Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1924. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za proizvodne in spremljajoče dejavnosti ob Vajdovi cesti, stran 5213.

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za proizvodne in spremljajoče dejavnosti ob Vajdovi cesti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega programa priprave je občinski lokacijski načrt (OLN) za proizvodne in spremljajoče dejavnosti ob Vajdovi cesti s katerim se omogoči gradnja za potrebe industrije in spremljajočih dejavnosti.
Območje je določeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev leta 1996 (Uradni list RS, št. 37/98). Z razširitvijo bo omogočeno nadaljnje gradnja proizvodnih in spremljajočih dejavnosti.
S tem programom priprave se podrobneje določijo:
– predmet in programska izhodišča občinskega lokacijskega načrta,
– meje območja lokacijskega načrta,
– nosilci urejanja prostora, od katerih bodo zahtevane smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev z navedbo pridobitve geodetskih podlag,
– terminski plan izdelave posameznih faz občinskega lokacijskega načrta, prostorske konference, javne razgrnitve in postopka sprejemanja, in
– obveznost v zvezi s financiranjem občinskega lokacijskega načrta.
2. člen
Lokacijski načrt se pripravi tako, da bo po vsebini in obliki ustrezal določilom členov 72 do 79 in 171 do 178 zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
Lokacijski načrt mora biti izdelan skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Semič – dopolnitev leta 1996 (Uradni list RS, št. 37/98), ter v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/98) ter s posebnimi strokovnimi podlagami, smernicami ter tehnološkimi vhodnimi podatki za poseg.
3. člen
Nosilca strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta bo naročnik izbral naknadno koordinator postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo župan Občine Semič skupaj s svojimi strokovnimi službami.
Koordinator poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti:
– izdela tekstualni in grafični del občinskega lokacijskega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– sodeluje na prostorskih konferencah, javni obravnavi osnutka OLN, ter v vseh postopkih sprejemanja občinskega lokacijskega načrta,
– pripravi strokovno stališče do pripomb iz prostorske konference ter javne razgrnitve in obravnave osnutka OLN, ki bo podlaga za stališče župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve ter za odločanje in sprejemanja lokacijskega načrta.
II. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
4. člen
V postopku priprave lokacijskega načrta mora nosilec strokovnih aktivnosti pridobiti smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka občinskega lokacijskega načrta, mnenja pa k predlogu lokacijskega načrta.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi lokacijskega načrta so:
1. RS MOPE Agencija RS za okolje – vode, izpostava Novo mesto,
2. Zavod za gozdove OE Novo mesto,
3. RS MPZ, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Dunajska 48,
4. MOPE Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, Novo mesto,
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto,
6. Občina Semič,
7. JP Komunala Črnomelj, Belokranjska cesta 24, Črnomelj,
8. Elektro Ljubljana, OE Elektro Novo mesto, Ljubljanska 7, Novo mesto,
9. Telekom Slovenije PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
10. Cestno in gradbeno podjetje Novo mesto, Področje vzdrževanje in varstvo cest Ljubljanska 47, Novo mesto,
11. RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto,
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izpostava Novo mesto, Seidlova c.1, Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave strokovnih podlag za OLN ugotovi, da je potrebno predhodno pridobiti tudi smernice in mnenja od drugih organov, ki niso našteti v zgornjem odstavku se le-ti pridobijo v postopku.
Smernice in končna mnenja podajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in mnenj pisno, kolikor jih ne, se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu lokacijskega načrta ni potrebno.
III. STROKOVNE PODLAGE
6. člen
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati veljavno prostorsko dokumentacijo (izhodišča in usmeritve iz veljavnega občinskega prostorskega plana), ter rešitve, ki jih opredeli naročnik lokacijskega načrta.
V občinskem lokacijskem načrtu je potrebno določiti merila in pogoje za urejanje, rešitve za varstvo bivalnega in delovnega okolja, ureditve z ukrepi za varovanje krajinskih značilnosti obravnavanega prostora, ukrepe za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine, pogoje za prometno in komunalno ureditev ter pogoje za varstvo okolja.
Za izdelavo občinskega lokacijskega načrta se uporabijo kartografske podlage, ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi naročnik lokacijskega načrta, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
Roki izdelave in postopka sprejemanja občinskega lokacijskega načrta (OLN):
– Prostorska konferenca: 14 dni po sprejetju tega programa priprave (organizira in izvede jo strokovna služba občine Semič).
– Osnutek OLN se dostavi občini (občinskemu svetu) v roku 60 dni po pridobitvi, in uskladitvi s smernicami nosilcev urejanja prostora.
– Župan Občine Semič sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka OLN, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.
– Javna razgrnitev osnutka LN se izvede na sedežu Občine Semič in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee, javna razprava o osnutku se izvede na sedežu Občine Semič v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Občani, organi, organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve osnutka OLN.
– Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila nosilca strokovnih aktivnosti (izdelovalca OLN) in strokovnih služb občine, ki predhodno obravnavajo pripombe predloge in poročilo izdelovalca OLN.
– Strokovne službe Občine Semič v roku 14 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu OLN, da poskrbi za pripravo usklajenega predloga OLN oziroma dopolnitev in popravkov tistih njegovih sestavin, na katere se bodo nanašale utemeljene pripombe in predlogi, ter pridobi končna mnenja k predlogu OLN od tistih nosilcev urejanja prostora, ki so podali svoje predhodne smernice za izdelavo osnutka OLN.
– Župan Občine Semič posreduje usklajen predlog OLN Občinskemu svetu občine Semič, da o njem razpravlja in ga sprejme.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Naročnik lokacijskega načrta je Občina Semič ki nosi tudi vse stroške izdelave strokovnega gradiva, vhodnih strokovnih gradiv in smernic oziroma mnenj.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-02/2004-1
Semič, dne 9. aprila 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.
Lokacijski načrt (LN) bo vseboval:

Tekstualni del:
1. Odlok
– splošne določbe
– vsebina LN
– planska podlaga
– ureditveno območje LN
– ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine
– obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske ureditve in ukrepi
2. Povzetek za javnost
3. Izvleček iz DP za območje Občine Semič
4. Obrazložitev in utemeljitev LN

Grafični del:
1. Izsek iz DP za območje Občine Semič; M 1:5.000
2. Topografska karta s prikazom območja urejanja z LN; M 1: 500
3. Načrt parcel; M 1: 2.880
4. Geodetski načrt obstoječega stanja; M 1: 500
5. Zazidalna situacija M 1: 500
6. Načrt prometne ureditve; M 1: 500
7. Zbirni načrt komunalnih naprav območja LN; M 1: 500
8. Načrt regulacije in parcelacije; M 1:500
9. Karakteristični prerezi; M 1: 500