Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1905. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna, stran 5200.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 47/99, 15/01 in 112/02) je župan Občine Dobrna dne 16. 4. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje obravnavanega dela naselja Dobrna je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot zazidljivo. Pokriva ga veljavni zazidalni načrt Dobrna (v nadaljevanju: ZN Dobrna) za območje šestih individualnih prostostoječih stanovanjskih objektov in za prizidek k obstoječi stanovanjski hiši (Uradni list RS, št. 17/92, proj. RC Celje, št. 064/91).
Zaradi pobude lastnikov zemljišč na tem območju za spremembo formiranja parcel in gradnje je potrebno pristopiti k spremembam in dopolnitvam obstoječega zazidalnega načrta.
2. člen
(predmet, programska izhodišča ter okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Dobrna)
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92, 75/96) se nanaša na spremembo formiranja parcel in gradnje na teh parcelah.
Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna se bo v skladu s 34. členom ZureP-1 izvajal po skrajšanem postopku. To pomeni, da ni potrebnih predhodnih strokovnih rešitev, prostorskih konferenc in variantnih rešitev predlagane prostorske ureditve.
Okvirno ureditveno območje zajema parcele št. 1565/2, 1565/3, 1565/5, 1565/6, 1565/7, 1565/8, 1565/9, 1565/10, 1565/11, 1566, 1569/2, 1570/2 in 1943, vse k.o. Dobrna. Po potrebi se lahko med postopkom izdelave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna ureditveno območje ustrezno spremeni.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Dobrna je župan Občine Dobrna in oddelek za okolje, prostor ter komunalne zadeve Občine Dobrna.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi nesrečami;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., Celje;
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje;
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje.
Kolikor se v postopku sprememb in dopolnitev ZN Dobrna ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi tekom postopka.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN morajo nosilci urejanja prostora v roku 15 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN pa morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 15 dni podati svoje mnenje. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
4. člen
(seznam strokovnih podlag)
Ker se bo postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN izvajal po skrajšanem postopku pomeni, da ni potrebnih predhodnih strokovnih rešitev. Potrebno pa je upoštevati idejni projekt PGD, PZI za obravnavane objekte.
5. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve si je geodetske podlage izbrani načrtovalec dolžan pridobiti sam.
6. člen
(roki za pripravo)
Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem časovnem načrtu:
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora za načrtovanje (maj 2004),
– izdelava predloga (junij 2004),
– sprejem sklepa župana o javni razgrnitvi, javna razgrnitev in obravnava predloga (julij 2004),
– obravnava in opredelitev do pripomb na občinskem svetu, dopolnitev predloga (julij 2004),
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora o usklajenosti z njihovimi izhodišči (avgust 2004),
– obravnava in sprejem usklajenega in dopolnjenega predloga na občinskem svetu (september 2004).
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN zagotovi pobudnik.
8. člen
(končna določba)
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN Dobrna se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0001-1/2004-1
Dobrna, dne 16. aprila 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.