Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1919. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2002, stran 5211.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 9. redni seji 1. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ribnica za leto 2002.
2. člen
Po bilanci proračuna Občine Ribnica so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:         SIT
I.   skupni prihodki            1.057.706.010
II.  skupni odhodki            1.077.282.077
III.  proračunski prImanjkljaj         19.576.067
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev       15.283.325
V.   dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                –
VI.  prejeta minus dana posojila in
    sprememba kapitalskih deležev      15.283.325
C)   Račun financiranja:
VII.  zadolževanje               89.000.000
VIII. odplačilo posojil            15.000.000
IX.  neto zadolževanje            74.000.000
D)   Stanje na računih proračuna       69.707.258
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-403-03-1/2003
Ribnica, dne 1. aprila 2004.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.