Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1857. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C), stran 5137.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.
Št. 001-22-57/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-C)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) se za 12. točko prvega odstavka 6. člena doda nova 12.a točka, ki se glasi:
»12.a Svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev«.
V 13. točki prvega odstavka se črta besedilo »oziroma investicijskih« in »oziroma investicijske«.
2. člen
V 5. točki drugega odstavka 10. člena se besedilo »kot člani uprave ali nadzornega sveta« spremeni tako, da se glasi: »kot člani uprave, nadzornega sveta ali prokuristi«.
3. člen
Peti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Banka Slovenije se mora pred odločitvijo o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena posvetovati s pristojnim nadzornim organom posamezne države članice, če je bodoči kvalificirani imetnik:
1. banka, zavarovalnica ali borzno posredniška družba, ki je v tej državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ali zavarovalniških storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji;
2. obvladujoča družba banke, zavarovalnice ali borzno posredniške družbe iz 1. točke tega odstavka;
3. oseba, ki jo obvladuje ista oseba oziroma osebe, ki obvladujejo banko, zavarovalnico ali borzno posredniško družbo iz 1. točke tega odstavka.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Banka Slovenije se s pristojnimi nadzornimi organi držav članic posvetuje in izmenjuje informacije zlasti glede primernosti delničarjev, dobrega imena in izkušenj članov uprav družb znotraj iste skupine. Če Banka Slovenije odloča o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena v postopku, v katerem odloča tudi o dovoljenju za opravljanje bančnih storitev, se s pristojnim nadzornim organom države članice posvetuje tudi glede izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev za opravljanje bančnih storitev.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
V sedmem odstavku se za besedilom »za pridobitev kvalificiranega deleža« doda besedilo »oziroma deleža iz drugega odstavka tega člena«.
4. člen
V 2. točki prvega odstavka 29. člena se za besedama »član uprave« doda besedilo », prokurist«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Prepoved iz 2.točke prvega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki so člani nadzornega sveta, uprave ali prokuristi nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v bančni skupini.«.
5. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»Pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke
29.a člen
(1) Za člana nadzornega sveta banke je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadziranje poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno obsojena v skladu z 2. točko prvega odstavka 24. člena tega zakona;
3. da ni bila član uprave podjetja, nad katerim je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečaj ali izredna uprava.
(2) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj štiriletne izkušnje vodenja ali nadziranja poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov ali je strokovnjak na teh področjih.
(3) Banka Slovenije lahko zahteva od uprave banke, da skliče skupščino banke in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta banke, če:
1. član nadzornega sveta krši dolžnosti iz 31. člena tega zakona;
2. so kršene določbe 29. člena tega zakona;
3. ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena.«.
6. člen
V 32. členu se za prvim odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Skupščina banke, ki ima podružnico v drugi državi članici, lahko sprejme sklep iz prvega odstavka šele po pridobitvi mnenja Banke Slovenije.
(3) Banka Slovenije v mnenju iz drugega odstavka tega člena poda oceno o ustreznosti jamstev za zavarovanje terjatev upnikov banke. Banka Slovenije mora mnenje podati v roku 30 dni. V primeru, da Banka Slovenije mnenja ne poda v roku 30 dni, lahko skupščina banke, takoj po izteku roka, sprejme sklep o prenehanju banke.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za likvidacijo banke, ki ima podružnico v drugi državi članici, se smiselno uporabljajo tudi določbe 152.c, 152.č, 152.d člena ter drugega odstavka 148. člena, pri čemer se dolžnost obveščanja o začetku redne likvidacije banke nanaša na likvidacijskega upravitelja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
7. člen
V 34. členu se za tretjim odstavkom dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če Banka Slovenije izda odločbo iz drugega odstavka tega člena banki, ki ima podružnico v državi članici, mora še pred izdajo odločbe obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. V obvestilu mora navesti tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
(5) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.«.
8. člen
V 39. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Banka Slovenije lahko z dovoljenjem za opravljanje bančnih storitev oziroma drugih finančnih storitev določi pogoje glede obsega in vrste storitev ter druge pogoje, ki jih mora zagotoviti banka pri opravljanju storitev, ki so predmet dovoljenja.«.
9. člen
V 1. točki prvega odstavka 40. člena se za besedo »prvega« dodata besedi »oziroma drugega«.
10. člen
V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Banka Slovenije lahko predpiše podrobnejše sestavine in lastnosti prilog k obvestilu iz prvega odstavka tega člena.«.
11. člen
V prvem odstavku 48. člena se za besedilom »posamezne bančne oziroma druge finančne storitve« doda besedilo »iz Priloge I, Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje, k Direktivi 2000/12/ES«.
12. člen
8. točka prvega odstavka 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»8. član uprave, član nadzornega sveta oziroma prokurist pravne osebe iz 6. točke tega odstavka.«.
13. člen
V 4. točki prvega odstavka 96. člena se črta besedilo »ali borzno posredniška družba«.
14. člen
V drugem odstavku 103. člena se besedilo »tekočih in žiro« nadomesti z besedilom »transakcijskih«.
15. člen
V četrtem odstavku 132. člena se beseda »tridesetih« nadomesti z besedilom »v dveh mesecih«.
16. člen
V 137. členu se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če Banka Slovenije izda odločbo o izredni upravi banki, ki ima podružnico v državi članici, mora še pred izdajo odločbe obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. V obvestilu mora navesti tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
(4) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz tretjega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.«.
17. člen
Za 146. členom se doda nov 146.a člen, ki se glasi:
»Predčasno aktiviranje jamstva za zajamčene vloge v banki, ki ima podružnico v drugi državi članici
146.a člen
(1) Kadar Banka Slovenije v času trajanja izredne uprave v banki, ki ima podružnico v drugi državi članici, izda odločbo o predčasnem aktiviranju jamstva za zajamčene vloge, mora še pred izdajo odločbe obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. V obvestilu mora navesti tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz prvega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.
(3) Banka Slovenije mora odločbo iz prvega odstavka tega člena, v obliki povzetka, objaviti v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v dveh časopisih države članice, v kateri ima banka podružnico. Povzetek odločbe se objavi v slovenskem jeziku in v jeziku države članice, v kateri ima banka podružnico.
(4) Objava povzetka mora vsebovati zlasti naslednje:
– pravno podlago in razloge za izdajo odločbe;
– ime in naslov organa, ki bo odločal o pritožbi zoper odločbo;
– rok za vložitev pritožbe zoper odločbo.«.
18. člen
Besedilo 148. člena postane prvi odstavek tega člena. Za njim se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Likvidacijski upravitelj je dolžan redno in na primeren način obveščati vse upnike o poteku postopka likvidacije.
(3) Banka Slovenije z odločbo iz prvega odstavka tega člena določi vsebino obvestil in roke iz drugega odstavka tega člena.«.
19. člen
Za 152. členom se doda novo podpoglavje 3.6. z novimi 152.a, 152.b, 152.c in 152.d členi ter novo 3.7. podpoglavje z novim 152.e členom, ki se glasijo:
»3.6. Posebne določbe za banko, ki ima podružnico v drugi državi članici in za banko države članice, ki ima podružnico na območju Republike Slovenije
Neposredni učinek odločb pristojnih organov držav članic
152.a člen
Odločba o začetku postopka, ki ima enak učinek kot odločba o prenehanju banke po tem zakonu, nad banko države članice, ki ima podružnico v Republiki Sloveniji, ki jo izda pristojni organ države članice, kjer je sedež banke, ima brez posebnega postopka priznanja in izvršitve, neposredni učinek na območju Republike Slovenije in sicer takoj, ko postane izvršljiva v državi članici.
Obveščanje pristojnih nadzornih organov države članice o začetku postopka prisilne likvidacije
152.b člen
(1) Če ima banka podružnico v drugi državi članici, Banka Slovenije o tem, da bo izdala odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije, obvesti pristojni nadzorni organ države članice, v kateri ima banka podružnico. V obvestilu mora navesti tudi pravne posledice in dejanske učinke izdane odločbe.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma zaradi drugih javnih koristi, z izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka tega člena ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.
Objava povzetka odločbe o začetku postopka prisilne likvidacije v Uradnem listu Evropskih skupnosti
152.c člen
(1) Banka Slovenije mora odločbo o začetku postopka prisilne likvidacije, v obliki povzetka, v slovenskem jeziku objaviti v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Povzetek odločbe mora objaviti tudi v dveh nacionalnih časopisih države članice, v kateri ima banka podružnico.
(2) Objava povzetka mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov organa, ki bo vodil postopek prisilne likvidacije;
– pravo, po katerem bo tekel postopek prisilne likvidacije;
– imena likvidacijskih upraviteljev;
– rok za prijavo terjatev in pravne posledice, če upnik terjatve ne prijavi.
Prijava terjatev upnikov iz države članice
152.č člen
(1) Upnik prijavi terjatev v likvidacijsko maso v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države članice, kjer ima prebivališče oziroma sedež. Likvidacijski upravitelj lahko zahteva od upnika, da predloži prevod prijave terjatve v slovenski jezik.
(2) Banka Slovenije predpiše vsebino obrazca za prijavo terjatev upnikov iz države članice.
