Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1858. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1A), stran 5140.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.
Št. 001-22-58/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-1A)
1. člen
V 3. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) se v prvem odstavku 18. točka spremeni tako, da se glasi:
»18. dobro poučen vlagatelj je oseba iz drugega odstavka 7.a člena in vsaka fizična ali pravna oseba iz tretjega odstavka 7.a člena, ki jo družba za upravljanje obravnava kot dobro poučenega vlagatelja.«.
2. člen
V 5. členu se črta enajsti odstavek.
3. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen, ki se glasi:
»Dobro poučen vlagatelj
7.a člen
(1) Dobro poučen vlagatelj je vsaka fizična ali pravna oseba, ki nalaga svoje premoženje v vrednostne papirje in finančne instrumente z namenom ohranjanja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov iz takih naložb, in ki izpolnjuje kriterije zadostnosti in ustreznosti strokovnih znanj in izkušenj o nameravanih poslih ali ponujenih storitvah, potrebnih za presojo tveganj, ki jih kot dobro poučen vlagatelj v zvezi s tem prevzema, ki zna pridobiti dodatne informacije ali strokovno svetovanje kadar to zahteva posamezna vrsta naložb ali določena naložba v finančne instrumente ter je na podlagi teh znanj in izkušenj sposoben samostojno sprejemati naložbene odločitve.
(2) Za dobro poučene vlagatelje iz prvega odstavka tega člena se štejejo država, centralne banke, mednarodne finančne organizacije, banke, hranilnice, borzno posredniške družbe, zavarovalnice, investicijski skladi, družbe za upravljanje investicijskih skladov, pokojninski skladi in upravitelji teh skladov.
(3) Za dobro poučene vlagatelje iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi:
1. druge nadzorovane finančne organizacije, ki niso finančne organizacije iz drugega odstavka tega člena,
2. gospodarske družbe, ki so izdajatelji vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
3. gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za velike družbe po ZGD,
4. lokalne skupnosti in
5. fizične osebe in druge pravne osebe, ki niso pravne osebe iz 1. do 3. točke tega odstavka,
za katere družba za upravljanje oceni, da izpolnjujejo kriterije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri oceni, ali pravna oseba iz 1., 2., 3., ali 5. točke oziroma lokalna skupnost iz 4. točke prejšnjega odstavka izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka tega člena, družba za upravljanje upošteva izpolnjevanje teh kriterijev s strani fizičnih oseb, ki so v pravni osebi pooblaščene za sklenitev posla s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument.
Pri oceni, ali pravna oseba iz 3. točke prejšnjega odstavka izpolnjuje kriterije iz prvega odstavka tega člena, pa družba za upravljanje dodatno upošteva še višino celotnih sredstev družbe, višino neto prihodkov iz zadnjega letnega izkaza poslovanja ter povprečno število zaposlenih v družbi v zadnjem poslovnem letu.
(5) Družba za upravljanje prične osebo iz tretjega odstavka tega člena obravnavati kot dobro poučenega vlagatelja po tem, ko ta oseba:
1. družbi za upravljanje, ki bo zanjo opravljala storitve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, predloži pisno zahtevo, da jo le-ta prične obravnavati kot dobro poučenega vlagatelja,
2. od družbe za upravljanje, ki bo zanjo opravljala storitve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, prejme pisno navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučen vlagatelj prevzema,
3. predloži družbi za upravljanje, ki bo zanjo opravljala storitve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, pisno izjavo, da se zaveda tveganj iz 2. točke tega odstavka.
(6) Podrobnejše kriterije iz prvega odstavka tega člena predpiše Agencija.
(7) Dobro poučen vlagatelj sklene z družbo za upravljanje pisno pogodbo o opravljanju storitev upravljanja finančnega premoženja, za katero se smiselno uporabljajo določbe 168. člena ZTVP-1, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(8) Dobro poučen vlagatelj lahko od družbe za upravljanje kadarkoli pisno zahteva, da ga preneha obravnavati kot dobro poučenega vlagatelja.
(9) Družba za upravljanje, ki bo opravljala storitve upravljanja premoženja iz 8. člena tega zakona, mora pred pričetkom opravljanja teh storitev sprejeti notranji akt, v katerem opredeli postopke in politiko razvrščanja vlagateljev med dobro poučene vlagatelje.«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe za upravljanje
17. člen
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za upravljanje je 50.000.000 tolarjev.
(2) Delnice oziroma poslovni deleži družbe za upravljanje se lahko vplačajo samo v denarju in morajo biti v celoti vplačani pred vpisom ustanovitve družbe za upravljanje v sodni register oziroma pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
(3) Če skupna vrednost celotnega premoženja v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih skladov, presega 60 milijard tolarjev, mora družba za upravljanje poleg osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena zagotoviti dodaten kapital najmanj v višini 0,02 odstotka vrednosti razlike med premoženjem v upravljanju, ki ga družba za upravljanje upravlja za račun investicijskih skladov, in zneskom 60 milijard tolarjev.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je družba za upravljanje dolžna zagotoviti dodaten kapital le v takšni višini, da vsota dodatnega kapitala in osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena ne presega 2,5 milijard tolarjev.
(5) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena kapital družbe za upravljanje ne sme biti nikoli nižji od 25 odstotkov stalnih splošnih stroškov družbe za upravljanje v preteklem letu.
(6) Agencija na podlagi predhodnega mnenja Slovenskega inštituta za revizijo predpiše postavke stalnih splošnih stroškov družbe za upravljanje.«.
5. člen
Za 17. členom se doda 17.a člen, ki se glasi:
»Kapital družbe za upravljanje
17.a člen
(1) Kapital družbe za upravljanje sestavljajo naslednje postavke:
1. vplačani osnovni kapital in vplačani presežek kapitala, razen vplačanega osnovnega kapitala in vplačanega presežka kapitala iz prednostnih kumulativnih delnic,
2. rezerve,
3. rezervacije, ki jih je družba za upravljanje oblikovala za splošna tveganja, namenjena kritju morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz njenega celotnega poslovanja,
4. preneseni čisti dobiček preteklih let,
5. čisti dobiček tekočega poslovnega leta,
6. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam od 1. do 4. točke tega odstavka (prevrednotovalni popravki postavk iz 1. do 4. točke),
7. znesek osnovnega kapitala in kapitalskih rezerv, vplačanih na podlagi prednostnih zbirnih (kumulativnih) delnic s fiksnim donosom,
8. podrejeni dolžniški instrumenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so v celoti vplačani,
– so nezavarovani,
– so v primeru stečaja ali likvidacije družbe za upravljanje podrejeni vsem drugim obveznostim družbe za upravljanje,
– je rok dospelosti daljši od petih let,
– jih imetnik ne more unovčiti predčasno,
– so razpoložljivi za kritje izgub družbe za upravljanje šele ob stečaju oziroma likvidaciji in
– niso na razpolago za kritje izgub med rednim poslovanjem družbe za upravljanje,
9. druge postavke, ki so po lastnostih enake postavkam iz 7. in 8. točke tega odstavka (splošni prevrednotovalni popravek postavke iz 7. točke tega odstavka).
(2) Kapital družbe za upravljanje se znižuje za naslednje postavke:
1. lastne delnice oziroma poslovni deleži,
2. neopredmetena dolgoročna sredstva,
3. prenesene izgube iz prejšnjih let in izgube tekočega poslovnega leta,
4. nelikvidna sredstva, ki jih ni možno unovčiti v času, potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih denarnih obveznosti,
5. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam od 1. do 4. točke tega odstavka (splošni prevrednotovalni popravek postavk iz 1. do 4. točke tega odstavka),
6. naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne naložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala,
7. naložbe družbe za upravljanje v delnice, poslovne deleže, podrejene dolžniške instrumente in druge naložbe v osebe, ki pri ugotavljanju kapitalske ustreznosti izračunavajo kapital enako kot družba za upravljanje in pri tem takšne naložbe lahko upoštevajo v izračunu svojega kapitala v obsegu, ki presega 10% kapitala družbe za upravljanje, izračunanega pred odštetjem postavke iz 6. točke in postavke te točke,
8. druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake postavkam iz prejšnjih točk tega odstavka.
Naložbe iz 6. točke tega odstavka so odbitna postavka, kadar je družba za upravljanje udeležena v kapitalu druge osebe z najmanj 10% deležem. Naložbe iz 7. točke tega odstavka so odbitna postavka, kadar je družba za upravljanje udeležena v kapitalu druge osebe z manj kot 10%. Med postavke iz 7. točke tega odstavka se ne štejejo naložbe v delnice, ki so uvrščene na organiziran trg in so pridobljene z namenom trgovanja.
(3) Agencija predpiše podrobnejši način izračuna kapitala, s tem da določi zlasti:
1. način in obseg upoštevanja posameznih postavk kapitala in postavk, ki znižujejo kapital družbe pri izračunu kapitala družbe za upravljanje in kapitalske ustreznosti,
2. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti,
3. podrobnejše lastnosti podrejenih dolžniških instrumentov in nelikvidnih sredstev,
4. podrobnejši način izračuna kapitalske ustreznosti.
Agencija predpiše tudi roke, način in podrobnejšo vsebino poročanja družbe za upravljanje o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje.«.
6. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka 19. člena tega zakona mora vlagatelj zahteve priložiti seznam z njim povezanih oseb z opisom načina povezave ter listine iz 4. točke 37. člena tega zakona.«.
7. člen
V 30. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Družba za upravljanje mora zagotoviti, da razpolaga z ustreznim kapitalom glede na obseg premoženja investicijskih skladov, ki jih upravlja, ter glede na izpostavljenost družbe za upravljanje tveganjem, povezanim z opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov in storitev upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev (kapitalska ustreznost).
(2) Kapital družbe za upravljanje, ki opravlja izključno storitve upravljanja investicijskih skladov, ne sme biti manjši od zneska iz prvega, tretjega, četrtega oziroma petega odstavka 17. člena tega zakona.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Družba za upravljanje, ki poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, mora poleg kapitala iz prvega, tretjega, četrtega oziroma petega odstavka 17. člena tega zakona, zagotoviti dodaten kapital, ki bo namenjen kritju izpostavljenosti družbe za upravljanje tveganjem, povezanim z opravljanjem storitev upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev.
(4) Če se kapital družbe za upravljanje zniža pod zahtevani znesek iz 17. člena tega zakona, lahko Agencija dovoli družbi za upravljanje, da nadaljuje z opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev pod pogojem, da v roku, ki ga določi Agencija, poveča kapital tako, da ta ni manjši od skupnega zneska zahtevanega kapitala po 17. členu tega zakona in zahtevanega dodatnega kapitala po prejšnjem odstavku. Če družba za upravljanje v roku ne izpolni zahteve po kapitalski ustreznosti, je to razlog po 6. točki prvega odstavka 39. člena tega zakona za odvzem dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane nov peti odstavek, se za besedilom »skupni obseg premoženja« doda besedilo »investicijskih skladov«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane nov osmi odstavek, se besedilo »iz tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz petega odstavka«.
8. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Družba za upravljanje je lahko bodisi sama ali skupaj z drugimi osebami, povezanimi z družbo za upravljanje, udeležena v drugi pravni osebi samo, če ta pravna oseba kot dejavnost opravlja najmanj eno od storitev upravljanja investicijskega sklada iz prvega odstavka 5. člena tega zakona ali storitev gospodarjenja z vrednostnimi papirji iz 2. točke prvega odstavka 73. člena ZTVP-1, in če je organizirana kot kapitalska družba.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Družba za upravljanje ne sme za svoj račun pridobiti delnic oziroma poslovnega deleža, na podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran delež v skrbniku investicijskega sklada, ki ga upravlja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
V 36. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo, ki se glasi: », pri čemer pisno zahtevo iz 37. člena tega zakona vložijo v imenu družbe za upravljanje njeni ustanovitelji«.
10. člen
V 38. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo »zakona« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma zaradi predpisov tuje države, ki urejajo poslovanje ali nadzor poslovanja osebe, povezane z družbo za upravljanje oziroma zaradi težav pri izvajanju teh predpisov,«.
11. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Opravljanje storitev v drugi državi članici prek podružnice
42. člen
(1) Družba za upravljanje, ki namerava odpreti podružnico v drugi državi članici, mora o tem obvestiti Agencijo in nanjo nasloviti zahtevo za posredovanje tega obvestila pristojnemu nadzornemu organu države članice, v kateri namerava odpreti podružnico.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
1. navedbo države članice, v kateri namerava družba za upravljanje odpreti podružnico,
2. splošne podatke o podružnici, ki obsegajo:
– opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen načrt poslovanja,
– organizacijsko strukturo podružnice,
– imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice,
– naslov, na katerem bo mogoče v državi članici iz 1. točke tega odstavka pridobiti dokumentacijo o poslovanju podružnice.
Agencija mora posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice prejeto obvestilo iz prvega odstavka tega člena in podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagateljev namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja.
(3) Družba za upravljanje mora obvestilu iz prvega odstavka tega člena za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja in katerega enote premoženja bo tržila njena podružnica v drugi državi članici, priložiti naslednje podatke oziroma dokumentacijo:
1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja vzajemnih skladov,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v državi članici,
2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmogljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti, za:
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in
– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo podatkov in informacij, ki jih je dolžna vlagateljem zagotoviti družba za upravljanje in/ali oseba iz 5. člena tega zakona,
3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poročilo, pravila upravljanja vzajemnega sklada, in drugo dokumentacijo in informacije, ki jih bo dala na razpolago vlagateljem v drugi državi članici.
(4) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice, obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje priložiti podatke in dokumentacijo iz tretjega odstavka tega člena ter izjavo Agencije, da posamezen vzajemni sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih skladih.
(5) Agencija mora najkasneje v roku treh mesecev po tem, ko je od družbe za upravljanje prejela obvestilo z zahtevo iz prvega odstavka tega člena ter priloge iz tretjega odstavka tega člena, prejeto obvestilo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti družbo za upravljanje.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena Agencija zavrne zahtevo družbe za upravljanje za posredovanje obvestila iz prvega odstavka tega člena pristojnemu nadzornemu organu države članice, če na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, dokumentacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena, in ob upoštevanju načrtovanega obsega poslovanja družbe za upravljanje preko podružnice oceni, da finančni položaj, organizacijska struktura oziroma struktura vodenja in poslovanja družbe za upravljanje niso ustrezni.
Agencija določi kriterije, na podlagi katerih ocenjuje ustreznost finančnega položaja, organizacijske strukture oziroma strukture vodenja in poslovanja družbe za upravljanje.
(7) Če Agencija v skladu s šestim odstavkom tega člena zavrne zahtevo družbe za upravljanje, mora družbi za upravljanje najkasneje v roku dveh mesecev po tem, ko je od nje prejela zahtevo iz prvega odstavka tega člena, obvestilo iz drugega odstavka tega člena in priloge iz tretjega odstavka tega člena, izdati odločbo o zavrnitvi zahteve. Odločba mora biti obrazložena.
(8) Pristojni nadzorni organ države članice lahko, najkasneje v dveh mesecih po tem, ko od Agencije prejme obvestilo iz petega odstavka tega člena, družbo za upravljanje obvesti o:
1. pogojih in predpisih, na podlagi katerih sme družba za upravljanje preko podružnice v državi članici opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja vzajemnih skladov, vključno s predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v vzajemne sklade,
2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih ravnanja, ki veljajo v državi članici, na podlagi katerih mora družba za upravljanje pri opravljanju storitev upravljanju premoženja dobro poučenih vlagateljev, ravnati v javnem interesu.
(9) Družba za upravljanje sme odpreti podružnico, pričeti poslovati preko podružnice in pričeti oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko podružnice v državi članici, po izteku dveh mesecev od dne, ko je pristojni nadzorni organ države članice od Agencije prejel obvestilo in podatke iz drugega odstavka tega člena ter od družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega odstavka tega člena.
(10) Ne glede na določbe devetega odstavka tega člena, družba za upravljanje ne sme pričeti tržiti in prodajati enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice, če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz osmega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:
1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot premoženja vzajemnega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in javna objava informacij iz 3. točke tretjega odstavka tega člena ter vzpostavljena pravna razmerja iz tretjega odstavka tega člena, niso v skladu s predpisi, ki veljajo na ozemlju te države članice, oziroma
2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denarnih sredstev oziroma zmogljivosti za:
– oglaševanje in trženje enot premoženja vzajemnih skladov, plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov in informacij vlagateljem v investicijske sklade.
Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o tem obvestiti družbo za upravljanje.
(11) Družba za upravljanje sme pričeti tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko obstoječe podružnice po izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena, razen če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke desetega odstavka tega člena.
Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o tem obvestiti družbo za upravljanje.
(12) Družba za upravljanje mora Agencijo in pristojni nadzorni organ države članice iz četrtega odstavka tega člena pisno obvestiti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 2. točke drugega odstavka tega člena ali o nameravani spremembi podatkov iz tretjega odstavka tega člena, najmanj en mesec pred nameravano spremembo.
Agencija mora pristojni nadzorni organ države članice, v primeru da je družba za upravljanje vključena v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v Republiki Sloveniji, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega sistema.
(13) Za ukrepanje Agencije oziroma pristojnega nadzornega organa države članice v zvezi z nameravanimi spremembami iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe šestega oziroma osmega odstavka tega člena.«.
12. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredno opravljanje storitev v državi članici
43. člen
(1) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov in finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev na območju druge države članice obvestiti Agencijo.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
1. navedbo države članice, v kateri namerava začeti z neposrednim opravljanjem storitev,
2. program načrtovanih aktivnosti in opis storitev, ki jih bo opravljala,
3. podatke o morebitni vzpostavitvi ali vključitvi v sistem jamstev za terjatve vlagateljev v investicijske sklade in terjatve dobro poučenih vlagateljev, za katere družba za upravljanje opravlja storitev upravljanja finančnega premoženja.
(3) Agencija mora najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je od družbe za upravljanje prejela obvestilo iz prejšnjega odstavka, to obvestilo posredovati pristojnemu nadzornemu organu države članice in o tem obvestiti družbo za upravljanje.
Hkrati z obvestilom Agencija pristojnemu nadzornemu organu države članice posreduje tudi podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagateljev namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in terjatve vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja.
(4) Družba za upravljanje mora o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja posameznega vzajemnega sklada v drugi državi članici obvestiti pristojni nadzorni organ te države članice.
Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje priložiti naslednje podatke in dokumentacijo:
1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja vzajemnih skladov,
– rnačrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v državi članici,
2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmogljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila, za:
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in
– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo podatkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za upravljanje oziroma oseba iz 5. člena tega zakona vlagateljem,
3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poročilo ter pravila upravljanja vzajemnega sklada, ki jih bo dala na razpolago vlagateljem v drugi državi članici, in
4. izjavo Agencije, da posamezen vzajemni sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih skladih.
(5) Pristojni nadzorni organ države članice lahko po tem, ko od Agencije prejme obvestilo iz tretjega odstavka tega člena, družbo za upravljanje iz prvega odstavka tega člena obvesti o:
1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba za upravljanje neposredno opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja vzajemnih skladov, vključno z predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v vzajemne sklade,
2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih ravnanja, na podlagi katerih mora družba za upravljanje pri neposrednem opravljanju storitev upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev, ravnati v javnem interesu.
(6) Družba za upravljanje sme pričeti s poslovanjem v državi članici takoj po tem, ko pristojni nadzorni organi države članice prejme od Agencije obvestilo iz tretjega odstavka tega člena ter od družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega odstavka tega člena.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka sme družba za upravljanje pričeti z neposrednim oglaševanjem, trženjem in prodajo enot premoženja vzajemnega sklada v državi članici šele po izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
(8) Ne glede na določbe sedmega odstavka, družba za upravljanje ne sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti in prodajati enot premoženja vzajemnega sklada v državi članici, če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz sedmega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:
1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot premoženja vzajemnega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in javna objava informacij, ki so pomembne za vlagatelje v te vzajemne sklade ter vzpostavljena poslovna razmerja iz šestega odstavka tega člena niso v skladu s predpisi, ki veljajo na ozemlju države članice, oziroma
2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denarnih sredstev oziroma zmogljivosti za:
– oglaševanje in trženje enot premoženja vzajemnih skladov,
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov in informacij vlagateljem v vzajemne sklade.
Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države članice posreduje Agenciji, Agencija pa mora nemudoma o tem obvestiti družbo za upravljanje.
(9) Družba za upravljanje mora pred nameravanimi spremembami, ki se nanašajo na opravljanje storitev, ki jih bo neposredno opravljala v državi članici, o tej nameri pisno obvestiti Agencijo in pristojni organ te države članice. Pristojni nadzorni organ države članice lahko po prejemu navedenega obvestila družbo za upravljanje pozove, da dopolni ali spremeni podatke iz drugega odstavka oziroma podatke iz 1., 2. oziroma 3. točke četrtega odstavka tega člena.
Agencija mora pristojni nadzorni organ države članice v primeru, da je družba za upravljanje vključena v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v Republiki Sloveniji, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega sistema.
(10) Družba za upravljanje, ki v skladu s predpisi že neposredno trži investicijske sklade v državi članici, sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov v državi članici po izteku dveh mesecev od dne ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena, razen če pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke osmega odstavka tega člena.
Obrazloženo odločbo pristojni nadzorni organ države članic posreduje Agenciji.
(11) Določbe prvega do desetega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici.«.
13. člen
V 45. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvega in četrtega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega, tretjega, šestega, dvanajstega in trinajstega«.
14. člen
V 46. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.
15. člen
Za 46. členom se doda 46.a člen, ki se glasi:
»Opravljanje storitev v Republiki Sloveniji prek podružnice
46.a člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki namerava odpreti podružnico v Republiki Sloveniji, mora o svoji nameri obvestiti pristojni nadzorni organ v svoji državi.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
1. navedbo, da namerava družba za upravljanje države članice v Republiki Sloveniji odpreti podružnico,
2. splošne podatke o podružnici, ki obsegajo:
– opis storitev, ki jih bo opravljala podružnica in njen načrt poslovanja,
– organizacijsko strukturo podružnice,
– imena oseb, pooblaščenih za vodenje poslov podružnice,
– naslov, na katerem bo mogoče v Republiki Sloveniji pridobiti dokumentacijo o poslovanju podružnice.
Pristojni nadzorni organ države članice mora Agenciji posredovati prejeto obvestilo iz prvega odstavka tega člena in podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagateljev, namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje države članice opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja ali storitve vodenja računov vrednostnih papirjev.
(3) Družba za upravljanje države članice mora Agencijo obvestiti o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada, opravljanja storitev upravljanja premoženja vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev in investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji preko podružnice.
Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje države članice priložiti naslednje podatke in dokumentacijo:
1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne objave informacij iz 3. točke tega odstavka in
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje države članice vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v Republiki Sloveniji,
2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmogljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje države članice vzpostavila za:
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in
– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo podatkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za upravljanje države članice in/ali pooblaščena oseba družbe za upravljanje države članice vlagateljem,
3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poročilo, ustanovne dokumente investicijskega sklada oziroma pravila upravljanja investicijskega sklada in druge informacije, ki jih bo družba za upravljanje države članice razkrila, javno objavila oziroma dala na razpolago vlagateljem v Republiki Sloveniji, in
4. izjavo organa, ki je pristojen za nadzor opravljanja storitev družbe za upravljanje države članice, da posamezen investicijski sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih skladih.
(4) Agencija lahko najkasneje v dveh mesecih po tem, ko je od pristojnega nadzornega organa države članice prejela obvestilo iz prvega odstavka tega člena, družbo za upravljanje države članice obvesti o:
1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba za upravljanje države članice preko podružnice v Republiki Sloveniji opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja oziroma delnic investicijskih skladov, vključno s predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade,
2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih ravnanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na podlagi katerih mora družba za upravljanje države članice pri opravljanju storitev upravljanju premoženja vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev vlagateljev ali storitev investicijskega svetovanja, ki jih opravlja v Republiki Sloveniji preko podružnice, ravnati v javnem interesu.
(5) Družba za upravljanje države članice sme odpreti podružnico, pričeti poslovati preko podružnice in pričeti oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnic investicijskega sklada preko podružnice v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecih od dne, ko je Agencija od organa, pristojnega za nadzor družbe za upravljanje države članice, prejela obvestilo in podatke iz drugega odstavka tega člena ter od družbe za upravljanje države članice obvestilo iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, družba za upravljanje države članice ne sme pričeti oglaševati, tržiti in prodajati enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji preko podružnice, če Agencija pred iztekom roka iz petega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:
1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in javna objava informacij, ki so pomembne za vlagatelje v te investicijske sklade ter vzpostavljena pravna razmerja iz četrtega odstavka tega člena niso v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji, oziroma
2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denarnih sredstev oziroma zmogljivosti za:
– oglaševanje in trženje enot premoženja oziroma delnic investicijskih skladov,
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov in informacij vlagateljem v investicijske sklade.
Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu države članice, pristojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice iz prvega odstavka tega člena in družbi za upravljanje države članice.
(7) Družba za upravljanje države članice sme pričeti oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri iz tretjega odstavka tega člena obvestila Agencijo in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s tretjim odstavkom tega člena, razen če Agencija pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke šestega odstavka tega člena.
Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pristojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in družbi za upravljanje države članice.
(8) Družba za upravljanje države članice mora o vsaki nameravani spremembi podatkov iz drugega odstavka tega člena ali podatkov iz tretjega odstavka tega člena pisno obvestiti Agencijo in organ pristojen za njen nadzor v državi članici, najmanj en mesec pred nameravano spremembo.
Pristojni nadzorni organ države članice mora Agencijo v primeru, da je družba za upravljanje države članice vključena v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v tej državi članici, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega sistema.
(9) Za ukrepe Agencije v zvezi z nameravanimi spremembami iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe šestega odstavka tega člena.«.
16. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neposredno opravljanje storitev družbe za upravljanje države članice
47. člen
(1) Družba za upravljanje države članice mora o nameri pričetka neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, storitev upravljanja premoženja vlagateljev, storitev vodenja računov in hrambe vrednostnih papirjev oziroma storitev investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji, obvestiti organ, ki je v tej državi članici pristojen za nadzor njenega poslovanja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
1. navedbo, da namerava družba za upravljanje države članice pričeti z neposrednim opravljanjem storitev v Republiki Sloveniji,
2. program načrtovanih aktivnosti in opis storitev, ki jih bo opravljala v Republiki Sloveniji.
(3) Organ, pristojen za nadzor poslovanja družbe za upravljanje države članice, mora najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je od družbe za upravljanje države članice prejel obvestilo iz prvega odstavka, to obvestilo posredovati Agenciji in o tem obvestiti družbo za upravljanje države članice.
Organ, pristojen za nadzor poslovanja družbe za upravljanje države članice mora Agenciji posredovati tudi podrobne podatke o sistemu jamstev za terjatve vlagateljev namenjenemu zaščiti vlagateljev v investicijske sklade in vlagateljev, za katere bo družba za upravljanje države članice opravljala storitve upravljanja finančnega premoženja ali storitve vodenja računov vrednostnih papirjev.
(4) Agencija lahko po tem, ko je od organa, pristojnega za nadzor poslovanja družbe za upravljanje države članice prejela obvestilo iz tretjega odstavka tega člena družbo za upravljanje iz tretjega odstavka tega člena obvesti o:
1. pogojih in predpisih na podlagi katerih sme družba za upravljanje države članice v Republiki Sloveniji neposredno opravljati storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja oziroma delnic investicijskih skladov, vključno z predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade,
2. pravilih varnega in skrbnega poslovanja ter pravilih ravnanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na podlagi katerih mora družba za upravljanje države članice, pri neposrednem opravljanju storitev upravljanju premoženja vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev vlagateljev ali storitev investicijskega svetovanja v Republiki Sloveniji, ravnati v javnem interesu.
(5) Družba za upravljanje države članice sme pričeti s poslovanjem v Republiki Sloveniji takoj, ko Agencija od pristojnega nadzornega organa države članice prejme obvestilo in podatke iz tretjega odstavka tega člena ter od družbe za upravljanje države članice obvestilo iz četrtega odstavka tega člena.
(6) Družba za upravljanje države članice mora obvestiti Agencijo o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, v Republiki Sloveniji.
Obvestilu o nameri mora družba za upravljanje države članice priložiti naslednje podatke in dokumentacijo:
1. natančen opis:
– načrtovanega oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada,
– načrtovanega razkrivanja, razpoložljivosti in javne objave informacij iz 3. točke tega odstavka ter
– poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila oziroma jih namerava vzpostaviti v zvezi z načrtovanimi aktivnostmi iz prve in druge alinee te točke v Republiki Sloveniji,
2. natančen opis načina zagotavljanja zadostnih zmogljivosti, denarnih sredstev in poslovnih razmerij, ki jih je družba za upravljanje države članice vzpostavila, za:
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovni nakup ali odkup enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada, in
– razkritje, razpoložljivost oziroma javno objavo podatkov in informacij, ki je dolžna zagotoviti družba za upravljanje države članice vlagateljem,
3. izvleček prospekta in prospekt, zadnje letno poročilo investicijskega sklada in morebitno kasnejše polletno poročilo, ustanovni dokument investicijskega sklada oziroma pravila upravljanja investicijskega sklada, ki jih bo razkrila, javno objavila oziroma dala na razpolago vlagateljem v Republiki Sloveniji, in
4. izjavo organa, pristojnega za nadzor poslovanja družbe za upravljanje države članice, da posamezen investicijski sklad izpolnjuje pogoje, določene z Direktivo o investicijskih skladih.
(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena sme družba za upravljanje države članice pričeti z neposrednim oglaševanjem, trženjem in prodajo enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.
(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, družba za upravljanje države članice ne sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti in prodajati enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada v Republiki Sloveniji, če Agencija pred iztekom roka iz sedmega odstavka tega člena z odločbo ugotovi, da:
1. načrtovano oglaševanje, trženje in prodaja enot premoženja oziroma delnic investicijskega sklada, razkrivanje, razpoložljivost in javna objava informacij, ki so pomembne za vlagatelje v te investicijske sklade ter vzpostavljena pravna razmerja iz četrtega odstavka tega člena niso v skladu s predpisi, ki veljajo na ozemlju Republike Slovenije, oziroma
2. družba za upravljanje ni zagotovila zadostnih denarnih sredstev oziroma zmogljivosti za:
– oglaševanje in trženje enot premoženja oziroma delnic investicijskih skladov,
– plačila imetnikom enot premoženja oziroma investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada,
– ponovne nakupe ali odkupe enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
– razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo podatkov in informacij vlagateljem v investicijske sklade.
Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pristojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in družbi za upravljanje države članice.
(9) Družba za upravljanje države članice, ki v skladu s predpisi že neposredno trži investicijske sklade v Republiki Sloveniji, sme pričeti neposredno oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov v Republiki Sloveniji po izteku dveh mesecev od dne ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo in obvestilu priložila podatke in dokumentacijo v skladu s šestim odstavkom tega člena, razen če Agencija pred iztekom tega roka v obrazloženi odločbi navede ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke osmega odstavka tega člena.
Obrazloženo odločbo Agencija posreduje organu pristojnemu za nadzor družbe za upravljanje države članice in družbi za upravljanje države članice.
(10) Družba za upravljanje države članice mora pred nameravanimi spremembami, ki se nanašajo na opravljanje storitev, ki jih bo neposredno opravljala v Republiki Sloveniji, o tej nameri pisno obvestiti Agencijo in organ države članice, ki je pristojen za nadzor njenega poslovanja. Agencija lahko po prejemu navedenega obvestila družbo za upravljanje države članice pozove, da dopolni ali spremeni podatke iz 2. točke drugega odstavka tega člena oziroma podatke iz 1., 2. oziroma 3. točke šestega odstavka tega člena.
Pristojni nadzorni organ države članice mora Agencijo v primeru, da je družba za upravljanje države članice vključena v sistem jamstev za terjatve vlagateljev, ki je vzpostavljen v tej državi članici, nemudoma obvestiti o morebitni spremembi tega sistema.
(11) Določbe prvega do desetega odstavka tega člena se uporabljajo tudi, kadar družba za upravljanje države članice pooblasti drugo osebo za opravljanje posameznih storitev v Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Za 47. členom se doda 47.a člen, ki se glasi:
»Poročanje družbe za upravljanje države članice za statistične namene
47.a člen
(1) Družba za upravljanje države članice, ki ima odprto podružnico v Republiki Sloveniji, mora o svojem poslovanju preko te podružnice redno poročati Agenciji, pri čemer posreduje vse podatke, ki jih Agencija potrebuje za statistične namene.
(2) Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno opravlja svoje storitve, mora Agenciji poročati o usklajenosti s pravili varnega in skrbnega poslovanja in obvladovanja tveganj, splošnimi pogoji poslovanja, s predpisi, ki se nanašajo na razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade, s predpisi o varstvu potrošnikov oziroma vlagateljev ter drugimi predpisi iz 7. člena tega zakona, ki sicer veljajo za družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita vlagateljev.
(3) Agencija predpiše podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
18. člen
V 48. členu se v četrtem odstavku besedilo »z določbami tretjega odstavka 46. člena tega zakona« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »s pogoji in predpisi, na podlagi katerih lahko družba za upravljanje države članice preko podružnice v Republiki Sloveniji opravlja storitve oglaševanja, trženja in prodaje enot premoženja oziroma investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, vključno z predpisi, ki urejajo razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade, ki jih upravlja, ter splošne pogoje poslovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji in na podlagi katerih mora družba za upravljanje države članice pri opravljanju storitev upravljanja premoženja vlagateljev, vodenja računov oziroma hrambe vrednostnih papirjev vlagateljev ali storitev investicijskega svetovanja, ki jih opravlja preko podružnice v Republiki Sloveniji, ravnati v javnem interesu.«.
19. člen
V 49. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Če je družba za upravljanje države članice, ki na območju Republike Slovenije opravlja storitve bodisi preko podružnice bodisi neposredno, kršila pravila in predpise iz drugega odstavka 47.a člena tega zakona, ji Agencija z odredbo naloži odpravo kršitev.«.
20. člen
V 51. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija kot pogoj za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje zahteva, da tuja družba za upravljanje pri banki na ozemlju Republike Slovenije odpre denarni račun, na katerem mora pred izdajo dovoljenja izkazovati stanje denarnih sredstev najmanj v višini 25 odstotkov vrednosti enot premoženja oziroma delnic vseh investicijskih skladov, ki jih namerava prodati v prvem mesecu poslovanja podružnice v Republiki Sloveniji, in za katere bodo imeli bodoči vlagatelji pravico zahtevati njihov odkup. Po pridobitvi dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji mora tuja družba za upravljanje na tem denarnem računu vedno izkazovati takšno stanje denarnih sredstev, ki bo zadostno za poravnavo obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, katerih prodaja je bila opravljena na območju Republike Slovenije.«.
21. člen
V 53. členu se v drugem odstavku v 4. točki za besedo »družbe« doda besedilo, ki se glasi: », in zagotavljati, da se terjatve iz takšnih poslov izterjajo na način iz 83. člena tega zakona,«.
V četrtem odstavku se za 2. točko, na koncu katere se pika nadomesti z vejico, doda 3. točka, ki se glasi:
»3. zagotoviti, da se prihodek investicijske družbe uporabi v skladu s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, kot tudi v skladu s statutom in prospektom investicijske družbe.«.
V šestem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. stroške hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov posameznega investicijskega sklada pri drugih bankah oziroma finančnih organizacijah skladno z določbami 61.a člena tega zakona ter s tem povezani stroški vnosa in izvršitve naloga (transakcijski stroški),«.
22. člen
Za 56. členom se doda 56.a člen, ki se glasi:
»Evidenca kršitev in poročanje skrbnika
56.a člen
(1) Če skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev iz drugega do vključno četrtega odstavka 53. člena ugotovi, da je prišlo s strani investicijskega sklada oziroma družbe za upravljanje do kršitve določb tega zakona ali na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov oziroma do nepravilnosti pri njihovem poslovanju, mora o tem nemudoma obvestiti družbo za upravljanje.
(2) Skrbnik mora voditi evidenco ugotovljenih nepravilnosti in kršitev iz prejšnjega odstavka tega člena, v katero za vsako ugotovljeno nepravilnost in kršitev vpisuje najmanj naslednje podatke:
1. zaporedno številko ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti,
2. datum in čas ugotovitve in datum nastanka kršitve oziroma nepravilnosti,
3. vsebino kršitve oziroma nepravilnosti,
4. navedbo dokumentacije, iz katere je kršitev oziroma nepravilnost razvidna,
5. opis ukrepov skrbnika za odpravo kršitve oziroma nepravilnosti,
6. v kolikor kršitev oziroma nepravilnost še ni bila odpravljena, razloge za to,
7. kdaj se predvideva odprava kršitev oziroma nepravilnosti,
8. datum in čas odprave kršitve oziroma nepravilnosti,
9. način odprave kršitve oziroma nepravilnosti ter
10. oceno morebitne škode povzročene vlagateljem v investicijske sklade oziroma posledice, ki nastopijo za vlagatelje v investicijske sklade zaradi nastale kršitve oziroma nepravilnosti.
(3) Skrbnik mora hraniti vse dokumente iz 4. točke drugega odstavka tega člena po zaporedni evidenčni številki ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti.
(4) Skrbnik mora o kršitvah oziroma nepravilnostih iz prvega odstavka tega člena poročati Agenciji.
(5) Agencija prepiše podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja iz prejšnjega odstavka.«.
23. člen
V naslovu podpoglavja 4.2. se na koncu doda besedilo, ki se glasi: »in od premoženja skrbnika«.
24. člen
Besedilo 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za upravljanje in skrbnik investicijskega sklada morata zagotavljati ločitev premoženja investicijskega sklada od:
1. premoženja drugih investicijskih skladov na način, določen v 61. do 63. členu tega zakona,
2. od svojega premoženja in
3. od premoženja iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.«.
25. člen
Prvi odstavek 61. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družba za upravljanje in skrbnik morata s klirinško depotno družbo skleniti pogodbo, na podlagi katere postane skrbnik član klirinško depotne družbe. Ne glede na določbe prvega stavka tega odstavka družbi za upravljanje in skrbniku ni potrebno skleniti pogodbe s klirinško depotno družbo v zvezi z odpiranjem in vodenjem računa vrednostnih papirjev posameznega investicijskega sklada v primeru, ko družba za upravljanje vlaga sredstva posameznega investicijskega sklada zgolj v vrednostne papirje oziroma finančne instrumente izdajateljev iz drugih držav članic ali tujih izdajateljev oziroma v tiste nematerializirane vrednostne papirje, ki jih je izdala klirinško depotna družba na podlagi 13. člena ZNVP.«.
V šestem odstavku se za prvim stavkom doda drugi stavek, ki se glasi:
»Skrbnik lahko s pogodbo iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona prenese pooblastilo za vnos in izvršitev nalogov v zvezi z razpolaganjem z vrednostnimi papirji s katerimi se trguje na organiziranih trgih drugih držav članic oziroma na organiziranih trgih tujih držav ter drugih vrednostnih papirjev izdajateljev drugih držav članic oziroma tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbe posameznega investicijskega sklada, na banko oziroma drugo finančno organizacijo, s katero je sklenil pogodbo iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona.«.
Deveti odstavek se črta.
26. člen
Za 61. členom se doda 61.a člen, ki se glasi:
»Prenos opravljanja posameznih skrbniških storitev na drugo osebo
61.a člen
(1) Skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona lahko s pogodbo pisno pooblasti banko oziroma drugo finančno organizacijo, ki ima dovoljenje pristojnega organa druge države članice oziroma tuje države za opravljanje skrbniških storitev vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma storitev hrambe vrednostnih papirjev, da za račun enega ali več investicijskih skladov za katere skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena opravlja skrbniške storitve na podlagi pogodbe iz 53. člena tega zakona, vodi račune oziroma vrši hrambo tistih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranih trgih drugih držav članic oziroma na organiziranih trgih tujih držav ter drugih vrednostnih papirjev izdajateljev drugih držav članic oziroma tujih izdajateljev, ki predstavljajo naložbe posameznega investicijskega sklada.
Za pogodbo iz prejšnjega stavka tega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 61. člena tega zakona.
(2) Skrbnik lahko da pisno pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona:
– pred sklenitvijo pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena pridobi pisno soglasje družbe za upravljanje, s katero je sklenil pogodbo iz 53. člena tega zakona, in
– ni sam član sistema izravnav in izpolnitev obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji iz prvega odstavka tega člena ter vodenja registra teh vrednostnih papirjev, katerega član je sicer banka oziroma druga finančna organizacija iz prvega odstavka tega člena, in
– o nameravanem opravljanju skrbniških storitev na način iz prvega odstavka tega člena in podrobnejšem načinu opravljanja teh storitev obvesti Agencijo, z vsebino in v rokih, ki jih določi Agencija, in ji predloži fotokopijo pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena in pisno soglasje družbe za upravljanje k tej pogodbi, in
– lahko kljub opravljanja skrbniških storitev na način iz prvega odstavka tega člena deluje v najboljšem interesu vlagateljev v investicijske sklade katerih skrbnik je, in
– z opravljanjem skrbniških storitev na način iz prvega odstavka tega člena poveča učinkovitost opravljanja skrbniških storitev za investicijske sklade in to učinkovitost lahko v vsakem trenutku utemelji, in
– lahko v vsakem trenutku poda banki oziroma drugi finančni organizaciji, katero je pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov skladno z določbami prejšnjega odstavka tega člena, nadaljnja navodila glede opravljanja teh storitev ter lahko v vsakem trenutku prekliče dano pooblastilo, pri čemer preklic pooblastila stopi v veljavo takoj, če skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona presodi, da je to potrebno zaradi zaščite interesov vlagateljev v posamezni investicijski sklad, in
– lahko v vsakem trenutku od banke oziroma druge finančne organizacije, katero je pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov skladno z določbami prejšnjega odstavka tega člena, pridobi vse podatke in dokumentacijo potrebno za nemoteno opravljanje skrbniških storitev in da ima vedno pregled nad izvajanjem posameznih skrbniških storitev, in
2. da se z opravljanjem posameznih skrbniških storitev na način iz prejšnjega odstavka:
– ne zmanjša možnost opravljanja skrbniških storitev oziroma nalog skrbnika iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona, za posamezen investicijski sklad, in
– ne zmanjša možnost izpolnjevanja navodil družbe za upravljanje in drugih pogodbenih obveznosti skrbnika po drugem odstavku 53. člena tega zakona, in
– ne zmanjša učinkovitost in možnost nadzora Agencije in Banke Slovenije nad skrbnikom po 56. členu tega zakona, in
– zagotavlja najmanj enaka raven varstva investitorjev v investicijski sklad kot če bi skrbniško storitev neposredno opravljal skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona, in
3. da banka oziroma druga finančna organizacija, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov na način iz prejšnjega odstavka tega člena:
– hrani oziroma vodi stanja vrednostnih papirjev in njihov promet za posamezen investicijski sklad tako, da skrbnik ali družba za upravljanje lahko kadarkoli preverita stanje in promet z vrednostnimi papirji posameznega investicijskega sklada, in
– ne opravlja za te investicijske sklade storitev upravljanja njihovega premoženja, in
4. da je banka oziroma druga finančna organizacija, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov na način iz prejšnjega odstavka tega člena, predmet nadzora pristojnega organa države članice oziroma tuje države s katero Agencija izmenjuje podatke in informacije na podlagi vzajemnosti in da je zagotovljeno sodelovanje med tem organom in Agencijo, in
5. da interes banke oziroma druge finančne organizacije, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov na način iz prejšnjega odstavka ni in ne bo v konfliktu z interesi vlagateljev v posamezen investicijski sklad, za katerega po pooblastilu opravlja skrbniške storitve, in
6. da prospekt investicijskega sklada vsebuje podatke o banki oziroma drugi finančni organizaciji, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov na način iz prejšnjega odstavka tega člena za račun tega investicijskega sklada.
(3) Z opravljanjem skrbniških storitev vodenja računa nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma hrambe vrednostnih papirjev za račun investicijskega sklada na način iz prvega odstavka tega člena ni mogoče niti omejiti niti izključiti odškodninske odgovornosti skrbnika iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona za opravljanje navedenih storitev.
(4) Če pogoji iz drugega odstavka tega člena kadarkoli niso izpolnjeni, mora skrbnik enostransko odstopiti od pogodbe iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru banka oziroma druga finančna institucija, katero je skrbnik iz četrtega odstavka 4. člena tega zakona pooblastil za opravljanje skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vrednostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov investicijskega sklada, ni upravičena do nadomestila zaradi odstopa od pogodbe, ki bi se izplačal v breme premoženja investicijskega sklada.«.
27. člen
V 64. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »državi članici« nadomesti z besedilom »državi podpisnici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma državi članici OECD«.
V 6. točki se v podtočki a) besedilo »države članice« nadomesti z besedilom »države podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma države članice OECD«.
V 8. točki se v podtočki c) besedilo »država članica« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »država podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru oziroma država članica OECD« v ustreznem sklonu.
28. člen
V 68. členu se v trinajstem odstavku besedilo »prejšnjih odstavkov tega člena« nadomesti z besedilom »tretjega do enajstega odstavka tega člena ter ne glede na omejitve iz tretjega do petega odstavka 69. člena tega zakona«.
29. člen
V 69. členu se spremenita tretji in četrti odstavek tako, da se glasita:
»(3) Ne glede na omejitev iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona ima lahko investicijski sklad največ 25% sredstev vloženih v določene vrste obveznic izdanih s strani istega izdajatelja, ki je banka s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji ali v državi članici in ki je skladno s posebnim zakonom predmet posebnega javnega nadzora z namenom zaščite pravic imetnikov teh obveznic.
(4) Denarna sredstva oziroma kupnina od izdaje obveznic iz prejšnjega odstavka mora biti skladno s posebnim zakonom vložena le v premoženje, ki bo tekom celotnega obdobja do dospelosti obveznice omogočalo plačevanje obveznosti izdajatelja, nastalih na podlagi teh obveznic in ki bo v primeru nezmožnosti izpolnitve obveznosti izdajatelja, prednostno uporabljen za poplačilo glavnice in natečenih obresti.«.
30. člen
1. točka tretjega odstavka 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. največ 10% vseh delnic posameznega izdajatelja brez glasovalne pravice;«.
V 4. točki tretjega odstavka 70. člena se beseda »do« nadomesti z besedo »največ« in se črta besedilo »oziroma takšen delež delnic posamezne investicijske družbe iz 10. člena tega zakona, ki predstavljajo do 25-odstotno udeležbo v osnovnem kapitalu te investicijske družbe«.
V šestem odstavku se v 1. točki besedilo »63. člena« nadomesti z besedilom »71. člena«, besedilo »61. člena« pa se nadomesti z besedilom »76. člena«.
31. člen
V 71. členu se v drugem odstavku v 2. točki besedilo »usklajenosti z omejitvami iz podtočke d 5. točke prvega odstavka 64. člena tega zakona« nadomesti z besedilom« omejitev izpostavljenosti iz tretjega do dvanajstega odstavka 68. člena in prvega ter tretjega do petega odstavka 69. člena tega zakona«.
V četrtem odstavku se besedilo »9. člena« nadomesti z besedilom »13. člena«.
V petem odstavku se v 1. točki beseda »vrednostni« nadomesti z besedo »vrednosti«.
32. člen
V 77. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo »iz 69. in 70. člena« nadomesti z besedilom »iz 68. in 69. člena«, besedilo »po 69. členu« pa se nadomesti z besedilom »po 68. členu«.
33. člen
V 91. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda »prekinitev« nadomesti z besedilom »z javno objavo obvestila o prekinitvi«, beseda »sklenitev« pa se nadomesti z besedo »sklenitvi«.
34. člen
V 92. členu se v prvem odstavku besedilo »o pogojih za zamenjavo in načinu zamenjave družbe za upravljanje ali skrbnika ter zagotavljanju zaščite vlagateljev v investicijski sklad v takem primeru«, nadomesti z besedilom »o tveganjih povezanih z naložbeno politiko investicijskega sklada«.
Osmi in deveti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(8) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem mestu natančno navesti pravne in fizične osebe (ime, priimek in prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe), ki so povezane z družbo za upravljanje investicijskega sklada, vrednostni obseg naložb sredstev investicijskega sklada v posamezne pravne osebe, ki so povezane osebe z družbo za upravljanje in razloge za takšne naložbe.
(9) Prospekt mora kot sestavni del besedila na vidnem mestu navesti:
1. osebe, na katere je družba za upravljanje prenesla storitve upravljanja premoženja vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe, in
2. osebe, na katere je družba za upravljanje prenesla opravljanje drugih storitev upravljanja vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe.
Družba za upravljanje mora pri navedbi oseb iz 1. oziroma 2. točke tega odstavka navesti tudi ali gre za osebo povezano z družbo za upravljanje ter vrsto storitve, ki jo je prenesla na to osebo.«.
35. člen
V 95. členu se v drugem odstavku besedilo »79. člena« nadomesti z besedilom »97. člena«.
36. člen
V 96. členu se za šestim odstavkom doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Kadar je družba za upravljanje vložila zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe, se lahko postopek odločanja o izdaji soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma k statutu investicijske družbe združi s postopkom odločanja o dovoljenju za upravljanje vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe.«.
37. člen
V 105. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedilom »vsebino povzetka« doda beseda »revidiranega«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. način, vsebino in roke poročanja podružnic družbe za upravljanje, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ki poslujejo v državi članici ali v tuji državi.«.
38. člen
V 119. členu se v drugem odstavku 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. navedbo, da so celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada navedeni v prospektu in izvlečku prospekta,«.
Dosedanja 9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka, ki postane nova 9. točka, se spremeni tako da se glasi:
»9. opis metode izračuna stroškov iz 8. točke tega odstavka,«.
Dosedanji 11. in 12. točka postaneta novi 10. in 11. točka.
Dosedanja 13. točka se črta.
Dosedanji 14. in 15. točka, ki postaneta novi 12. in 13. točka, se spremenita tako, da se glasita:
»12. pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite vlagateljev v vzajemne sklade v takem primeru,
13. pogoje in način prenosa upravljanja vzajemnega sklada na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje zaščite vlagateljev v vzajemne sklade v takem primeru,«.
Dosedanje 16. do 21. točka postanejo nove 14. do 19. točka.
Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pravila upravljanja vzajemnega sklada, namenjena vlagateljem, ki so rezidenti Republike Slovenije, morajo biti izdelana in objavljena v slovenskem jeziku.«.
39. člen
V 121. členu se v sedmem odstavku v 2. točki besedilo »iz tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Družba za upravljanje je dolžna imetnikom enot premoženja vzajemnega sklada na njihovo zahtevo poslati prečiščeno besedilo spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada ter te imetnike opozoriti na spremembe v besedilu.«.
40. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški poslovanja vzajemnega sklada
125. člen
(1) Celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, izraženi v odstotku od čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, so definirani kot celotni stroški poslovanja vzajemnega sklada, ki bremenijo vzajemni sklad, vključno z upravljavskimi provizijami, deljeni s povprečno čisto vrednostjo sredstev vzajemnega sklada.
(2) Družba za upravljanje mora izračunavati celotne stroške poslovanja posameznega vzajemnega sklada, ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija.
(3) Družba za upravljanje mora izračunavati tudi stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada. Stopnja obrata naložb vzajemnega sklada je stopnja, ki upošteva vrednost pridobitev in odsvojitev naložb iz 64. člena tega zakona, vrednost vpisanih oziroma prodanih in vrednost odkupljenih enot premoženja vzajemnega sklada ter povprečno vrednost sredstev vzajemnega sklada.
(4) Družba za upravljanje mora izračunavati stopnjo iz prejšnjega odstavka tega člena v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija.
(5) Družba za upravljanje mora v pravilih upravljanja in prospektu vzajemnega sklada navesti:
1. vrste stroškov, ki bremenijo vzajemni sklad,
2. metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada iz drugega odstavka tega člena,
3. najmanjši znesek vplačila v vzajemni sklad.
(6) Družba za upravljanje navede podatke iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka tudi v izvlečku prospekta vzajemnega sklada.
(7) Družba za upravljanje mora navesti v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada ter objavljati na način in v rokih, ki jih določi Agencija, tudi naslednje podatke:
1. celotne stroške poslovanja vzajemnega sklada v preteklem letu izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada,
2. stopnjo obrata naložb vzajemnega sklada iz tretjega odstavka tega člena.«.
41. člen
V 126. členu se spremeni deseti odstavek tako, da se glasi:
»(10) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, lahko družba za upravljanje oziroma oseba iz šestega odstavka 5. člena tega zakona, ki je pooblaščena za opravljanje storitev prodaje in odkupa enot premoženja oziroma investicijskih kuponov vzajemnega sklada, za račun tega vzajemnega sklada vrši izven organiziranega trga odkup oziroma prodajo prenosljivih investicijskih kuponov vzajemnega sklada neposredno vlagateljem oziroma imetnikom teh investicijskih kuponov.«.
42. člen
Naslov 137. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prepovedani posli z določenimi osebami«.
V prvem odstavku se za besedilom, ki se glasi: »ne sme sklepati poslov« doda besedilo, ki se glasi: »katerih predmet so naložbe vzajemnega sklada«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predmet prepovedi iz prvega odstavka tega člena niso storitve, ki jih za račun vzajemnega sklada opravljajo osebe iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena.«.
43. člen
Za 137. členom se doda 137.a člen, ki se glasi:
»Izjeme od prepovedi sklepanja poslov
137.a člen
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 54. člena in prvega odstavka 137. člena, sme družba za upravljanje vlagati sredstva investicijskega sklada v instrumente denarnega trga, denarne depozite in v vrednostne papirje v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicijskega sklada, ter za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja, sprejeti javno ponudbo za odkup vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja prevzeme, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da skrbnik investicijskega sklada nima kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, ki upravlja ta investicijski sklad, in
2. da skrbnik v pravilniku iz četrtega odstavka 54. člena, družba za upravljanje pa v pravilniku, ki ga sprejme za omejitev nasprotja interesov, opredelita možne oblike nasprotja interesov v primeru takšnih naložb investicijskega sklada ter načine omejitve teh nasprotij interesov, in
3. da se naložbe v denarne depozite in instrumente denarnega trga izvršijo pod splošnimi tržnimi pogoji ali pod pogoji, ki so ugodnejši za investicijski sklad, upoštevaje stroške in provizije v zvezi s tem ter druge naložbene možnosti.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka 54. člena in prvega odstavka 137. člena, sme družba za upravljanje v skladu z določbami 64. člena tega zakona s skrbnikom investicijskega sklada oziroma z osebo povezano s skrbnikom, skleniti za račun investicijskega sklada posel nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slovenija, če:
1. skrbnik takšne posle sklepa zaradi zagotavljanja likvidnosti navedenih finančnih instrumentov na podlagi pisne pogodbe sklenjene z izdajateljem, in
2. so izpolnjeni pogoji iz 1. točke prvega odstavka tega člena, in
3. so izpolnjeni pogoji iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena tudi za te finančne instrumente.
(3) V prospektu investicijskega sklada mora biti razkrit odstotek sredstev investicijskega sklada, vloženih skupaj v depozite, instrumente denarnega trga in druge vrednostne papirje, katerih izdajatelj je skrbnik tega investicijskega sklada.
(4) Vsaka naložba oziroma posel iz tega člena mora biti predmet poročanja Agenciji in predmet pregleda revizorja ob rednem letnem revizijskem pregledu poslovanja investicijskega sklada. Revizor mora v revizorskem poročilu podati mnenje o izpolnjenosti pogojev iz tega člena in mnenje o tem, ali sta skrbnik investicijskega sklada in družba za upravljanje v primeru takšne naložbe ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.«.
44. člen
V 143. členu se v petem odstavku besedilo »po prvem odstavku« nadomesti z besedilom »po tretjem odstavku«.
45. člen
V 165. členu se v prvem odstavku za 7. točko dodata 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. pogoje in način prenosa opravljanja skrbniških storitev na drugega skrbnika in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru,
9. pogoje in način prenosa upravljanja investicijske družbe na drugo družbo za upravljanje in zagotavljanje zaščite delničarjev investicijske družbe v takem primeru.«.
46. člen
V 167. členu se v petem odstavku v 2. točki besedilo »je izdala« nadomesti z besedo »izda«.
47. člen
V 179. členu se v prvem odstavku za besedilom »celotni stroški« in za besedilom »vsi stroški« doda beseda »poslovanja«.
V drugem odstavku se za besedilom »celotne stroške« doda beseda »poslovanja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje mora v prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe navesti vrste stroškov, ki bremenijo investicijsko družbo, v prospektu investicijske družbe pa tudi metodologijo za izračun celotnih stroškov poslovanja investicijske družbe iz drugega odstavka tega člena.«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:.
»(4) Družba za upravljanje mora navesti v prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe ter objavljati na način in v rokih, ki jih določi Agencija tudi podatke o celotnih stroških poslovanja investicijske družbe v preteklem letu izražene v odstotku od čiste vrednosti sredstev sklada.«.
48. člen
V 183. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo »v kolikor ni v tem členu drugače določeno«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zahtevi za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja investicijske družbe je potrebno priložiti tudi sklep nadzornega sveta investicijske družbe, iz katerega je razvidno, da je nadzorni svet investicijske družbe dal soglasje k pogodbi o prenosu upravljanja investicijske družbe na prevzemno družbo za upravljanje. Agencija zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja tudi če iz dokumentacije priložene zahtevi za izdajo tega dovoljenja ne izhaja, da je nadzorni svet investicijske družbe sprejel sklep o soglasju k pogodbi o prenosu upravljanja investicijske družbe na prevzemno družbo za upravljanje.«.
49. člen
V 203. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda »enajstim« nadomesti z besedo »desetim«.
50. člen
209. člen se črta.
51. člen
V 227. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »10.000.000« se nadomesti s številom »300.000«, število »100.000.000« pa se nadomesti s številom »90.000.000«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. če ne zagotovi ustreznega kapitala v skladu s 17. členom in četrtim odstavkom 30. člena tega zakona in mu Agencija za to ni izdala dovoljenja (30. člen);«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če za svoj račun pridobi delnice oziroma poslovni delež na podlagi katerega bo dosegla ali presegla kvalificiran delež v skrbniku investicijskega sklada, ki ga upravlja (tretji odstavek 31. člena);«.
Dosedanja 7. do 13. točka postanejo nove 8. do 14. točka.
Dosedanja 14. točka, ki postane nova 15. točka se spremeni tako, da se glasi:
»15. če pred odprtjem podružnice v drugi državi članici o tem ne obvesti Agencije in nanjo ne naslovi zahteve za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 42. člena tega zakona na način, določen v drugem in tretjem odstavku 42. člena tega zakona;«.
Za novo 15. točko se dodajo nove 16. do 19. točka, ki se glasijo:
»16. če pristojni nadzorni organ države članice ne obvesti o nameri pričetka oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja vzajemnega sklada preko podružnice na način, določen v četrtem odstavku 42. člena;
17. če še pred iztekom roka iz devetega odstavka 42. člena tega zakona odpre podružnico in prične poslovati preko podružnice oziroma prične tržiti in prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko podružnice (deveti odstavek 42. člena);
18. če prične tržiti in prodajati enote premoženja vzajemnega sklada preko podružnice, čeprav ji je pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom roka iz osmega odstavka 42. člena tega zakona izdal odločbo iz desetega odstavka 42. člena tega zakona (deseti odstavek 42. člena tega zakona);
19. če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko obstoječe podružnice pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila pristojni nadzorni organ države članice na način, določen v četrtem odstavku 42. člena tega zakona, oziroma če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja dodatnih vzajemnih skladov preko svoje podružnice kljub temu, da ji je pristojni nadzorni organ države članice pred iztekom navedenega roka izdal obrazloženo odločbo, v kateri je navedel ugotovitve iz 1. oziroma 2. točke desetega odstavka 42. člena tega zakona (enajsti odstavek 42. člena);«.
Dosedanja 15. točka, ki postane nova 20. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»20. če začne z neposrednim opravljanjem storitev upravljanja investicijskih skladov in finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev na območju druge države članice in o tem ne obvesti Agencije na način določen v drugem odstavku 43. člena tega zakona (prvi odstavek 43. člena);«.
Za novo 20. točko se doda nova 21. točka, ki se glasi:
»21. če pristojni nadzorni organ države članice ne obvesti o nameri pričetka neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodajaje enot premoženja posameznega vzajemnega sklada, na način, določen v četrtem odstavku k 43. člena;«.
Dosedanja 16. točka postane nova 22. točka.
Za dosedanjo 17. točko, ki postane nova 23. točka, se dodajo nove 24. do 28. točka, ki se glasijo:
»24. če družba za upravljanje države članice, ki namerava preko podružnice v Republiki Sloveniji pričeti oglaševati, tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja, oziroma opravljati storitve upravljanja premoženja vlagateljev ali storitve vodenja računov vrednostnih papirjev, o tej nameri ne obvesti Agencije na način iz tretjega odstavka 46.a člena tega zakona;
25. če družba za upravljanje države članice odpre podružnico in prične poslovati, oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnice investicijskega sklada preko podružnice v Republiki Sloveniji prej, kot je določeno v petem odstavku 46.a člena tega zakona;
26. če družba za upravljanje države članice prične oglaševati, tržiti in prodajati enote premoženja oziroma delnice investicijskega sklada v Republiki Sloveniji preko podružnice, čeprav ji je Agencija pred iztekom roka iz petega odstavka 46.a člena tega zakona izdala odločbo iz šestega odstavka 46.a člena tega zakona;
27. če družba za upravljanje države članice prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki Sloveniji pred iztekom dveh mesecev od dne, ko je o nameri pričetka trženja oziroma prodaje obvestila Agencijo na način, določen v tretjem odstavku 46.a člena tega zakona, oziroma če prične tržiti oziroma prodajati enote premoženja oziroma delnice dodatnih investicijskih skladov preko svoje podružnice v Republiki Sloveniji, čeprav ji je Agencija pred iztekom navedenega roka izdala odločbo iz sedmega odstavka 46.a člena tega zakona;
28. če družba za upravljanje države članice pisno ne obvesti Agencije in organ države članice, ki je pristojen za njen nadzor, o nameravani spremembi podatkov iz drugega odstavka 46.a člena tega zakona ali podatkov iz tretjega odstavka 46.a člena tega zakona najmanj en mesec pred nameravano spremembo (osmi odstavek 46.a člena);«.
Dosedanja 18. točka, ki postane nova 29. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»29. če družba za upravljanje države članice, prične z neposrednim opravljanjem storitev iz 2. točke drugega odstavka 47. člena tega zakona prej, kot je to določeno v petem odstavku 47. člena tega zakona;«.
Za novo 29. točko se dodata novi 30. in 31. točka, ki se glasita:
»30. če družba za upravljanje države članice, ki ima odprto podružnico v Republiki Sloveniji, o svojem poslovanju preko te podružnice Agenciji ne poroča z vsebino, na način in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija (prvi in tretji odstavek 47.a člena);
31. če družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno opravlja svoje storitve, Agenciji ne poroča o usklajenosti s pravili varnega in skrbnega poslovanja in obvladovanja tveganj, splošnimi pogoji poslovanja, s predpisi, ki se nanašajo na razkrivanje, razpoložljivost in javno objavo informacij, ki so pomembne za vlagatelje v investicijske sklade, s predpisi o varstvu potrošnikov oziroma vlagateljev ter drugimi predpisi iz 7. člena tega zakona, ki sicer veljajo za družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji in katerih namen je zaščita vlagateljev in sicer z vsebino, na način in v rokih, ki jih s predpisom predpiše Agencija (drugi in tretji odstavek 47.a člena);«.
Dosedanje 19. do 43. točka postanejo nove 32. do 56. točka.
Za dosedanjo 44. točko, ki postane nova 57. točka, se dodata novi 58. in 59. točka, ki se glasita:
»58. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja posameznega vzajemnega sklada ki ga upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 125. člena);
59. če ne izračunava stopnje obrata naložb vzajemnega sklada v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (četrti odstavek 125. člena);«.
Dosedanje 45. do 55. točka postanejo nove 60. do 70. točka.
Za dosedanjo 56. točko, ki postane nova 71. točka, se doda nova 72. točka, ki se glasi:
»72. če ne izračunava celotnih stroškov poslovanja posamezne investicijske družbe, ki jo upravlja, v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Agencija (drugi odstavek 179. člena);«.
Dosedanje 57. do 71. točka postanejo nove 73. do 86. točka.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »1.000.000« se nadomesti s številom »30.000«, število »15.000.000« pa se nadomesti s številom »3.000.000«.
52. člen
V 228. členu se v prvem odstavku besedi, ki se glasita: »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« se nadomesti s številom »100.000«, število »50.000.000« pa se nadomesti s številom »30.000.000«.
4., 5. in 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»4. če Agencije in pristojni nadzorni organ države članice iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona pisno ne obvesti o vsaki nameravani spremembi podatkov iz 2. točke drugega odstavka ali podatkov iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona najmanj en mesec pred nameravano spremembo (dvanajsti odstavek 42. člena);
5. če prične poslovati v državi članici predno pristojni organ države članice prejme od Agencije obvestilo iz tretjega odstavka 43. člena tega zakona ter od družbe za upravljanje obvestilo iz četrtega odstavka 43. člena tega zakona (šesti odstavek 43. člena);
6. če družba za upravljanje države članice ne obvesti Agencije o nameri neposrednega oglaševanja, trženja oziroma prodaje enot premoženja oziroma delnic posameznega investicijskega sklada ki ga upravlja ter neposrednega opravljanja drugih storitev v Republiki Sloveniji na način iz šestega odstavka 47. člena tega zakona;«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če pred nameravano spremembo načrtovanih storitev, ki jih bo opravljala, o tem pisno ne obvesti Agencije in pristojni organ države članice, v kateri namerava izvajati te storitve oziroma če ne ravna v skladu s pozivom pristojnega nadzornega organa iz devetega odstavka 43. člena tega zakona;«.
Dosedanje 7. do 26. točka postanejo nove 8. do 27. točka.
Dosedanja 27. točka se črta.
Dosedanje 28. do 42. točka postanejo nove 27. do 41. točka.
Dosedanja 43. točka se črta, dosedanja 44. točka pa postane nova 42. točka.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »50.000« se nadomesti s številom »10.000«, število »2.500.000« pa se nadomesti z zneskom »1.000.000«.
53. člen
V 229. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »10.000.000« se nadomesti s številom »300.000«, znesek »100.000.000« pa se nadomesti s številom »90.000.000«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. če ne opravlja storitve vodenja računov in hrambe vrednostnih papirjev ter ne izpolnjuje drugih obveznosti iz drugega odstavka 53. člena;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. če ne izpolnjuje obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka 53. člena;«.
Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. če ne loči premoženja investicijskega sklada od svojega premoženja in premoženja drugih investicijskih skladov, za katere opravlja skrbniške storitve, oziroma od drugega premoženja na način, določen v členih 61. do 63. tega zakona (60. člen);«.
V dosedanji 5. točki, ki postane nova 6. točka, se besedilo, ki se glasi: »z četrtim odstavkom« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »s petim odstavkom«, v dosedanji 6. točki, ki postane nova 8. točka pa se besedilo v oklepaju, ki se glasi: »osmi odstavek« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »deveti odstavek«.
Dosedanja 7. točka, ki postane nova 9. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»9. če skrbnik brez pisnega pogodbenega pooblastila prenese opravljanje posameznih skrbniških storitev na banko oziroma drugo finančno družbo oziroma prenese opravljanje skrbniških storitev na banko oziroma drugo finančno družbo, ki nima dovoljenja pristojnega organa za opravljanje teh storitev (prvi odstavek 61. a člena);«.
Za novo 9. točko se dodajo nove 10., 11. in 12. točka, ki se glasijo:
»10. če da pisno pooblastilo iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona v nasprotju s pogoji iz drugega odstavka 61.a člena tega zakona (drugi odstavek 61.a člena);
11. če enostransko ne odstopi od pogodbe iz prvega odstavka 61.a člena tega zakona v primeru, da niso več izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 61.a člena tega zakona (četrti odstavek 61.a člena);
12. če Agenciji ne poroča o kršitvah oziroma nepravilnostih iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona oziroma ne poroča o navedenih kršitvah oziroma nepravilnostih z vsebino, na način in v rokih, določenih s predpisom Agencije (četrti in peti odstavek 56.a člena);«.
Dosedanja 8., 9. in 10. točka postanejo 13., 14. in 15. točka.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »1.000.000« se nadomesti s številom »30.000«, število »15.000.000« pa se nadomesti s številom »3.000.000«.
54. člen
V 230. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« se nadomesti s številom »100.000«, število »50.000.000« pa se nadomesti s številom »30.000.000«.
Za dosedanjo 4. točko se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:
»5. če ne vodi evidence ugotovljenih nepravilnosti in kršitev iz prvega odstavka 56.a člena tega zakona, v kateri za vsako ugotovljeno nepravilnost in kršitev vpisuje najmanj podatke iz drugega odstavka 56.a člena tega zakona (drugi odstavek 56.a člena);
6. če ne hrani vse dokumente iz 4. točke drugega odstavka 56.a člena tega zakona po zaporedni evidenčni številki ugotovljene kršitve oziroma nepravilnosti (tretji odstavek 56.a člena);«.
Dosedanje 5. do 8. točka postanejo nove 7. do 10. točka.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« se nadomesti s številom »10.000«, število »2.500.000« pa se nadomesti s številom »1.000.000«.
55. člen
V 231. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »500.000« se nadomesti s številom »300.000«, število »50.000.000« pa se nadomesti s številom »90.000.000«.
V drugem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »1.500.000« pa se nadomesti s številom »3.000.000«.
V tretjem odstavku se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, število »450.000« pa se nadomesti s številom »900.000«.
56. člen
Za 231. členom se dodata 231.a in 231.b člen, ki se glasita:
»Višina glob
231.a člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko agencija izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona.
Zastaranje
231.b člen
Postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, ni dopusten, če pretečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva, ko je bil prekršek storjen.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Začetek uporabe posameznih določb zakona
57. člen
(1) Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, v nadaljnjem besedilu: ZP-1) postopek o prekršku za prekrške, ki jih določa ta zakon, ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Določba 231.b člena se uporablja od 1. januarja 2005 dalje.
(3) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe ZP-1 v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni in sicer:
1. za prekrške, ki jih ZISDU – 1 opredeljuje kot hujše kršitve:
– družbi za upravljanje, skrbniku ter pravnim osebam za prekrške iz 231. člena se za prekrške izreče denarna kazen od 300.000 do 30.000.000 tolarjev,
– odgovornim osebam subjektov iz prejšnje alinee se izreče denarna kazen od 30.000 do 1.500.000 tolarjev,
– fizičnim osebam se za prekrške iz 231. člena izreče denarna kazen od 3.000 do 450.000 tolarjev,
2. za prekrške, ki jih ZISDU – 1 opredeljuje kot lažje kršitve:
– družbi za upravljanje in skrbniku se izreče denarna kazen od 100.000 do 10.000.000 tolarjev,
– odgovornim osebam subjektov iz prejšnje alineje se izreče denarna kazen od 10.000 do 500.000 tolarjev.
(4) Določba 231.a člena se uporablja od 1. januarja 2005 dalje.
Uskladitev družb za upravljanje v zvezi s kvalificiranimi deleži v skrbniku
58. člen
Družba za upravljanje, ki je na dan uveljavitve tega zakona imetnica delnic oziroma poslovnega deleža v skrbniku, na podlagi katerega dosega ali presega kvalificiran delež v skrbniku ali na podlagi katerega izvaja pomemben vpliv na skrbnika, s katerim ima sklenjeno pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, mora najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona odtujiti delnice oziroma poslovni delež v skrbniku tako, da se zaradi tega njen delež zmanjša pod 10% oziroma pod mejo, ki ji zagotavlja izvajanje pomembnega vpliva na skrbnika.
Nova tripartitna pogodba med družbo za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo
59. člen
(1) Družba za upravljanje, skrbnik in klirinško depotna družba morajo najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega zakona skleniti novo pogodbo, na podlagi katere postane član klirinško depotne družbe skrbnik, in s katero se v skladu z zakonskimi določbami uredijo razmerja, pravice in obveznosti med družbo za upravljanje, skrbnikom investicijskega sklada in klirinško depotno družbo, zlasti v zvezi z odpiranjem računa vrednostnih papirjev, če so bili ti izdani v nematerializirani obliki za posamezen investicijski sklad, v zvezi z vpogledom v stanje in promet z vrednostnimi papirji na tem računu, v zvezi z vnosom nalogov za razpolaganje z vrednostnimi papirji na računih investicijskih skladov in denarno poravnavo kupoprodaj vrednostnih papirjev za račun posameznega investicijskega sklada.
(2) Z dnem sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena preneha veljati pogodba, sklenjena med družbo za upravljanje, skrbnikom in klirinško depotno družbo, na podlagi katere je postala članica klirinško depotne družbe družba za upravljanje.
Uskladitev družb za upravljanje pri upravljanju premoženja dobro poučenih vlagateljev
60. člen
Družbe za upravljanje, ki na dan uveljavitve tega zakona že upravljajo premoženje dobro poučenih vlagateljev, morajo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona, sprejeti notranji akt iz devetega odstavka 7.a člena.
Izdaja predpisov
61. člen
Predpise, za katere ta zakon določa, da jih predpiše Agencija, mora Agencija izdati najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Uveljavitev zakona
62. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/92-4/29
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1197-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.