Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1880. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II (2003-2012), stran 5174.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Brkini II, št. 14-06/03 z dne 2. februarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Brkini II, ki meri 18.629,38 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Prem, Janeževo Brdo, Ostrožno Brdo, Prelože, Čelje, Smrje, Koseze, Zarečica, Dobropolje, Zarečje, Brce, Zajelšje, Tominje, Harije, Sabonje, Pavlica, Studena Gora, Velika Bukovica, Mala Bukovica, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Sušak, Novokračine, Jelšane, Dolenje, Veliko Brdo, Starod, Rjavče, Pregarje, Gaberk, Huje, Male Loče, Hrušica, Podbeže, Podgrad in Račice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Brkini II je z dnem 1. 1. 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 12.227,85 ha, od katere je:
– 12.227,85 ha večnamenskih gozdov;
– 673,38 ha državnih gozdov in 11.554,47 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb;
B) lesna zaloga: 204,4 m3/ha, od tega 46,6 m3/ha iglavcev in 157,8 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 9,5 m3/ha, od tega 2,7 m3/ha iglavcev in 6,8 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brkini II, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 7.902,07 ha,
– ekološke funkcije na površini 654,53 ha ter
– socialne funkcije na površini 23,75 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brkini II za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 455.592 m3, od tega 108.899 m3 iglavcev in 346.693 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1350,7 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 557,47 ha,
– varstvena dela, in sicer zaščita pred divjadjo, na površini 0,85 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 17,0 km,
– gradnja protipožarnih presek v dolžini 9,6 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 10,0 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brkini II v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini II.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, Ilirska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brkini II.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-2/2001/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0142
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.