Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1887. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag, stran 5187.

Na podlagi 18. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino, obliko in način priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrste njegovih strokovnih podlag.
II. VSEBINA PROSTORSKEGA REDA
2. člen
(vsebina prostorskega reda)
Prostorski red Slovenije je zbirka temeljnih in podrobnejših pravil za urejanje prostora, in sicer za:
1. prostorsko načrtovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
2. opremljanje zemljišč za gradnjo,
3. graditev objektov za prostorske ureditve državnega pomena.
1. Temeljna pravila za urejanje prostora
3. člen
(temeljna pravila za urejanje prostora)
Temeljna pravila za urejanje prostora veljajo na celotnem območju Slovenije in se pripravijo zlasti za:
1. prostorsko načrtovanje,
2. členitev prostora,
3. načrtovanje poselitve,
4. načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture,
5. načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini,
6. opremljanje zemljišč za gradnjo,
7. uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev.
4. člen
(prostorsko načrtovanje)
Pravila za prostorsko načrtovanje določajo splošne zahteve in usmeritve za:
1. tehtanje javnih koristi in zasebnih interesov,
2. usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami,
3. pripravo strokovnih podlag urejanja prostora.
5. člen
(členitev prostora)
Pravila za členitev prostora določajo zlasti zahteve in usmeritve za določanje:
1. funkcionalnih enot,
2. namenske rabe prostora in
3. prostorskih enot.
6. člen
(načrtovanje poselitve)
(1) Pravila v zvezi z načrtovanjem poselitve določajo zlasti zahteve in usmeritve za:
1. opredelitev in zasnovo poselitvenih območij,
2. načrtovanje poselitvenega območja, ki zajema določitev namenske rabe v poselitvenem območju, širitev in notranji razvoj poselitvenega območja, umeščanje enostavnih objektov v prostor, načrtovanje grajene strukture in odprtega prostora.
(2) Pravila v zvezi z graditvijo objektov izven poselitvenih območij se nanašajo na razpršeno poselitev in razpršeno gradnjo.
7. člen
(načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture)
Pravila za načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture določajo zahteve in usmeritve zlasti za:
1. prometno infrastrukturo,
2. telekomunikacijsko infrastrukturo,
3. energetsko infrastrukturo,
4. komunalno in okoljsko infrastrukturo,
5. vodno infrastrukturo.
8. člen
(načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini)
Pravila za načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini določajo zahteve in usmeritve na območjih:
1. prepoznavnosti Slovenije,
2. naravnih kakovosti,
3. rabe naravnih virov,
4. potencialnih naravnih in drugih nesreč ter vododeficitarnosti,
5. obrambnih dejavnosti.
9. člen
(opremljanje zemljišč za gradnjo)
Pravila v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo določajo zahteve in usmeritve glede priprave in opremljanja zemljišč ter priključevanja objektov na javno gospodarsko infrastrukturo.
10. člen
(uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev)
Pravila v zvezi z uveljavljanjem prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev določajo zahteve in usmeritve za uvedbo in izvajanje prostorskih ukrepov.
2. Podrobnejša pravila za urejanje prostora
11. člen
(podrobnejša pravila za urejanje prostora)
Pravila iz 2. člena tega pravilnika se v Prostorskem redu Slovenije lahko določijo tudi kot podrobnejša pravila za urejanje prostora, in sicer za:
1. urejanje posameznih področij urejanja prostora za celotno območje države,
2. urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi,
3. merila in pogoje za načrtovanje in gradnjo objektov iz prostorskih ureditev državnega pomena.
12. člen
(urejanje posameznih področij urejanja prostora)
Pravila za urejanje posameznih področij urejanja prostora se glede na izražene potrebe za tista področja urejanja prostora, ki zaradi svojih značilnosti ali specifičnih lastnosti zahtevajo posebno obravnavo, določajo za celotno območje države.
13. člen
(urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi)
Pravila za urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi določajo zahteve in usmeritve, ki se nanašajo zlasti na načrtovanje:
1. obmejnih območij,
2. obalnih, hribovitih in gorskih območij,
3. območij z naravnimi in kulturnimi kakovostmi,
4. območij s prostorskimi omejitvami za razvoj.
14. člen
(merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega pomena)
Merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov iz prostorskih ureditev državnega pomena se nanašajo predvsem na namen, funkcijo, lego, velikost in oblikovanje posameznih vrst:
– objektov na območjih, na katerih so državni lokacijski načrti prenehali veljati,
– objektov, ki jim zaradi njihovih tehničnih in tehnoloških značilnosti ni mogoče določiti konkretnih lokacij z državnim lokacijskim načrtom,
– manj zahtevnih objektov na območjih, ki se ne urejajo z državnimi lokacijskimi načrti.
15. člen
(uporaba pravil)
(1) Pravila se pripravijo kot zahteve in usmeritve.
(2) Pravila v obliki zahtev so neposredno zavezujoča pri pripravi prostorskih aktov ter načrtovanju in izvajanju prostorskih ureditev in graditev.
(3) Pravila v obliki usmeritev se smiselno upoštevajo glede na posebnosti posameznih prostorskih ureditev in območij pri pripravi prostorskih aktov ter načrtovanju in izvajanju prostorskih ureditev in graditev.
III. OBLIKA PROSTORSKEGA REDA
16. člen
(oblika prostorskega reda Slovenije)
(1) Posamezna pravila sestavljajo besedila, ki so po potrebi lahko dopolnjena z grafičnimi prikazi in se pripravijo v analogni in digitalni obliki. Besedilo pravil za urejanja prostora se pripravi v obliki zahtev in usmeritev.
(2) Prostorski red Slovenije obsega naslovnico, kazalo in pravila.
17. člen
(oblika naslovnice)
(1) Naslovnica mora vsebovati:
– navedbo, na katere vrste pravil se nanaša,
– številko tematskega poglavja in podpoglavja, skupaj z letnico izdaje,
– naslov sklopa pravil,
– naziv pristojnega ministrstva.
(2) Spremembe oziroma dopolnitve prostorskega reda Slovenije se označijo na naslovnici tako, da se pred označbo dodajo besede »sprememba«, »dopolnitev« ali »sprememba in dopolnitev« ter za njo tekoča letnica izdaje spremembe oziroma dopolnitve in zaporedna številka strani prostorskega reda Slovenije, ki se spreminja ali dopolnjuje.
18. člen
(oblika kazala)
(1) Kazalo mora vsebovati naslove tematskih poglavij in podpoglavij.
(2) Spremembe oziroma dopolnitve kazala prostorskega reda Slovenije se spremeni oziroma dopolni tako, da se objavi spisek vseh izdaj in njihovih dopolnitev na koncu kazala.
19. člen
(označitev pravil za urejanje prostora)
Pravila za urejanje prostora se zaradi preglednosti označujejo na naslednji način:
– zbirka temeljnih pravil za urejanje prostora se označi z rimsko številko »I«, označba posameznih zbirk pravil se izvede z zaporednimi arabskimi številkami za poševnico, njihova morebitna dopolnitev ali sprememba pa z zaporednimi arabskimi številkami za piko, in sicer »I/1.1«;
– zbirka podrobnejših pravil urejanja prostora se označi z rimsko številko »II«, kateri je dodana posamezna vrsta podrobnejših pravil, ki se označi z malimi tiskanimi črkam in sicer: »IIa« urejanje posameznih področij urejanja prostora za celotno območje države, »IIb« urejanje območij s posebnimi potenciali in problemi in »IIc« merila in pogoji za načrtovanje in graditev objektov. Vsaka posamezna zbirka pravil se označi z zaporednimi arabskimi številkami za poševnico. Morebitna dopolnitev ali sprememba zbirke se izvede z zaporednimi arabskimi številkami za piko, in sicer »IIa/1.1«.
20. člen
(hramba Prostorskega reda Slovenije)
(1) Prostorski red Slovenije se objavi v tiskani ter v elektronski obliki na javno dostopnem strežniku ministrstva za okolje, prostor in energijo.
(2) Prostorski red Slovenije se hrani v analogni ali digitalni obliki in je na vpogled na sedežu ministrstva, pristojnega za prostor, ki ga hrani kot arhivski izvod.
(3) Ministrstvo, pristojno za prostor vključi digitalno obliko Prostorskega reda Slovenije v zbirko pravnih režimov kot sestavni del zbirk prostorskih podatkov.
IV. NAČIN PRIPRAVE PROSTORSKEGA REDA SLOVENIJE IN VRSTE NJEGOVIH STROKOVNIH PODLAG
21. člen
(oblika smernic za načrtovanje)
Pri pripravi, spreminjanju oziroma dopolnjevanju Prostorskega reda Slovenije nosilci urejanja prostora pripravijo smernice za načrtovanje v obliki prostorsko relevantnih vsebin, ki vplivajo na pripravo pravil za urejanje prostora in se nanašajo na njihovo področje dela.
22. člen
(strokovne podlage za pripravo Prostorskega reda Slovenije)
(1) S strokovnimi podlagami se:
– analizira stanje, problematiko, trende in potrebe na področju urejanja prostora,
– analizira predpise za področja, ki so predmet Prostorskega reda Slovenije,
– pripravi rešitve v obliki predloga pravil za urejanje prostora v Prostorskem redu Slovenije.
(2) Vrste strokovnih podlag oziroma dopolnitev že izdelanih strokovnih podlag se določi s programom priprave Prostorskega reda Slovenije.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-46/2003
Ljubljana, dne 14. aprila 2004.
EVA 2003-2511-0050
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo