Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

2008. Pravilnik o enotnih obrazcih za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po Zakonu o javnih naročilih
2009. Evidenca reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
2010. Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje
2011. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
2012. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati Nacionalni veterinarski inštitut in pooblaščeni laboratoriji ter o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
2013. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti mleka in mlečnih izdelkov
2014. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti piva
2015. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti in majoneze
2016. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti medu in drugih čebeljih pridelkov
2017. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač
2018. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti žganih pijač in drugih alkoholnih pijač
2019. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti in majoneze
2020. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti mesa in mesnih izdelkov ter rib in ribjih izdelkov
2021. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti sadnih, zelenjavnih in gobjih izdelkov
2022. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti sadnih sokov in podobnih sadnih izdelkov, zelenjavnih sokov in podobnih zelenjavnih izdelkov ter brezalkoholnih pijač
2023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
2024. Program pripravništva za poklic magister farmacije
2025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prehranskih dopolnilih
2026. Register biocidnih pripravkov

USTAVNO SODIŠČE

2027. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper odločbo Senata za prekrške
2028. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in o vrnitvi zadeve Vrhovnemu sodišču v novo sojenje
2029. Odločba o določitvi načina izvršitve odločbe Ustavnega sodišča št. Up-69/00 z dne 18. 9. 2003
2030. Odločba o razveljavitvi odločbe Senata za prekrške
2031. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega in Okrajnega sodišča
2032. Odločba, da določbe 22. in 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja niso v neskladju z Ustavo
2033. Odločba o oceni ustavnosti vprašanja, vsebovanega v zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma

BANKA SLOVENIJE

2034. Sklep o dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic

SODNI SVET

2035. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ormožu
2036. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za enega člana Komisije za preprečevanje korupcije, ki ga na predlog Sodnega sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2037. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah
2038. Spremembe in dopolnitve navodila o obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji za prijavo na razpise Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
2039. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
2040. Kodeks upravljanja javnih delniških družb

OBČINE

Brežice

2041. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev UN Cesta svobode – jug (Kare II) v Brežicah

Cankova

2042. Odlok o proračunu Občine Cankova za leto 2004
2043. Sklep o razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2004
2044. Sklep o razpisu o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Cankova
2045. Sklep o razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2004

Črenšovci

2046. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2003

Dobrova-Polhov Gradec

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dobrova – Polhov Gradec za leto 2004

Dravograd

2048. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2002

Grosuplje

2049. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 2155/2 k.o. Ponova vas v Mali vasi pri Grosupljem
2050. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra parc. št. 721/5 in parc. št. 721/6, obe k.o. Luče

Hajdina

2051. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2003
2052. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina
2053. Dopolnitev odloka o predkupni pravici Občine Hajdina
2054. Sklep o razrešitvi in o imenovanju člana Nadzornega odbora občine Hajdina

Idrija

2055. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 2003
2056. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestnega jedra Idrije

Kamnik

2057. Odlok o poimenovanju Evropskega parka
2058. Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik

Kidričevo

2059. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo
2060. Pravilnik o sofinanciranju letovanja otrok iz Občine Kidričevo

Kobilje

2061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2003
2062. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2004
2063. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kobilje
2064. Odlok o spremembi odloka o javnem redu v Občini Kobilje

Kočevje

2065. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje

Laško

2066. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2003
2067. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško
2068. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
2069. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
2070. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Občini Laško

Lenart

2071. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
2072. Pravilnik o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lenart
2073. Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja »Novi center« v Lenartu – stanovanjska gradnja ob Jurovski cesti v Lenartu

Litija

2074. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Mežica

2075. Odlok o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«

Moravske Toplice

2076. Sklep o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

Novo mesto

2077. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2003
2078. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Novi trg v Novem mestu

Prevalje

2079. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prevalje za leto 2003
2080. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
2081. Sklep o sprejemu programa opremljanja zemljišč na območju ureditvenega načrta “Račel–Log”
2082. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

2083. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2003
2084. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
2085. Program priprave lokacijskega načrta za kompleks Keme Puconci

Ravne na Koroškem

2086. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2003
2087. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Rogatec

2088. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec

Semič

2089. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2004

Sevnica

2090. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2003
2091. Odlok o priznanjih Občine Sevnica
2092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
2093. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih v Občini Sevnica in rezervaciji
2094. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica
2095. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
2096. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč
2097. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2099. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2100. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2101. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sevnica
2102. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica

Sežana

2103. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UP20 in UC6 – Sežana zahod

Slovenska Bistrica

2104. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug

Sveta Ana

2105. Sklep o spremembi uradnega elektronskega poštnega naslova Občine Sveta Ana

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

2106. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2003

Šentjur pri Celju

2107. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2003
2108. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur

Škocjan

2109. Program priprave za lokacijski načrt poslovne cone Dobruška vas
2110. Program priprave za lokacijski načrt obrtno-servisne cone Logiče
2111. Program priprave za lokacijski načrt stanovanjske gradnje Hrastulje II

Šmarje pri Jelšah

2112. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

2113. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
2114. Odlok o dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Tišina

2115. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in ceni stavbnega zemljišča (korist) v Občini Tišina za leto 2004

Trebnje

2116. Program priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Cviblje

Velika Polana

2117. Odlok o plakatiranju v Občini Velika Polana
2118. Odlok o ustanovitvi vaških odborov
2119. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana za leto 2004

Veržej

2120. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej
2121. Odlok o spremembah odloka o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer
2122. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2004

Videm

2123. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2003
2124. Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Videm

Vitanje

2125. Sklep o prispevku za novorojence

Zavrč

2126. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč

Zreče

2127. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2003
2128. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Zreče
2129. Cenik daljinskega ogrevanja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti