Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1925. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
1926. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-F)
1927. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-B)
1928. Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2001. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2002. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Sklepi

2003. Sklep o spremembi Seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov

MINISTRSTVA

1929. Pravilnik o aditivih za živila
1930. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu
1931. Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin v mednarodnem potniškem prometu
1932. Navodilo o vsebini in formatu vizuma
1933. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o vsebini, obliki, načinu izdaje in razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje
1934. Pravilnik o spremembah pravilnika o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
1935. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lobnica (2003–2012)
1936. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Pivka jama-Grmada (2002–2011)
1937. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Selnica (2003–2012)
1938. Pravilnik o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (1996–2005)
1939. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2004
1940. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov
1941. Pravilnik o spremembah pravilnika o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil

USTAVNO SODIŠČE

2004. Odločba o razveljavitvi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Ig, kolikor se nanaša na zazidana stavbna zemljišča za počitniški namen
2005. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vodice v neskladju z zakonom
2006. Odločba o delni razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Kopru
2007. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

1942. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
1943. Navodilo za poročanje o največjih deponentih
1944. Navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank
1945. Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih in pasivnih obrestnih mer bank in hranilnic za nebančni sektor
1946. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu
1947. Navodilo za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
1948. Navodilo za izdelavo poročila o deklariranih aktivnih in pasivnih obrestnih merah bank in hranilnic
1949. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravniškem registru
1951. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
1952. Pojasnila k slovenskim računovodskim standardom

OBČINE

Beltinci

1953. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2004
1954. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci

Bled

1955. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2004

Celje

1956. Program priprave lokacijskega načrta Savinja

Črna na Koroškem

1957. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2004
1958. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
1959. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem
1960. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1961. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črna na Koroškem
1962. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva v Občini Črna na Koroškem
1963. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Občina Črna na Koroškem

Kidričevo

1964. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah ter pridobivanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Kidričevo

Kuzma

1965. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2003
1966. Pravilnik za sprejem otrok v Vzgojno-varstveni zavod Kuzma

Mirna Peč

1967. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč
1968. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Mirna Peč za leto 2004

Moravske Toplice

1969. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2003
1970. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Moravske Toplice
1971. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1735/5, k.o. Andrejci
1972. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice

Podčetrtek

1973. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2004
1974. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Podčetrtek

Ravne na Koroškem

1975. Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo zemeljskega plina na območju Občine Ravne na Koroškem
1976. Sistemska obratovalna navodila za distribucijo in dobavo toplotne energije na območju Občine Ravne na Koroškem

Razkrižje

1977. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2003

Rogašovci

1978. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2003
1979. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
1980. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Rogašovci

Rogatec

1981. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2003
1982. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2004
1983. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev »Osebna pomoč« in »Pomoč na domu«
1984. Program priprave lokacijskega načrta za območje P3

Sežana

1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje Suhozemni terminal Sežana v Sežani
1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC 2 – Sežana Center 2 v Sežani

Šentjur

1987. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 – dopolnjen 2004

Škofljica

1988. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2004
1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni razglasitvi gradu Lisičje za kulturni spomenik lokalnega pomena
1990. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1991. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament

Velika Polana

1992. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2004
1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi z vodo na območju Občine Velika Polana
1994. Tarifni pravilnik za oblikovanje cen oskrbe s pitno vodo

Vojnik

1995. Program priprave lokacijskega načrta za območje nove stanovanjske soseske v Vojniku Cona 7a

Zagorje ob Savi

1996. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zagorje ob Savi
1997. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Zagorje ob Savi
1998. Sklep o povečanju cen pogrebnih storitev najemnin in oskrbnin grobov v Občini Zagorje ob Savi
1999. Pravilnik o protokolarnih obveznostih pri izvedbi zlatih porok v Občini Zagorje ob Savi
2000. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o prodaji, oddaji za gradnjo, menjavi in najemu stavbnih zemljišč v lasti Občine Zagorje ob Savi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti