Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1918. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Metlika, stran 5208.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – od. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), 11., 12. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) ter v skladu z uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03) je Občinski svet občine Metlika na 10. redni seji dne 1. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Metlika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija Občinske uprave občine Metlika (v nadaljevanju: občinske uprave), delovno področje notranjih enot občinske uprave ter ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom, upravne, strokovne in druge naloge v okviru zakonskih pravic in dolžnosti občine.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država, pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta ter druga delovna telesa.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občine in občanov.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov ter obvestil in preko skupnih delovnih teles ter nudi potrebno pravno in strokovno pomoč krajevnim skupnostim.
4. člen
Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog v skladu z zakoni pri zunanjih organizacijah in posameznikih.
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih organizacijskih enot občinske uprave, lahko župan s sklepom ustanovi delovne in projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne ali projektne skupine, vodjo delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog, sredstva in druge pogoje za njeno delo.
6. člen
Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja s pošiljanjem gradiv za seje občinskega sveta predstavnikom sredstev javnega obveščanja, z uradnimi sporočili za javnost, posredovanjem informacij javnega značaja in sprejetih sklepov v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in na druge ustrezne načine, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Zaposleni v občinski upravi morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
8. člen
Občinska uprava je organizirana tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in porabe proračunskih sredstev,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
9. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten organ, ki ima notranje organizacijske enote:
– oddelek za gospodarske dejavnosti ter okolje in prostor,
– oddelek za finance, družbene dejavnosti in pravno splošne zadeve.
Delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot so uradniški položaji.
Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in tajniku občine. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom in drugimi predpisi občine in po navodilih predstojnika.
10. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave.
V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
11. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto tajnika občine je uradniški položaj.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na 1. stopnji,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– v soglasju z županom razporeja delo med delavci v občinski upravi.
Mandat tajnika občine traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po Zakonu o javnih uslužbencih.
Župan lahko pooblasti tajnika občine za podpisovanje določenih aktov.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
14. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
15. člen
Posamične akte o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti občine izdaja tajnik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.
16. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih določenih z zakonom.
17. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku ter zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
18. člen
O upravnih stvareh lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo izobrazbo.
Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
19. člen
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte o upravnih stvareh, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.
20. člen
O izločitvi vodje notranje organizacijske enote občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve vodje ali delavca o stvari tudi odloči.
O izločitvi tajnika občine odloča župan; o izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
21. člen
Oddelek za gospodarske dejavnosti ter okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva, pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti in gospodarskih javnih služb,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči, agromelioracijskimi ukrepi na področju kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj, analitična in statistična dejavnost,
– priprava osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni razvoj,
– predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
– določanje prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev na državni ravni,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog oddelka,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti za pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic, dimnikarska služba, pokopališka in pogrebna služba,
– gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, rekreacijskih in drugih površin,
– pripravljanje strokovnih podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov, zlasti socialnih kategorij, ter v zvezi s tem skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– upravljanje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
– splošne stanovanjske zadeve in upravljanje s stanovanjskim fondom,
– priprava strokovnih podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– priprava in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja,
– skrbi za požarno varnost in organizacijo pomoči in reševanje v primeru elementarnih nesreč,
– skrb za vzdrževanje in obnovo nepremičnega premoženja občine,
– javne prireditve,
– pripravljanje predpisov iz svojega področja,
– opravljanje drugih nalog iz občinske pristojnosti na področju okolja in prostora,
– podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– sodelovanje z odbori, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja.
22. člen
Oddelek za finance, družbene dejavnosti in pravno splošne zadeve opravlja naloge na naslednjih področjih:
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– vodi finančno in blagajniško poslovanje ter računovodske in knjigovodske posle,
– pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine,
– upravlja občinsko premoženje,
– opravlja upravno nadzorstvo in pripravlja splošne akte,
– pripravlja pogodbe o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
– skrbi za izvedbo lokalnih volitev in volitev lokalnih predstavnikov v Državni svet,
– opravlja strokovne, organizacijske in administrativne naloge za občinski svet, nadzorni odbor in ostale občinske odbore ter komisije,
– opravlja tehnične in druge naloge za delovanje občinske uprave,
– opravlja druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave,
– opravlja kadrovske zadeve za občinsko upravo,
– pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi s ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture in socialnega skrbstva
– priprava in realizacija programov razvoja otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojnovarstvene ustanove,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali prek javnih zavodov na tem področju,
– sodelovanje z odbori, ki jih občinski svet ustanovi za posamezna delovna področja.
23. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena z zakonom, statutom in s tem odlokom, praviloma opravi tisti delavec, v katerega delovno področje naloga spada po vsebini ali po pravilniku o sistemizaciji. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi župan oziroma tajnik občine. Za svoje delo so delavci občinske uprave odgovorni županu in tajniku občine, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Delavci občinske uprave so dolžni s premičnim in nepremičnim premoženjem občine ravnati kot dobri gospodarji.
24. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa komisija za pritožbe pri reprezentativnih združenjih lokalnih skupnosti.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan Občine Metlika najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Metlika v skladu s tem odlokom, zakonom o javnih uslužbencih in uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo določitev o pravicah in obveznostih delavcev v občinski upravi.
26. člen
Za tajnika občine, ki je ob uveljavitvi tega odloka na položaju, teče štiri letna doba imenovanja na položaj od 28. 6. 2003 dalje.
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Metlika, Uradni list RS, št. 63/98.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/04
Metlika, dne 1. aprila 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.