Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2192. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, stran 5859.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02), 36. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 40/04) in 12. člena odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99 in 11/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne, padavinske in tehnološke vode (v nadaljevanju besedila: odpadne vode) ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota in odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju besedila: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju besedila: uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z odlokom vzdrževati lastnik in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo.
3. člen
Osnova za obračun stroškov:
a) za odvajanje odpadne vode:
– količina porabljene pitne vode ali tehnološke vode, ne glede na vodni vir iz katerega se uporabniki oskrbujejo, ki se meri z merilno napravo.
V primerih, ko merilna naprava za porabo pitne vode ni vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se količina odpadne vode obračuna po republiško določenem normativu:
– količina ugotovljene padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo.
b) za čiščenje odpadne vode:
– količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
– količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja.
II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
4. člen
Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode na vseh prej navedenih merilnih napravah je osnova za obračun odvajanja in čiščenja odpadne vode. Merilne naprave morajo ustrezati zakonu o kontroli meril in jih vzdržujejo uporabniki.
5. člen
Izvajalec javne službe sklene z uporabniki iz 4. člena tega pravilnika posebno pogodbo o odvajanju in čiščenju odpadne vode.
V primeru, da uporabnik ugotavlja, da se ne odvaja vsa porabljena voda v kanalizacijo, mora uporabnik zgraditi merilno mesto v kontrolnem jašku pred iztokom v javno kanalizacijo in v to merilno mesto namestiti merilno napravo, ki meri količino odvedene vode v javno kanalizacijo. Merilna naprava mora ustrezati zakonu o kontroli meril in jo vzdržuje uporabnik.
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin odpadne vode gredo v breme uporabnika.
6. člen
Kolikor izvajalec javne službe ugotavlja, da je odpadna voda uporabnika prekomerno onesnažena, lahko predpiše meritve onesnaženosti odpadne vode. V primeru, da je odpadna voda prekomerno onesnažena, krije stroške meritev in analiz uporabnik.
Način vzorčenja, pogostost meritev in analizni parametri so predpisani v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji. Predpisane meritve izvaja za to pooblaščena pravna ali fizična oseba.
7. člen
Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev navedenih v 6. členu tega pravilnika, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot vsakih šest mesecev. O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto.
8. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode.
III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE
9. člen
Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo oziroma od roka, ki je v skladu z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota določen, da se mora uporabnik, ki ima to možnost, priključiti na javno kanalizacijo.
10. člen
Odvajanje in čiščenje odpadne vode so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir iz katerega se oskrbujejo.
11. člen
Osnova za obračun stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode, ne glede na vodni vir iz katerega se uporabniki oskrbujejo, merjena z merilno napravo in izražena v m3.
Pri odpadni vodi s prekomerno stopnjo onesnaženja se za obračun čiščenja odpadne vode upošteva faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
12. člen
Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovita, da je merilna naprava v okvari ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati merilne naprave, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov merilne naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma treh obračunskih obdobjih in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.
13. člen
Cena odvajanja in čiščenja odpadne vode je izražena v SIT/m3.
14. člen
Ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki jo oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb, določil tega pravilnika in določil tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter drugih predpisov, predlaga izvajalec javne službe. V skladu z veljavnimi predpisi ceno potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
15. člen
Praznjenje in čiščenje greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz odpadne vode in mulja na čistilno napravo se izvaja po programu, ki ga izdela upravljavec javne kanalizacije.
Uporabniki greznic in malih komunalnih čistilnih naprav so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov odvajanja in čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije.
IV. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV
16. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo, kakor tudi vris kanalizacijskega priključka v kataster, je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo. Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota, še niso priključili.
17. člen
Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo se plačuje na naslednje načine:
– v obliki komunalnega prispevka,
– s pogodbo s krajevno skupnostjo,
– v skladu z odlokom o proračunu in
– druge načine.
Izvajalec javne službe priključi uporabnika na javno kanalizacijo po predložitvi potrdila, ki ga izda pristojni organ Mestne občine Murska Sobota oziroma krajevne skupnosti, iz katerega je razvidno, da so poravnane obveznosti za priključitev na javno kanalizacijo.
V. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH STORITEV
18. člen
Za storitve, ki niso opredeljene v tem pravilniku in so povezane z opravljanjem javne službe oziroma uporabo javne kanalizacije se uporablja veljavni cenik upravljavca.
VI. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV
19. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, te stroške delno odpiše.
20. člen
Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.
21. člen
V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi povprečne dnevne porabe vode, ugotovljene na osnovi odčitkov merilne naprave v obdobju zadnjih šestih mesecev oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.
Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Uporabniki so dolžni, v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji, sporočiti izvajalcu javne službe vse podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.
Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.
23. člen
Ločeno obračunavanje komunalne odpadne in padavinske vode se bo izvajalo z vzpostavitvijo katastra površin, katere obremenjujejo javno kanalizacijo s padavinsko vodo.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35205-0004/2004
Murska Sobota, dne 25. marca 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.