Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1886. Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost, stran 5180.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrico za gospodarstvo in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezna ravnanja in druge pogoje predelave biološko razgradljivih odpadkov v kompost (v nadaljnjem besedilu: kompostiranje) ter pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in obratovanjem kompostarn.
(2) Za vprašanja v zvezi s kompostiranjem in splošnimi pogoji predelave odpadkov, ki niso posebej urejeni s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
2. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za:
– hišno kompostiranje,
– kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora na kraju nastanka na kmetijskih zemljiščih, v vrtnarijah in drevesnicah ter zemljiščih parkov, zelenic ali površin, namenjenih športu ali rekreaciji in
– kompostiranje živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2.
3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. biološko razgradljiv odpadek je vsak odpadek, ki je anaerobno ali aerobno razgradljiv, tako kot kuhinjski odpadki, zeleni vrtni odpad, papir ali karton;
2. dajanje na trg je dejanje, s katerim je kompost prvič dan na trg proti plačilu ali brezplačno z namenom za uporabo ali nadaljnjo prodajo;
3. dobavitelj komposta je pravna ali fizična oseba, ki kot proizvajalec komposta, uvoznik komposta ali trgovec daje kompost na trg. Za dobavitelja šteje tudi uvoznik ali proizvajalec komposta, če je sam končni uporabnik uvoženega oziroma proizvedenega komposta;
4. higienizacija odpadkov je toplotna obdelava biološko razgradljivih odpadkov pri kompostiranju z namenom uničenja vegetativnih oblik človeških, živalskih in rastlinskih patogenih organizmov v procesu nastajanja komposta tako, da je tveganje prenosa bolezni pri nadaljnji obdelavi, prodaji ali uporabi komposta zanemarljivo;
5. hišno kompostiranje je kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo v posameznemu gospodinjstvu kot kuhinjski odpadki ali zeleni vrtni odpad, in raba tako proizvedenega komposta na vrtu, ki pripada temu gospodinjstvu;
6. kompost je biološko stabilen, higieniziran, humusu podoben material, brez motečih vonjav, bogat z organsko snovjo, ki nastane s kompostiranjem in ustreza kakovostnim zahtevam predpisa, ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla;
7. kompostarna je tehnološka enota in oprema, namenjena kompostiranju vključno z opremo za čiščenje odpadnih vod, ki nastajajo pri kompostiranju;
8. kompostiranje je nadzorovana, avtotermična in termofilna biotična aerobna razgradnja ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov in njihova predelava v kompost ob delovanju mikro in makro organizmov;
9. kompostiranje na kraju nastanka je kompostiranje na kraju nastanka biološko razgradljivih odpadkov;
10. kompostiranje na prostem je kompostiranje v kupih, kjer se biološko razgradljivi odpadki občasno z mehanskimi sredstvi obračajo z namenom, da se poveča poroznost kupa in homogenost odpadkov;
11. mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja, v katerem je ta kompostarna. Za kuhinjske odpadke iz gospodinjstva štejejo tudi kuhinjski odpadki, ki nastajajo v kuhinjah ali pri razdeljevanju obrokov nosilca živilskih dejavnosti in jih v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, ni treba prepuščati zbiralcu kuhinjskih odpadkov;
12. mešanica kompostov z drugimi snovmi je mešanica:
– kompostov z neobdelanimi biološko razgradljivimi odpadki rastlinskega izvora,
– kompostov z živinskimi in drugimi gnojili in
– kompostov z zemljino, šoto, mineralnimi surovinami, odpadnim kalcijevim karbonatom ali mulji, ki nastanejo pri mehčanju vode;
13. nezaželene primesi v kompostu so delci plastike, stekla, kovin in podobnih nerazgradljivih materialov razen peska, proda in drobnega kamenja;
14. upravljavec kompostarne ali upravljavec male komunalne kompostarne je pravna ali fizična oseba, ki upravlja kompostarno ali malo komunalno kompostarno, in je odgovorna za njeno obratovanje;
15. zaprto kompostiranje je kompostiranje v zaprtih reaktorjih, v katerih je proces kompostiranja pospešen z optimalno izmenjavo zraka in nadzorom vsebnosti vode in temperature;
16. zeleni vrtni odpad so odpadki rastlinskega izvora iz vrtov in parkov kot so odpadne veje, trava in listje razen odpadkov od čiščenja površin, žaganje in lesni odpadki, če les ni obdelan s premazi ali lepili, ki vsebujejo težke kovine ali organske spojine;
17. živalski stranski proizvodi kategorije 1, 2 in 3 so biološko razgradljivi odpadki, ki so razvrščeni v tri kategorije živalskih stranskih proizvodov v skladu s predpisi na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
II. VRSTE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
4. člen
(1) Kompostirati je dovoljeno samo biološko razgradljive odpadke, določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je hišno kompostiranje in kompostiranje v mali komunalni kompostarni prepovedano za živalske stranske proizvode kategorije 3, med katere se uvrščajo:
– odpadki živalskega izvora s številko 02 01 02, 02 01 99, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 99, 02 05 01 in 19 06 06 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, in
– organski kuhinjski odpadki, ki so v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvrščeni med ločene frakcije komunalnih odpadkov s številko 20 01 08 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, in jih je treba v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z organskimi kuhinjskimi odpadki, prepuščati zbiralcu kuhinjskih odpadkov.
III. ZAHTEVE ZA KOMPOSTIRANJE
5. člen
Upravljavec kompostarne ali upravljavec male komunalne kompostarne mora zagotoviti, da se:
– biološko razgradljivi odpadki predajo v kompostiranje takoj po prevzemu ali pa začasno skladiščijo tako, da ni škodljivih vplivov na okolje in zaposlene,
– zabojniki in posode ter vozila za prevoz biološko razgradljivih odpadkov redno čistijo in razkužujejo na posebej urejenem prostoru kompostarne,
– sistematično izvajajo preventivni ukrepi za varstvo pred pticami, glodalci, mrčesom in drugimi škodljivci na podlagi dokumentiranega programa zatiranja škodljivcev,
– za vse dele in območja kompostarne izdela načrt čiščenja in razkuževanja, ki se nanaša tako na opremo, čistila in način čiščenja ter razkuževanja, čiščenje in razkuževanje kompostarne pa se izvaja skladno z načrtom čiščenja in razkuževanja,
– na območju kompostarne redno izvajajo higienski pregledi opreme in celotnega območja kompostarne, izvedene higienske preglede in rezultate pregledov pa beleži,
– naprave in oprema kompostarne vzdržuje v dobrem operativnem stanju, merilna oprema pa redno umerja.
6. člen
(1) Kompostiranje mora potekati tako, da je v obdobju več tednov zagotovljena visoka stopnja biotske aktivnosti pri temperaturi v termofilnem območju in pri primernih razmerah tako glede vodnih in zračnih lastnosti kot vsebnosti hranil in njihovega medsebojnega razmerja.
(2) V času kompostiranja se mora vsa količina komposta izpostaviti določeni temperaturi, in sicer:
– 55 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj dveh tednov, pri čemer je treba petkrat premešati celotno količino komposta,
– 65 °C pri kompostiranju na prostem za čas najmanj enega tedna, pri čemer je treba dvakrat premešati celotno količino komposta ali
– 60 °C pri zaprtem kompostiranju za čas najmanj enega tedna.
7. člen
(1) Ves čas kompostiranja je treba zagotavljati merjenje temperature v kompostu in shranjevanje podatkov o izvedenih meritvah.
(2) Pogostost meritev in število mernih mest se določi glede na vrsto biološko razgradljivih odpadkov in čas trajanja kompostiranja v dovoljenju iz 12. člena tega pravilnika, pri čemer se upošteva, da je treba temperaturo izmeriti najmanj enkrat dnevno v obdobju kompostiranja, ko mora biti kompost izpostavljen temperaturi večji od 55 °C, in najmanj enkrat na teden v ostalem obdobju kompostiranja.
(3) Podatke o izvedenih meritvah temperature je treba za vsak zaključen proces kompostiranja shraniti za obdobje najmanj dveh let.
(4) Meritve temperature iz prejšnjih odstavkov tega člena je treba posredovati inšpektorju, pristojnemu za nadzor po tem pravilniku, če ta to zahteva.
8. člen
(1) Kakovost komposta se vrednoti na podlagi rezultatov meritev parametrov komposta, na podlagi katerih se ugotavlja izpolnjevanje kakovostnih zahtev komposta v skladu s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil v tla.
(2) Meritve parametrov komposta iz prejšnjega odstavka se izvedejo po zaključku kompostiranja.
(3) Meritve parametrov komposta je treba zagotavljati:
– vsako leto enkrat v mali komunalni kompostarni, razen meritev prisotnosti mikrobioloških parametrov, ki se izvajajo najmanj dvakrat letno,
– vsakih šest mesecev v kompostarni, katere letna zmogljivost ni večja od 1.000 ton proizvedenega komposta,
– vsake tri mesece oziroma za 1.000 ton proizvedenega komposta v kompostarni, katere letna zmogljivost je med 1.000 in 10.000 ton proizvedenega komposta, in
– vsak mesec v kompostarni, ki letno proizvede več kot 10.000 ton komposta.
(4) Meritve parametrov komposta lahko izvaja oseba, ki je pridobila pooblastilo za izvajanje meritev parametrov komposta po predpisu, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla.
(5) Upravljavec kompostarne mora poročilo o meritvah parametrov komposta, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla, shraniti za obdobje najmanj 5 let.
9. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) lahko na podlagi vloge upravljavca kompostarne odobri za kompostarno, za katero je določena pogostost meritev več kot štirikrat letno, zmanjšanje pogostosti meritev parametrov komposta razen mikrobioloških parametrov, če iz rezultatov meritev parametrov komposta ugotovi, da sta količina proizvedenega komposta in onesnaženost komposta z nevarnimi snovmi enaki skozi najmanj triletno obdobje, nobena od meritev parametrov komposta pa ne presega vrednosti, določene za kompost z omejeno uporabo v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
(2) Ministrstvo lahko na podlagi vloge upravljavca kompostarne odobri za posamezno kompostarno ali malo komunalno kompostarno opustitev meritve enega ali več parametrov komposta razen mikrobioloških parametrov, če iz rezultatov meritev parametrov komposta ugotovi, da je v obdobju najmanj dveh let v vseh vzorcih vsebnost teh parametrov komposta manjša od 25 odstotkov vrednosti, ki je za te parametre komposta določena za kompost z neomejeno uporabo v predpisu, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
(3) Zmanjšanje pogostosti meritev ali opustitev meritev posameznih parametrov komposta lahko ministrstvo odobri za čas največ treh let.
(4) Vloga iz prvega in drugega odstavka tega člena mora vsebovati poročilo o meritvah parametrov komposta, izdelano v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla, in mnenje izvajalca meritev parametrov komposta iz prejšnjega člena, iz katerega je razvidno, da je zahtevana sprememba programa meritev parametrov komposta upravičena.
10. člen
(1) Kompost je primeren za uporabo kot rastlinsko hranilo, če glede deleža nezaželenih primesi, mikrobioloških zahtev in vsebnosti nevarnih snovi izpolnjuje zahteve iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla.
(2) Če se kompost skladišči na območju kompostarne, je treba ugotavljati mikrobiološko ustreznost tudi v času skladiščenja ali ob zaključku skladiščenja.
11. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora določiti osebo, ki je odgovorna za zanesljivo izvajanje predpisanih postopkov, in njenega namestnika, podatke o njiju pa sporočiti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
(2) Odgovorna oseba ali njen namestnik iz prejšnjega odstavka mora biti v času prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov na območju kompostarne.
12. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora imeti poslovnik za obratovanje kompostarne oziroma male komunalne kompostarne.