Likvidacijski upravitelj
152.d člen
(1) Likvidacijskega upravitelja, ki je imenovan z odločbo Banke Slovenije na podlagi tega zakona, se lahko pooblasti za izvrševanje njegovih pristojnosti tudi na območju države članice, kjer ima banka podružnico.
(2) Likvidacijski upravitelj lahko imenuje tudi osebe za pomoč in, če je to primerno, za zastopanje v državi članici, kjer ima banka podružnico.
(3) Likvidacijski upravitelj, imenovan z odločbo pristojnega nadzornega organa države članice, lahko opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji s pristojnostmi, ki jih ima v državi članici, razen tistih, ki pomenijo uporabo prisilnih ukrepov. Pri tem mora spoštovati zakonodajo Republike Slovenije.
(4) Imenovanje za likvidacijskega upravitelja se dokazuje z overjenim izvodom originalne odločbe, s katero je imenovan. Od likvidacijskega upravitelja iz države članice, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije v Republiki Sloveniji, lahko Banka Slovenije zahteva prevod odločbe v slovenski jezik.
3.7. Prisilna likvidacija podružnice tuje banke
152.e člen
(1) Če Banka Slovenije začne postopek prisilne likvidacije nad podružnico tuje banke, mora še pred izdajo odločbe obvestiti vse pristojne nadzorne organe držav članic, v katerih ima tuja banka podružnice. V obvestilu mora navesti pravne posledice in dejanske učinke takšnega postopka.
(2) Če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma zaradi drugih javnih koristi, s sprejemom odločbe iz prvega odstavka ni mogoče odlašati, Banka Slovenije obvesti pristojni nadzorni organ takoj po izdaji odločbe.
(3) Banka Slovenije mora v postopku prisilne likvidacije iz prvega odstavka tega člena, uskladiti svoja dejanja z dejanji pristojnih nadzornih organov drugih držav članic. K usklajevanju svojih dejanj so zavezani tudi likvidacijski upravitelji.«.
20. člen
1. točka prvega odstavka 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. pogodbe o vodenju transakcijskega računa,«.
21. člen
Za 164. členom se dodata novi 164.a in 164.b člen, ki se glasita:
»Uporaba določil v postopku stečaja nad banko, ki ima podružnico v državi članici
164.a člen
V primeru začetka stečajnega postopka nad banko, ki ima podružnico v državi članici, se smiselno uporabljajo tudi določbe 152.b, 152.c, 152.č in 152.d člena ter drugega odstavka 148. člena, s tem da sklep o začetku stečajnega postopka v obliki povzetka v Uradnem listu Evropskih skupnosti in dveh nacionalnih časopisih države članice, v kateri ima banka podružnico, objavi stečajno sodišče. Terjatve upnikov se prijavijo stečajnemu sodišču.
Obveščanje znanih upnikov o začetku stečajnega postopka nad banko, ki ima podružnico v državi članici
164.b člen
(1) O izdaji odločbe o začetku stečajnega postopka mora stečajni upravitelj posamično, v slovenskem jeziku, obvestiti tudi vse znane upnike banke, ki so poslovali preko podružnice banke v državi članici in imajo prebivališče ali sedež v državi članici, in sicer z obrazcem, na katerem je v vseh uradnih jezikih Evropskih skupnosti naslov: »Poziv za prijavo terjatev. Roki, ki jih je potrebno spoštovati«.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
– ime in naslov organa, ki bo vodil stečajni postopek;
– rok, v katerem morajo upniki stečajnemu senatu prijaviti svoje terjatve in posledice zamujenih rokov;
– informacije o pravicah in dolžnostih upnikov glede na uvedbo stečajnega postopka.«.
22. člen
Drugi odstavek 228. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Hranilnica sme začeti z opravljanjem poslov v tujih valutah, če pridobi ustrezno dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.«.
23. člen
Za 239. členom se dodata novi 239.a in 239.b člen, ki se glasita:
»Prekrškovni organ
239.a člen
(1) Prekrškovni organ, ki odloča o prekrških, storjenih po tem zakonu, in izreka globe po tem zakonu, je v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, Banka Slovenije.
Postopek o prekršku
239.b člen
(1) Postopek o prekršku vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Banke Slovenije, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.
(2) Banka Slovenije z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo Banke Slovenije iz prvega odstavka tega člena.
(3) Ne glede na določbo 172. člena tega zakona, se postopek o prekršku vodi po določilih zakona, ki ureja prekrške.
(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prekrške, lahko Banka Slovenije izreče globo v katerikoli višini predpisanega razpona po tem zakonu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Banke in hranilnice se morajo uskladiti z določbo 5. člena tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Banka Slovenije mora izdati predpis na podlagi drugega odstavka 152.č člena zakona v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona.
26. člen
Določbe 23. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2005.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/95-16/15
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1171-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost