, če oprostitev uveljavljajo za vse blago navedeno na računu.
(6) Pri nabavi trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev plačila trošarine lahko uveljavlja pri trošarinskih zavezancih, vendar le, če se istočasno uveljavlja tudi oprostitev DDV.
(7) Ob uveljavljanju neposredne oprostitve mora dobavitelj:
1. voditi posebno evidenco o opravljenem oproščenem prometu, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:
– podatki, ki omogočajo identifikacijo upravičenca do oprostitve,
– številka neposrednega potrdila,
– številka in datum računa,
– vrsta, količina in vrednost blaga ali storitev,
– znesek oproščenih dobav.
Način vodenja evidence za trošarinske izdelke mora biti predhodno odobren s strani nadzornega carinskega organa.
2. za promet, za katerega prizna neposredno oprostitev DDV, znesek navedene oprostitve evidentirati v knjigi izdanih računov in ga prikazati v obrazcu DDV-O pod zaporednost številko 13.
(8) Trošarinski zavezanec, pri katerem je upravičenec uveljavil neposredno oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo, izvede poračun trošarine na ustreznem obrazcu za mesečni obračun trošarine tako, da znesek trošarine iz naslova oprostitve vključi v obračun trošarine kot odbitno postavko, na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena zakona o trošarini (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(9) Če so predmet oprostitve plačila davkov posamezni priključki najetega stanovanjskega oziroma poslovnega prostora se neposredna oprostitev po tem pravilniku lahko uveljavlja le, če je edini koristnik posameznega priključka upravičenec iz 3. člena tega pravilnika.
(10) Upravičenec, ki je uveljavljal neposredno oprostitev je dolžan hraniti originalne račune tri leta od dneva nabave.
10. člen
(vračilo plačanega davka)
(1) Upravičenci lahko v skladu s tem členom uveljavljajo vračilo davkov, ki so jim bili zaračunani pri nabavah blaga in storitev v Sloveniji.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo davkov pri Davčnem uradu Ljubljana.
(3) Upravičenec lahko zahtevek za vračilo davkov vloži za obdobje najmanj treh mesecev in največ za obdobje koledarskega leta. Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo davkov v roku enega leta od zaključka četrtletja na katerega se zahtevek za oprostitev nanaša.
(4) Zahtevku za vračilo davkov morajo biti priloženi računi v izvirniku, na podlagi katerih upravičenec uveljavlja vračilo davkov, kronološko razvrščeni po posameznih dobaviteljih. Izjemoma, lahko upravičenci iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika namesto izvirnikov priložijo fotokopije računov, če so le-te overjene s strani njihove pooblaščene osebe. Če se zahtevek nanaša na več četrtletij, mora račune, ki jih priloži zahtevku, ločiti po posameznih četrtletjih.
(5) Če upravičenec uveljavlja vračilo za priključke v smislu sedmega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora zahtevku poleg ustreznih računov priložiti dokument, iz katerega so razvidni ime, priimek in naslov lastnika, eventualna številka posameznega priključka in koristnik oziroma upravičenec do oprostitve davkov po tem pravilniku.
(6) Če posamezni upravičenec uveljavlja vračilo davkov po tem pravilniku za pogonsko gorivo za svoje prevozno sredstvo, račune za to gorivo pripne na fotokopijo prometnega dovoljenja za to prevozno sredstvo in pripiše vrsto pogonskega goriva, katerega to sredstvo troši ter zabeleži skupno število računov, ki se na to gorivo nanašajo.
11. člen
(postopek pri davčnem organu)
(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ožigosati in ga vrniti vlagatelju.
(2) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v 45 dneh od vložitve zahtevka.
(3) Če davčni organ odobri vračilo davkov, mora biti vračilo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka na račun upravičenca v Sloveniji. Davčni organ mora o vračilu pisno obvestiti upravičenca.
12. člen
(nabave v drugih državah članicah Evropske unije)
(1) Če želijo upravičenci iz 3. člena tega pravilnika uveljaviti oprostitev plačila davkov pri nabavi blaga oziroma storitev v drugi državi članici Evropske unije, namesto potrdila za neposredno oprostitev dobavitelju predložijo »Potrdilo o oprostitvi« (»EXEMPTION CERTIFICATE«) izpolnjeno v skladu z Uredbo Evropske komisije št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi trošarin, UL L 008, z dne 11. 1. 1996.
(2) Slovenska inačica obrazca Potrdilo o oprostitvi je v prilogi III k temu pravilniku in je njegov sestavni del. Namesto slovenske inačice lahko upravičenec predloži tudi inačico v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Na zahtevo pristojnega davčnega urada mora priložiti seznam blaga oziroma storitev v slovenskem jeziku.
(3) Davčni urad Ljubljana izda potrdilo o oprostitvi v treh izvodih, od katerega dva izvoda prejme upravičenec, enega pa za evidenco zadrži davčni urad. Upravičenec en izvod izroči dobavitelju blaga za njegovo evidenco, drug izvod pa spremlja blago. Če upravičenec s potrdilom uveljavlja oprostitev plačila davkov za trošarinske izdelke, mora biti drugi izvod potrdila priložen trošarinskemu dokumentu, ki ga je izdal dobavitelj.
(4) Upravičenec mora kopijo potrdila iz prvega odstavka tega člena hraniti skupaj z računom za prejeto blago oziroma storitve najmanj 3 leta od dneva pridobitve blaga oziroma storitve.
13. člen
(prepoved odtujitve)
(1) Blaga, ki je v skladu s tem pravilnikom predmet oprostitve, pred potekom treh let od dneva nabave ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugim osebam ali kako drugače uporabiti za druge namene (v nadaljevanju: odtujitev), dokler davek ni plačan.
(2) Če upravičenci odtujijo blago pred potekom roka določenega v prvem odstavku tega člena, morajo to prijaviti pristojnemu davčnemu ali carinskemu organu, ki ugotovi morebitno obveznost plačila dajatev.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se dajatev ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca, oziroma če blago odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca.
(4) Prepoved odtujitve iz prvega odstavka tega člena se ne nanaša na darila v vrednosti do 15.000 tolarjev, ki jih upravičenci iz 1. ali 2. točke 3. člena tega pravilnika podarijo drugim osebam v skladu z njihovimi funkcijami.
(5) Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti, potrebno v zvezi s prepovedjo odtujitve iz prvega odstavka tega člena upoštevati drugačen rok, izda o tem upravičencu ustrezno potrdilo.
(6) Za druge osebe iz prvega odstavka se ne štejejo drugi upravičenci iz 3. člena tega pravilnika.
III. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI
14. člen
(1) Če diplomatska predstavništva in konzulati s sedežem v drugi državi članici Evropske unije in mednarodne organizacije s sedežem ali predstavništvom v eni od drugih držav članic Evropske unije nabavljajo blago oziroma naročajo storitve pri zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji ali pri imetnikih trošarinskega skladišča v Sloveniji lahko uveljavijo oprostitev plačila davkov na podlagi predložitve obrazca Potrdilo o oprostitvi (»EXEMPTION CERTIFICATE«), v skladu z Uredbo Evropske komisije, št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi trošarin, UL L 008, z dne 11. 1. 1996, ki ga potrdi pristojni organ države, v kateri imajo sedež.
(2) Dobavitelj hrani kopijo potrdila iz prejšnjega odstavka v svojem knjigovodstvu skupaj z računom, v primeru trošarinskih izdelkov pa tudi skupaj s kopijo potrjenega trošarinskega dokumenta.
IV. OBOROŽENE SILE DRUGIH DRŽAV ČLANIC SEVERNOATLANSKE ZVEZE ALI SPREMNEGA CIVILNEGA OSEBJA
15. člen
(vračilo plačanega davka za pogonsko gorivo)
(1) Države članice Severnoatlantske zveze lahko za potrebe oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja kadar gre za zagotavljanje skupne obrambe za nabavljeno pogonsko gorivo uporabijo sistem vračila plačanih davkov.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo trošarin plačanih pri nabavi pogonskega goriva pri Davčnemu uradu Ljubljana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(1) Zahtevki za vračilo davkov, ki so bili vloženi pred 1. majem 2004 se obravnavajo v skladu z Odredbo o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in 57/00).
(2) Osnovna in neposredna potrdila izdana v skladu z odredbo iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo še do konca leta 2004.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in 57/00).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 426-04-4/2004/1
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2003-1611-0015
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance