Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1921. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003, stran 5211.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 31. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003 izkazuje:
– prihodke v višini          1.256,794.798,93 SIT
– odhodke v višini           1.189,784.761,84 SIT
– finančno naložbo              252.000,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2003      3,054.877,56 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki     63,703.159,53 SIT
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2003   2,250.145,03 SIT
– prihodke v višini            6,343.165,30 SIT
– odhodke v višini             5,840.004,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki      2,753.306,33 SIT
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2003 izkazuje:
– dolg Občine do Ekološkega sklada
1. 1. 2003                 8,180.200,00 SIT
– dolg Občine do Stanovanjskega
sklada RS 1. 1. 2003           25,000.000,00 SIT
– revalorizacija glavnice posojila
Stanov. sklada               1,391.497,01 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2003 –
Ekološki sklad               2,337.200,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2003 –
Stanovanjski sklad              717.677,56 SIT
– dolg na dan 31. 12. 2003        31,516.819,45 SIT
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003 v višini 63,703.159,53 SIT in se prenese v splošni sklad Občine Rogaška Slatina za posebne namene. Sredstva bodo v letu 2004 realizirana za poravnavo obveznosti iz leta 2003 in za investicije, ki so v teku.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2003 v višini 2,753.306,33 SIT, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2004 in se lahko uporabi za namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0013-001/2004
Rogaška Slatina, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.