(2) Poslovnik iz prejšnjega odstavka obsega:
– naziv upravljavca in opis kompostarne oziroma male komunalne kompostarne,
– seznam vrst in količin biološko razgradljivih odpadkov, ki se skladno z dovoljenjem lahko kompostirajo,
– podatke o obratovanju: obratovalni čas, opis načina prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov, opis načina in metod kompostiranja, opis ravnanja z odpadnimi vodami, opis ravnanja z odpadnimi nezaželenimi primesmi in drugimi odpadki, ki nastajajo pri kompostiranju, ter opis skladiščenja, pakiranja ter dajanja proizvedenega komposta v promet ali v uporabo,
– navodila za izvajanje preverjanja temperature v procesu kompostiranja in kakovosti komposta,
– navodila za vzdrževalna dela,
– navodila za čiščenje in razkuževanje opreme in območja kompostiranja,
– navodila za izvajanje ukrepov varstva pred neželenimi organizmi,
– navodila za higienski nadzor na območju kompostiranja,
– navodila za redne tehnične preglede naprav in opreme,
– navodila za ukrepanje v primeru ekološke nesreče in
– navodila za vodenje in shranjevanje obratovalnega dnevnika.
(3) Poslovnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti naslednje priloge:
– projekt izvedenih del za območje kompostiranja, na podlagi katerega je izdano uporabno dovoljenje,
– program obratovalnega monitoringa za spremljanje procesa kompostiranja in kakovosti komposta,
– načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in na podlagi katerega je izdano dovoljenje za kompostiranje.
13. člen
(1) Upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne mora vodenje evidence, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, zagotoviti v obliki obratovalnega dnevnika.
(2) V obratovalni dnevnik iz prejšnjega odstavka se dnevno vpisujejo podatki o:
– količini, vrsti in imetniku prevzetih biološko razgradljivih odpadkov,
– zavrnitvi določenih odpadkov,
– opravljenih meritvah temperature med procesom kompostiranja in meritvah kakovosti komposta,
– odstranjevanju odpadnih nezaželenih primesi in drugih odpadkov, ki nastajajo pri kompostiranju,
– oddaji proizvedenega komposta,
– opravljenih vzdrževalnih delih na napravah in opremi,
– izvedenih delih čiščenja in razkuževanja, varstva pred škodljivci, higienskega nadzora, tehničnih pregledih naprav in opreme ter drugih pomembnih dogodkih v zvezi s kompostiranjem.
(3) Obratovalni dnevnik je treba voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi in ga hraniti do prenehanja obratovanja kompostarne oziroma male komunalne kompostarne.
IV. KOMPOSTIRANJE ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV KATEGORIJE 3
14. člen
Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski proizvodi kategorije 3, mora upravljavec kompostarne izpolnjevati zahteve iz predpisov na področju veterine, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
V. DOVOLJENJE ZA KOMPOSTIRANJE
15. člen
(1) Za kompostiranje v kompostarni ali mali komunalni kompostarni je treba pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Vlogi za dovoljenje za kompostiranje mora biti poleg načrta o ravnanju z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev dovoljenja za predelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, priložen tudi opis čiščenja ter odvajanja odpadnih voda iz območja kompostiranja.
(3) Če se v kompostarni obdelujejo živalski stranski proizvodi kategorije 3, izda ministrstvo dovoljenje za kompostiranje, če je kompostiranje predhodno odobrila Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
16. člen
Z dovoljenjem za kompostiranje se določi:
– vrste biološko razgradljivih odpadkov iz priloge 1 tega pravilnika, ki se v kompostarni lahko kompostirajo,
– celotno količino biološko razgradljivih odpadkov, namenjenih kompostiranju, in zmogljivost kompostarne,
– vsebina poslovnika za obratovanje kompostarne iz 12. člena tega pravilnika,
– vsebino in obseg programa obratovalnega monitoringa proizvodnje komposta,
– način dajanja komposta v promet ali v uporabo.
VI. DAJANJE KOMPOSTA NA TRG
17. člen
(1) Kompost, ki je proizveden v mali komunalni kompostarni ali v hišnih kompostnikih, je prepovedano dajati na trg.
(2) Kompost, ki je proizveden s hišnim kompostiranjem ali v mali komunalni kompostarni, se ne sme uporabljati na pašnikih.
18. člen
(1) Upravljavec kompostarne mora pred dajanjem komposta na trg zagotoviti, da:
– je kompost izdelan skladno z zahtevami tega pravilnika in
– glede na parametre komposta proizvedeni kompost razvrsti med komposte z neomejeno uporabo ali komposte z omejeno uporabo, na podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
(2) Upravljavec komposta mora zagotoviti, da je na embalaži komposta, ki ga daje na trg, tako osnovni kot ovojni, vidno zapisana informacija v slovenskem jeziku z vsebino iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kompost z neomejeno rabo je treba na informaciji iz prejšnjega odstavka označiti kot kompost razreda 1, kompost z omejeno rabo pa kot kompost razreda 2.
(4) Informacija iz drugega odstavka tega člena mora biti do uporabe komposta čitljiva, neizbrisna in nameščena na vidno mesto embalaže komposta.
(5) Če kompostarna ni na ozemlju Republike Slovenije, mora zagotoviti izpolnjevanje pogojev dajanja komposta na trg iz druge alinee prvega odstavka in drugega odstavka tega člena dobavitelj komposta.
(6) Z informacijo o kompostu iz drugega odstavka tega člena upravljavec kompostarne ali dobavitelj komposta, če gre za kompost iz kompostarne, ki ni na ozemlju Republike Slovenije, zagotavljata na lastno odgovornost, da je objavljena informacija o parametrih komposta pridobljena na podlagi meritev parametrov komposta skladno z določbami tega pravilnika.
19. člen
(1) Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora dobavitelj komposta zagotoviti poročilo o meritvah parametrov komposta iz 8. člena tega pravilnika v roku, ki ga ta določi.
(2) Če je poročilo o meritvah parametrov komposta iz prejšnjega odstavka v tujem jeziku, mora dobavitelj komposta zagotoviti povzetek poročila o meritvah parametrov komposta v slovenskem jeziku. Iz vsebine povzetka morajo biti razvidni podatki o:
– vrsti biološko razgradljivih odpadkov, iz katerih je proizveden kompost,
– kompostarni in načinu kompostiranju,
– o pogostosti meritev parametrov komposta,
– o uporabljenih merilnih metodah,
– o izmerjenih vrednostih parametrov komposta.
20. člen
(1) Dobavitelj komposta mora za kompost z omejeno uporabo zagotoviti, da je zanj pred predajo končnemu uporabniku pridobil dovoljenje za uporabo komposta v skladu s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla.
(2) Če dobavitelj ni proizvajalec komposta in če gre za kompost iz kompostarne, ki je na ozemlju Republike Slovenije, lahko dobavitelj preda kompost z omejeno uporabo končnemu uporabniku, če je dovoljenje za uporabo komposta iz prejšnjega odstavka pridobil proizvajalec komposta.
(3) Dobavitelj komposta lahko preda kompost za omejeno uporabo samo tistemu končnemu uporabniku komposta, ki ima kot lastnik, zakupnik ali najemnik pravico uporabe zemljišča, za katerega je izdano dovoljenje za uporabo komposta z omejeno uporabo v skladu s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla.
(4) Določbe prejšnjega člena in prejšnjih odstavkov tega člena se uporabljajo tudi za mešanico kompostov z drugimi snovmi.
21. člen
(1) Če se kompost ne more razvrstiti med komposte z neomejeno ali omejeno rabo, mora upravljavec kompostarne, v kateri je bil kompost proizveden, ali dobavitelj komposta, če gre za kompost, ki ni bil proizveden na ozemlju Republike Slovenije, zagotoviti njegovo uporabo kot kompost za nekmetijsko uporabo.
(2) Če dobavitelj ali proizvajalec komposta za kompost ne more pridobiti dovoljenja za nekmetijsko uporabo v skladu s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi, mora zagotoviti njegovo odstranjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
VII. PRENEHANJE KOMPOSTIRANJA
22. člen
(1) Če iz rednih meritev parametrov komposta sledi, da kompost na podlagi meril iz predpisa, ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih snovi v tla, ni primeren za uporabo kot rastlinsko hranilo, mora upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne o tem nemudoma obvestiti ministrstvo in zagotoviti, da neprimeren kompost ne gre v promet ali v uporabo kot rastlinsko hranilo.
(2) Če se v kompostarni kompostirajo živalski stranski proizvodi kategorije 3, mora upravljavec kompostarne v primeru iz prejšnjega odstavka obvestiti tudi območni urad VURS.
(3) Z dajanjem komposta na trg ali v uporabo kot rastlinsko hranilo se v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko nadaljuje, ko o tem odloči ministrstvo. Če gre za kompostarno iz prejšnjega odstavka ministrstvo odloči o nadaljnjem dajanju komposta na trg, če je dajanje komposta na trg odobrila tudi VURS.
(4) Ministrstvo odloči o nadaljnjem dajanju komposta na trg ali v uporabo kot rastlinsko hranilo, če na podlagi najmanj dveh zaporednih meritev parametrov komposta, ki jih mora zagotoviti upravljavec kompostarne ali male komunalne kompostarne na podlagi programa meritev, sledi, da kompost izpolnjuje zahteve iz prejšnjega člena.
(5) Program meritev iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo na podlagi vloge upravljavca kompostarne ali male komunalne kompostarne.
VIII. NADZOR
23. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika razen določb prvega odstavka 17. člena in določb drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika opravljajo inšpektorji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb prvega odstavka 17. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika na trgu opravljajo inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
(3) Če gre za kompostiranje živalskih stranskih proizvodov kategorije 3, opravljajo nadzor nad obratovanjem kompostarn tudi inšpektorji Veterinarske uprave Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstvena pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.
24. člen
(1) Če inšpektor Tržnega inšpektorata Republike Slovenije ugotovi, da informacija o kompostu, ki je v prometu, ni v skladu z določbami tega pravilnika, mora dobavitelj komposta poskrbeti za to, da bo kompost glede določb, ki zadevajo informacijo, izpolnjevali zahteve tega pravilnika.
(2) Dobavitelj komposta mora končati kršitev pod pogoji, ki jih določi pristojni inšpektor iz prejšnjega odstavka.
(3) Če dobavitelj komposta neustreznosti, ki jih pristojni inšpektor prvega odstavka tega člena ugotovi, ne odpravi, mora pristojni inšpektor odrediti, da se za kompost prepreči oziroma prepove dajanje v promet, ali da se kompost umakne s trga.
25. člen
Če inšpektor za okolje na podlagi naključnih meritev ugotovi, da kompost, ki je dan končnemu uporabniku v uporabo, ne ustreza glede na namen uporabe merilom iz predpisa, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla, mora odrediti, da proizvajalec komposta ali dobavitelj komposta, če gre za kompost, ki ni bil proizveden na ozemlju Republike Slovenije, kompost uporabi na način, ki ni v nasprotju s predpisom, ki ureja vnos rastlinskih hranil in nevarnih snovi v tla, ali, da se ga odstrani v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
26. člen
(1) Če inšpektor za okolje ugotovi, da se v kompostarni ne proizvaja kompost v skladu s tem pravilnikom, mora upravljavec kompostarne odpraviti pomanjkljivosti pod pogoji, ki jih določi inšpektor.
(2) Če upravljavec kompostarne ne odpravi pomanjkljivosti pod pogoji iz prejšnjega odstavka, mora inšpektor za okolje odrediti prekinitev kompostiranja in odstranitev komposta in biološko razgradljivih odpadkov na območju kompostarne v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(1) Upravljavci obstoječih kompostarn morajo pridobiti dovoljenje za kompostiranje do 31. decembra 2004.
(2) Upravljavci kompostarn in uvozniki komposta morajo uskladiti dajanje komposta in mešanic komposta z drugimi snovmi na trg z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2004.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-43/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0034
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.