Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1903. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) - ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki - PCRO Vranoviči, stran 5199.

Na podlagi 31. in 34. člena zakona o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Črnomelj dne 19. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) – ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki – PCRO Vranoviči
1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza) – ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki – PCRO Vranoviči.
Predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, ki ga je izdelal TOPOS d.o.o. pod št. 02/04-LN v april 2004 se nanaša preureditev III. faze deponije komunalnih odpadkov v podcenter za ravnanje z odpadki, ki vključuje zbirni center, prekladalno postajo za ostanek odpadkov, prostor za kompostiranje in ureditev deponije za inertne in gradbene odpadke z vso potrebno opremo in napravami.
2
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Predlog bo po skrajšanem postopku na podlagi 34. člena ZureP-1 razgrnjen 15 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obravnava, ki bo v ponedeljek, 10. maja 2004 ob 19. uri v sejni sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
4
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-3/2001
Črnomelj, dne 19. aprila 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.