Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1896. Navodilo za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, stran 5194.

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00, 59/01 in 55/03), 12. točke sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 15/03, 65/03 in 42/04) ter 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov o količnikih likvidnosti ter deviznih likvidnih naložb, na podlagi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 15/03, 65/03 in 42/04, v nadaljevanju: sklep), ki jih banka posreduje Banki Slovenije.
2
Preostala dospelost je obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom dospetja posamezne naložbe ali obveznosti.
Pri še neodpoklicanih obveznostih in naložbah z možnostjo odpoklica in predčasnega odpoklica je preostala dospelost enaka najkrajšemu možnemu odpoklicnemu roku.
Pri naložbah ali obveznostih, ki dospevajo v rednih časovnih razmikih, je preostala dospelost posameznega dela naložbe ali obveznosti enaka obdobju med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom dospelosti le-tega.
3
Začasno prodani ali posojeni vrednostni papirji se v času trajanja posla štejejo med naložbe začasnega kupca ali izposojevalca (v nadaljevanju: kupec). Ta med obveznostmi izkaže obveznost vračila vrednostnih papirjev. Poleg tega izkazuje kupec med naložbami terjatev v višini začasnemu prodajalcu ali posojevalcu (v nadaljevanju: prodajalec) plačanega zneska. Prodajalec med naložbami namesto začasno prodanih ali posojenih vrednostnih papirjev izkazuje terjatev do vračila vrednostnih papirjev. Poleg tega mora med obveznostmi izkazovati obveznost v višini od kupca prejetega zneska. Pri razvrščanju v razreda preostale dospelosti se upošteva preostala dospelost posamezne, zgoraj navedene naložbe ali obveznosti.
Pri začasno prodanih oziroma posojenih vrednostnih papirjih, ki niso navedeni v 4. točki sklepa, je preostala dospelost vrednostnih papirjev ter terjatev in obveznosti iz naslova vračila vrednostnih papirjev iz prvega odstavka te točke enaka preostali dospelosti posla povečani za, ob koncu posla, preostalo dospelost pri poslu uporabljenih vrednostnih papirjev.
4
Banka mora vzpostaviti informacijski sistem, ki omogoča spremljanje naložb in obveznosti po preostali dospelosti.
5
Za vse posle, tudi za vpogledna sredstva, upošteva banka samo obresti, natečene do zadnjega dne preteklega meseca, pri katerih valuta plačila pade v prvi ali drugi razred in ki jih nato v istem znesku upošteva pri dnevnih poročilih do konca tekočega meseca.
6
Devizne likvidne naložbe iz 10. točke sklepa so naložbe iz prvega odstavka 9. točke sklepa.
Banka Slovenije bo podatke o izpolnjevanju z 9. točko sklepa predpisanih odstotkov likvidnih deviznih naložb črpala iz poročila KL-1 tako, da bo upoštevala naslednje postavke:
A010 – Gotovina v blagajni in čeki
A020 – Imetja na računih pri Banki Slovenije
A031 – Terjatve na vpogled do domačih bank
A032 – Terjatve na vpogled do tujih bank
A041 – Ostale terjatve do domačih bank
A042 – Ostale terjatve do tujih bank
A054 – Država
A060 – Blagajniški zapisi Banke Slovenije
A070 – Vrednostni papirji RS
A081 – Tuji tržni vrednostni papirji bonitete najmanj BBB
A082 – Ostali tuji vrednostni papirji
Banka ob izpolnjevanju pogojev, določenih z drugim odstavkom 9. točke sklepa dodatno upošteva naslednje postavke:
A051 – terjatve iz naslova kreditov gospodarstvu
A053 – ostale terjatve iz naslova kreditov
Banka pri izračunu mesečnega povprečja bilančnih obveznosti iz prvega odstavka 9. točke sklepa upošteva delovne dni.
7
Banka posreduje Banki Slovenije, Bančno poslovanje s sklepom predpisane podatke o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati po elektronski pošti. Izjemoma (v primeru izpada računalniške tehnologije) lahko banka zahtevane podatke pošlje na obrazcu KL-1, ki je sestavni del navodila. Po elektronski pošti se pošiljajo samo elementarni podatki, ki imajo v obrazcu KL-1 vpisano štirimestno oznako rubrike.
Naslov in struktura zapisa:
naslov: Country(C)=SI, Administrative_domain(A)=MAIL, Private_domain(P)=BSLO, Organization(O)=BS, Organization_unit(OU1)=APPSRVR, Surname(S)=DPRS;
subjekt se navede v obliki LLLLMMDDBBBBBBB.dat, kjer je LLLLMMDD zadnji dan v mesecu, za katerega je poročilo, BBBBBBB pa 7-mestna matična številka banke;
zapis je dolg 22 (dvaindvajset) znakov, od katerih je prvih 8 oznaka podatka, ki je razvidna iz obrazca KL-1, pri čemer ima peti znak vrednost od "1" do "6" glede na stolpec iz obrazca, zadnji trije znaki pa so presledki. Naslednjih štirinajst znakov je numerični podatek, desno poravnan z vodilnimi ničlami, prvi znak je predznak. Podatki so zneski v tisoč SIT. Datoteka vsebuje, tako kot doslej, kontrolni zapis, kjer je oznaka podatka "KO01" in numerični podatek seštevek vseh ostalih zneskov.
8
Vsa vprašanja v zvezi s strukturo računalniškega zapisa in načinom pošiljanja lahko poslovne banke naslovijo na Banko Slovenije, Informacijska tehnologija, tel. 47 19 141 (Marjan Smolej) ali BS, Bančno poslovanje, tel. 47 19 259 (Janja Mohorič). Vprašanja, povezana z uporabo sporočilnega sistema BSNET, se lahko pošljejo tudi na
Help Desk za sistem BSNET, c=si/a=mail/p=bslo/o=bs/s=x400helpdesk/ou1=bses ali
Administratorja domene BSNET in X400, c=si/a=mail/p=bslo/o=bs/s=x400helpdesk/ou1=bses.
9
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo z dne 7. 11. 2001.
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner