Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1879. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica (2003-2012), stran 5173.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Besnica, št. 03-09/03 z dne 10. septembra 2003, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Besnica, ki meri 8.146,04 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v mestni občini Kranj, oziroma v katastrskih občinah Nemilje, Zgornja Besnica, Spodnja Besnica, Pševo, Stražišče, Bitnje, Žabnica, Drulovka, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča in Planica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Besnica je z dnem 1. 1. 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.859,88 ha, od katere je:
– 4.519,46 ha večnamenskih gozdov, 216,66 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 123,76 ha varovalnih gozdov;
– 124,78 ha državnih gozdov, 4.680,91 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 54,19 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 296,1 m3/ha, od tega 166,9 m3/ha iglavcev in 129,1 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,2 m3/ha, od tega 4,1 m3/ha iglavcev in 3,1 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Besnica, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.034,79 ha,
– ekološke funkcije na površini 341,19 ha ter
– socialne funkcije na površini 326,8 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Besnica za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 248.751 m3, od tega 144.994 m3 iglavcev in 103.757 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 379,18 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 65,83 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 9,79 ha ter s količenjem ali tulci v obsegu 240 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi, žuželkami in erozijo v obsegu 200 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 224,0 ha ter druga dela v obsegu 15 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 7,2 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Besnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Besnica.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Besnica je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Besnica.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-03-5/01/8
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0121
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost