Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1855. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-E)
1856. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A)
1857. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C)
1858. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1A)
1859. Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (ZPZDKP)
1860. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-B)

Sklepi

1861. Sklep o imenovanju ministrov
1862. Sklep o imenovanju predsednika, namestnice predsednika in treh članov Komisije za preprečevanje korupcije
1863. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1864. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1865. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1866. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
1867. Sklep o razrešitvi sodnika porotnika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
1868. Sklep o razrešitvi sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
1869. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije predsednika Računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1870. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila
1871. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za fitofarmacevtska sredstva
1872. Uredba o standardih o stopnji potrebnega znanja slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta na področju zdravstva
1873. Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

MINISTRSTVA

1874. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1875. Pravilnik o spremembi odredbe o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
1876. Pravilnik o spremembi odredbe o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken
1877. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001 in 2002
1878. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2003
1879. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica (2003-2012)
1880. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II (2003-2012)
1881. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2001-2010)
1882. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
1883. Pravilnik o spremembah pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1884. Pravilnik o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo
1885. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
1886. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost
1887. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag
1888. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1889. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
1890. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo
1891. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove "Mat kultra - ustanova za širjenje kulture"

USTAVNO SODIŠČE

1892. Odločba o ugotovitvi neustavnosti petega odstavka 95. člena Zakona o davčnem postopku z načinom izvršitve

BANKA SLOVENIJE

1893. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1894. Sklep o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov pri pooblaščenih bankah
1895. Sklep o pogojih za odpiranje in vodenje računov nerezidentov
1896. Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1897. Dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1898. Poročilo o gibanju plač za februar 2004

OBČINE

Črenšovci

1899. Odlok o spremembi odloka o varstvenih pasovih okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici in Gornji Bistrici
1900. Sprememba pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci

Črna na Koroškem

1901. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu

Črnomelj

1902. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina
1903. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) - ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki - PCRO Vranoviči

Dobrepolje

1904. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči

Dobrna

1905. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna

Dornava

1906. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2003

Hajdina

1907. Sprememba odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1908. Sprememba pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina

Hodoš

1909. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament, ter za volitve v Državni zbor RS v jeseni - 2004

Jesenice

1910. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2004
1911. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava

Kobarid

1912. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004
1913. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanije - s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja

Krško

1914. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2005

Litija

1915. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1916. Razpis rednih volitev članov v Svet krajevne skupnosti Breg-Tenetiše

Ljubno

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2003

Metlika

1918. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Metlika

Ribnica

1919. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2002
1920. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah

Rogaška Slatina

1921. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003
1922. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina

Semič

1923. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2003
1924. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za proizvodne in spremljajoče dejavnosti ob Vajdovi cesti
AAA Zlata odličnost