Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1902. Sklep o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina, stran 5198.

Na podlagi 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00), 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02 in 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) sta Občinski svet občine Črnomelj na 13. redni seji dne 23. 3. 2004 in Občinski svet občine Semič na 11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Razvojno informacijski center Bela krajina
1. člen
S tem sklepom Občina Črnomelj in Občina Semič ustanavljata skupni organ zaradi zagotavljanja in uresničevanja ustanoviteljskih pravic v skupnem javnem zavodu Razvojno informacijskem centru Bela krajina.
2. člen
Skupni organ sestavljata župana občin ustanoviteljic.
Sedež skupnega organa je v Črnomlju, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Skupni organ predstavlja župan Občine Črnomelj.
3. člen
Naloge skupnega organa so:
– pripravi in objavi razpis za direktorja zavoda, opravi izbiro med kandidati ter občinskima svetoma predlaga v imenovanje enotnega kandidata v skladu s 14. členom odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina,
– usklajuje odločitve občin ustanoviteljic glede ustanoviteljskih pravic iz 26. člena odloka, razen imenovanj iz prve alinee drugega odstavka istega člena, o čemer odločata občini samostojno ter usklajene odločitve posreduje občinskima svetoma v sprejem,
– izvaja ter usklajuje druge naloge in odločitve, ki se nanašajo na dejavnost in delovanje javnega zavoda.
4. člen
Administrativno-tehnična opravila in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja Občinska uprava občine Črnomelj.
5. član
Skupni organ se sestaja in odloča na sejah, ki jih skliče župan Občine Črnomelj.
Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka občina.
6. člen.
Za sprejem odločitve skupnega organa je potrebno soglasje obeh županov.
7. člen
Sredstva za delo skupnega organa zagotavljata občini ustanoviteljici po ključu glede na zagotavljanje finančnega deleža iz sredstev proračuna občin ustanoviteljic, in sicer:
– Občina Črnomelj 75%,
– Občina Semič 25%.
8. člen
Med sredstva za delo skupnega organa sodijo stroški poslovanja skupnega organa, in sicer:
– materialni stroški,
– stroški strokovnega delavca v Občinski upravi občine Črnomelj.
Občina Semič refundira svoj delež stroškov Občini Črnomelj na podlagi izstavljenih faktur in ustreznih dokazil o dejansko opravljenem delu in nastalih materialnih stroških.
9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmeta obe občini ustanoviteljici ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01-1/2004
Črnomelj, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
Št. 333-01-01/2001-19
Črnomelj, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.