Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1914. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2005, stran 5204.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 16. seji, dne 18. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2005 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                           v tisoč tolarjih
----------------------------------------------------------------------
Konto  Naziv konta                      Proračun
                                 2005
----------------------------------------------------------------------
1    2                              3
----------------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           5.576.301
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)               4.001.947
70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)          2.501.231
700   Davki na dohodek in dobiček             1.523.502
703   Davki na premoženje                  601.506
704   Domači davki na blago in storitve           376.223
706   Drugi davki                         –
71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)       1.500.716
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      174.108
711   Takse in pristojbine                  19.891
712   Denarne kazni                       611
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev          8.000
714   Drugi nedavčni prihodki               1.298.106
72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           230.000
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          80.000
722   Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
    premoženja                       150.000
73   PREJETE DONACIJE                       –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 1.344.354
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
    institucij                      1.344.354
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             5.565.371
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)         1.359.973
400   Plače in drugi izdatki zaposlenim           281.158
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost       40.500
402   Izdatki za blago in storitve              938.304
403   Plačila domačih obresti                 56.000
409   Sredstva, izločena v rezerve              44.011
41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)          2.031.810
410   Subvencije                       129.978
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom        963.057
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    219.985
413   Drugi domači transferi                 718.790
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             1.475.483
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev          1.475.483
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)             698.105
430   Investicijski transferi                698.105
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)             10.930
 
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)           –
750   Prejeta vračila danih posojil                –
751   Prodaja kapitalskih deležev                 –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)              34.806
440   Dana posojila                        –
441   Povečanje kapitalskih deležev              34.806
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)             -34.806
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                   110.000
500   Domače zadolževanje                  110.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)                 111.252
550   Odplačila domačega dolga                111.252
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           -25.128
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             -1.252
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)             23.876
----------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na oddelke in pododdelke v skladu z odredbo o funkcionalni klasifikaciji, v okviru katerih so razporejene posamezne proračunske postavke, ki pa so določene v okviru podskupin kontov in kontov, določenih s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02 – ZGO),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki in
3. prihodki ustvarjeni z gospodarjenjem s poslovnimi prostori.
4. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporeditve o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi področji proračunske porabe. Področja proračunske porabe so določena s stroškovnim mestom in so dodatno opredeljena v obrazložitvi k splošnemu delu proračuna.
Ob prerazporeditvah v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja ne sme presegati 10% prvotnega obsega posameznega področja proračunske porabe.
6. člen
(prerazporeditve o katerih odloča župan)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Ob prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 10% prvotnega obsega posamezne proračunske postavke.
O opravljenih prerazporeditvah župan tekoče poroča odboru za finance in občinsko premoženje in nadzornemu odboru.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega proračunskega uporabnika župan samostojno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov za tekoče leto največ do 20% vrednosti projekta ali programa, če njegova skupna vrednost ne presega 10.000.000 tolarjev. O spremembah vrednosti projektov župan, tekoče obvešča občinski svet.
O prerazporeditvah, ki presegajo vrednosti iz prejšnjega odstavka, na predlog župana odloča občinski svet.
8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe na način iz naslednjega odstavka.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2005 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2006 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2005;
– za leto 2007 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov proračuna za leto 2005.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2005.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami.
9. člen
(proračunski skladi in proračunska rezerva)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 78/01).
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 0,5% od realiziranih prihodkov proračuna.
Na predlog oddelka za javne finance in proračun župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,500.000 tolarjev in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 250.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,2% primerne porabe določene Občini Krško za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(zadolževanje in poroštva)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 110 milijonov tolarjev. O najetju posojila odloča župan.
Poroštva občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina, v letu 2005 niso predvidena.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 18.000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
V proračunu se krajevnim skupnostim na podlagi dogovorjenih meril zagotavljajo dopolnilna sredstva za:
– financiranje tekoče porabe in
– investicije in investicijsko vzdrževanje.
Obseg sredstev po namenih porabe za posamezno krajevno skupnost se določi s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)
V 5 dneh po sprejetju proračuna za leto 2005 oddelek za JFP obvesti krajevne skupnosti o višini zagotovljenih sredstev.
Krajevne skupnosti pripravijo finančne načrte za leto 2005 v 30 dneh po sprejetju proračuna in jih dostavijo županu v 7 dneh po sprejetju. Župan finančne načrte krajevnih skupnosti posreduje v potrditev občinskemu svetu. Potrjeni finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna za leto 2005.
Če krajevna skupnost ne dostavi finančnega načrta v roku iz prejšnjega odstavka, se zadržijo nakazila iz proračuna, dokler ni izpolnjena obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena.
15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)
Sredstva za financiranje tekoče porabe se krajevnim skupnostim zagotavljajo po dvanajstinah.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje se krajevnim skupnostim zagotavljajo na podlagi zahtevka, kateremu mora biti predložena kopija potrjenega računa o opravljenih delih ali dobavljenem blagu, pogodba z izvajalcem ali dobaviteljem ter dokazilo, da so bila dela oddana v skladu z zakonodajo o javnih naročilih. Zahtevek z zahtevanimi predlogami krajevna skupnost dostavi oddelku za javne finance in proračun.
7. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-4/2003-802
Krško, dne 18. marca 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.