Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2003, stran 5207.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 19. ter 103. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 12. redni seji dne 18. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ljubno za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Ljubno za leto 2003.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v letu:
A) Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov
I. Skupaj prihodki                    353.160
II. Skupaj odhodki                    368.118
III. Proračunski primanjkljaj               14.958
 
B) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     7.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)                7.000
VII. Skupni primanjkljaj                 21.958
 
C) izkaz računa financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX. Odplačilo dolga                      –
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)                –
XI. Povečanje sredstev na računih (VII.–X.)        21.958
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finačnih terjatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so analitično zajeti v izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, v izkazu računa finančnih terjatev in naložb, v izkazu računa financiranja, v izkazu stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v bilanci stanja in v izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 002-12/04-01
Ljubno, dne 18. marca 2004.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.