Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1881. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2001-2010), stran 5175.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Senovo, št. 08-13/01 z dne 13. februarja 2004, ki ga je za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Senovo, ki meri 12.346,51 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Krško in Kozje oziroma v katastrskih občinah Vetrnik, Gorjane, Kostanjek, Pleterje, Anovec, Sremič, Videm, Stara vas, Stari Grad, Dolenja vas, Pesje, Stranje, Dobrova, Reštanj, Mrčna sela, Koprivnica, Veliki Dol, Veliki Kamen, Mali Kamen, Šedem, Gornji Leskovec, Kališovec, Brezje, Dovško, Senovo, Armeško, Lokve, Raztez, Gorica, Anže, Stolovnik, Brestanica, Dolnji Leskovec, Presladol in Rožno.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Senovo je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 5.712,18 ha, od katere je:
– 5.072,64 ha večnamenskih gozdov, 639,54 ha gozdov s posebnim namenom v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
– 508,00 ha državnih gozdov, 5.112,72 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb in 91,46 ha zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) lesna zaloga: 248,3 m3/ha, od tega 20,7 m3/ha iglavcev in 227,6 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 7,4 m3/ha, od tega 0,7 m3/ha iglavcev in 6,7 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Senovo, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 4.865,78 ha,
– ekološke funkcije na površini 443,75 ha ter
– socialne funkcije na površini 361,31 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Senovo za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 224.656 m3, od tega 16.474 m3 iglavcev in 208.182 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.106,67 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 171,89 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita z ograjo v dolžini 3260 m ter s količenjem ali tulci v obsegu 2080 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami v obsegu 54 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 51,5 ha ter druga dela v obsegu 18 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 6,2 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 12,5 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Senovo v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2010 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Senovo.
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Senovo je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg rudarjev 1, Senovo in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Senovo.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-14/01/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2003-2311-0100
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.