Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2195. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2003, stran 5862.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Železniki.
2. člen
Zaključni račun Občine Železniki za leto 2003 obsega:
--------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Leto 2003
--------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        832,123.550
TEKOČI PRIHODKI (70+71)              585,704.503
70 DAVČNI PRIHODKI                 472,550.478
  700 Davki na dohodek in dobiček         368,981.151
  703 Davki na premoženje             74,741.000
  704 Domači davki na blago in storitve      28,828.327
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                113,154.025
  710 Udeležba na dobičku in dohodku
  od premoženja                  42,768.862
  711 Takse in pristojbine             2,936.214
  712 Denarne kazni                  150.988
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    35,797.259
  714 Drugi nedavčni prihodki           31,500.702
72 KAPITALSKI PRIHODKI                 272.232
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem.   272.232
73 PREJETE DONACIJE                  480.000
  730 Prejete donacije iz domačih virov        480.000
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI               245,666.815
  740 Transferni prihodki iz drugih javnof.inst. 245,666.815
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          760,464.454
40 TEKOČI ODHODKI                 205,646.290
  400 Plače in drugi izdatki            49,922.212
  401 Prispevki delodajalcev za
  socialno varnost                 7,456.831
  402 Izdatki za blago in storitve        133,663.366
  403 Plačila domačih obresti            2,299.105
  409 Rezerve                   12,304.776
41 TEKOČI TRANSFERI                256,991.743
  410 Subvencje                  19,209.053
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                142,255.862
  412 Transferi neprofitnim organ.in ustanovam   32,070.241
  413 Drugi tekoči domači transferi        63,456.587
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI              281,924.795
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     281,924.795
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI             15,901.627
  430 Investicijski transferi           15,901.627
III. PRORAČUNSKI DOBIČEK (I.-II.)          71,659.096
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)                    2,255.167
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)          7,600.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       –5,344.833
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA                 15,307.830
  550 Odplačila domačega dolga           15,307.830
IX. NETO ZADOLŽEVANJE               –15,307.830
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)         51,006.433
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEK. LETA                    47,231.152
--------------------------------------------------------------
3. člen
V okviru prihodkov proračuna Občine Železniki so prikazani lastni prihodki KS v višini 29,099.000 SIT.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Železniki konec leta 2003 znaša 99,629.896,34 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv za naravne nesreče 19,408.458,96 SIT.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2003 v višini 80.221.437,38 SIT se razporedi za dokončanje programov iz leta 2003 oziroma je sestavni del proračuna za leto 2004.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Železniki za leto 2003 so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-2846
Železniki, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost