Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2194. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2004, stran 5861.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena ter 7. poglavja statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore na 9. redni seji dne 31. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                       v tisoč SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI                430.172
II. SKUPAJ ODHODKI                413.344
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK             16.828
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          12.300
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
  DELEŽEV                       –
VI. PREJTA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV                12.300
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE                    –
50 ZADOLŽEVANJE                     –
500 Domače zadolževanje                 –
VIII. ODPLAČILA DOLGA               29.128
55 ODPLAČILA DOLGA                 29.128
550 Odplačila domačega dolga            29.128
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH     –
X. NETO FINANCIRANJE                16.828
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna je priloga tega odloka.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prihodki takse za obremenjevanje vode ter takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 5% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 200.000 SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Štore. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna so dolžni županu dostavljati mesečna poročila o realizaciji nalog in uporabi sredstev.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih lahko zahtevajo župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-0002/2004 – 001
Štore, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost