Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1885. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, stran 5177.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena ter prvega in drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV – 1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa obvezna ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (v nadaljnjem besedilu: odpadna jedilna olja), ki nastajajo v kuhinjah v industriji, obrti, storitvenih dejavnostih, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, zdravstveni dejavnosti, javni upravi ter drugih dejavnostih.
(2) Ta pravilnik določa tudi najmanjši obseg izvajanja javne službe in vsebino ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji, ki jih izvajalcem lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Za vsa ravnanja z odpadnimi olji, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljata predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, in predpis, ki ureja ravnanje z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov.
2. člen
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za odpadna jedilna olja rastlinskega izvora, ki se kot komunalni odpadki razvrščajo med odpadke s številko 20 01 25 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za odpadna jedilna olja rastlinskega izvora, med katera so primešana olja in masti živalskega izvora v količinah, ki se običajno uporabljajo v kuhinjah gospodinjstev in v gostinstvu.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za mešanice odpadnih jedilnih olj z drugimi odpadki, če so neprimerne za predelavo z recikliranjem v rastlinska olja, ki niso namenjena hrani ljudi.
3. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. operativni program varstva okolja na področju ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: operativni program) je program izdelan v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
2. predelava z recikliranjem je predelava odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki;
3. predelovalec odpadnih jedilnih olj je oseba, ki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja predelavo odpadnih jedilnih olj in masti;
4. povzročitelj odpadnih jedilnih olj je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadnih jedilnih olj;
5. zbiralec odpadnih jedilnih olj je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih jedilnih olj.
II. PREPOVEDI
4. člen
(1) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki.
(2) Odpadna jedilna olja je prepovedano odvajati v javno kanalizacijo, v greznice ali neposredno v vode in izpuščati v ali na tla.
(3) Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.
(4) Če se odpadna jedilna olja prepušča izvajalcu javne službe v zbirnih centrih, jih je prepovedano mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami in jih je treba oddajati v za to namenjene posode ali zabojnike.
III. OBVEZNOSTI POVZROČITELJA ODPADNIH JEDILNIH OLJ IZ GOSTINSTVA
5. člen
Nosilec živilske dejavnosti, ki upravlja kuhinjo, v kateri se pripravi v letnem povprečju dnevno 20 ali več obrokov hrane (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva), mora zagotoviti, da se vsa odpadna jedilna olja, ki nastanejo pri pripravi hrane, zberejo ločeno od drugih odpadkov, se začasno shranjujejo v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil, in oddajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali neposredno predelovalcu odpadnih jedilnih olj.
6. člen
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora izdelati načrt ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji.
(2) Načrt ravnanja z odpadnimi jedilnimi olji iz prejšnjega odstavka mora glede na količino odpadnih jedilnih olj vsebovati vse podatke o:
– nastajanju odpadnih jedilnih olj pri pripravi obrokov,
– o zabojnikih in posodah za začasno shranjevanje odpadnih jedilnih olj ter njihovi namestitvi preden jih zbiralec odpadnih jedilnih olj prevzame ali se oddajo neposredno predelovalcu jedilnih olj,
– najdaljšem času začasnega shranjevanja odpadnih jedilnih olj,
– količinah odpadnih jedilnih olj, ki se prepuščajo zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali oddajajo neposredno v predelavo,
– načinu, pogostosti ter pogojih prepuščanja zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali oddajanja neposredno predelovalcu odpadnih jedilnih olj.
7. člen
(1) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora omogočiti vpogled v evidenco o odpadnih jedilnih oljih, prepuščenih zbiralcu ali oddanih neposredno predelovalcu, ki jo vodi v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva.
(2) Iz evidenc o odpadnih jedilnih oljih iz prejšnjega odstavka mora biti razvidna predvidena količina nastajanja odpadnih jedilnih olj ter naslov kraja prevzema odpadnih jedilnih olj.
(3) Povzročitelj odpadnih jedilnih olj iz gostinstva mora določiti odgovorno osebo, ki v njegovem imenu prepušča odpadna jedilna olja zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali jih oddaja neposredno predelovalcu in ob prevzemu ali oddaji vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(1) Izvajalec javne službe mora odpadna jedilna olja, ki jih prevzame od povzročiteljev komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov, prepustiti zbiralcu odpadnih jedilnih olj ali pa sam zagotoviti njihovo oddajo neposredno v predelavo.
(2) Iz dokazil o prepuščanju odpadnih jedilnih olj zbiralcu jedilnih olj ali oddaji neposredno v predelavo mora biti razvidna predvidena količina prevzema odpadnih jedilnih olj v zbirnih centrih ločenih frakcij komunalnih odpadkov ter naslov zbiralca odpadnih jedilnih olj oziroma ime in naslov predelovalca odpadnih jedilnih olj, če gre za neposredno oddajo odpadnih jedilnih olj v predelavo.
V. ZBIRANJE ODPADNIH JEDILNIH OLJ
9. člen
(1) Zbiralec odpadnih jedilnih olj lahko začne z zbiranjem odpadnih jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in pri izvajalcih javnih služb, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,
– ima sredstva in opremo ter objekte in naprave za zbiranje odpadnih jedilnih olj, ki izpolnjujejo tehnične in druge predpisane pogoje,
– ima zagotovljeno predelavo odpadnih jedilnih olj in
– ima zagotovljene možnosti čiščenja in razkuževanje sredstev in opreme ter objektov in naprav za zbiranje in prevoz odpadnih jedilnih olj.
(3) Sredstva in oprema iz druge alinee prejšnjega odstavka vključujejo tudi vodotesne zabojnike ter posode za zbiranje in vozila, opremljena za prevoz odpadnih jedilnih olj tako, da se odpadna jedilna olja ne izpuščajo v okolje in ni emisij vonjav.
10. člen
(1) Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati podatke o prosilcu za dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj ter dokazila o zagotovitvi oddaje odpadnih jedilnih olj v predelavo.
11. člen
(1) Načrt zbiranja odpadnih jedilnih olj iz prejšnjega člena mora vsebovati podatke o:
– območju zbiranja odpadnih jedilnih olj,
– številu in lokacijah prevzema odpadnih jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva,
– predvideni skupni letni količini prevzema odpadnih jedilnih olj,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje in prevažanje,
– načinu začasnega skladiščenja odpadnih jedilnih olj pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in pri izvajalcih javne službe,
– oddaji odpadnih jedilnih olj v predelavo in zagotovljenih letnih količinah predelave in
– ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje pri ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji.
(2) Načrt zbiranja odpadkov mora v zvezi s predvidenimi načini predelave odpadnih jedilnih olj upoštevati usmeritve iz operativnega programa.
12. člen
V dovoljenju iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika ministrstvo zbiralcu odpadnih jedilnih olj lahko določi območja, kjer mora obvezno zagotavljati prevzem odpadnih jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva.
13. člen
(1) Na podlagi izdanih dovoljenj iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika ministrstvo vodi evidenco zbiralcev odpadnih jedilnih olj, ki vsebujejo podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu zbiralca odpadnih jedilnih olj in
– območju, kjer zagotavlja prevzem odpadnih jedilnih olj, ki nastajajo pri povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in pri izvajalcih javnih služb.
(2) Ministrstvo seznam zbiralcev iz prejšnjega odstavka enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen
Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora za odpadna jedilna olja zagotoviti predelavo.
15. člen
(1) Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora voditi evidenco o:
– zbranih količinah odpadnih jedilnih olj po povzročiteljih odpadnih jedilnih olj iz gostinstva ter po izvajalcih javnih služb in
– celotni količini odpadnih jedilnih olj, oddani v predelavo po posameznih objektih in napravah za predelavo.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so evidenčni listi, ki jih zbiralec odpadnih jedilnih olj prejme ob prevzemu odpadnih jedilnih olj, in evidenčni listi, ki jih zbiralcu odpadnih jedilnih olj vrne predelovalec odpadnih jedilnih olj. Evidenčni listi so dokazila o prevzemu odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
16. člen
Zbiralec odpadnih jedilnih olj mora ministrstvu skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, najkasneje do 31. marca dostavit poročilo o zbranih odpadnih jedilnih oljih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.
VI. NADZOR
17. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, razen določb 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika, opravljajo inšpektorji za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika opravljajo inšpektorji Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(1) Povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva in izvajalci javne službe morajo uskladiti ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. decembra 2004.
(2) Obstoječi zbiralci odpadnih jedilnih olj se morajo prilagoditi določbam tega pravilnika do 31. julija 2004.
19. člen
(1) Do rokov iz prejšnjega člena se odpadna jedilna olja na območjih, kjer za njih ni urejena predelava, odstranjujejo na odlagališčih nenevarnih odpadkov po določbah predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov.
(2) Poročilo iz 16. člena tega pravilnika se prvič dostavi za leto 2005, oziroma za leto, v katerem je bilo izdano zbiralcu odpadnih jedilnih olj dovoljenje za zbiranje odpadnih jedilnih olj.
.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-41/2003
Ljubljana, dne 27. februarja 2004.
EVA 2004-2511-0035
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber l. r.