Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2179. Program priprave za lokacijski načrt Toplarna Celje, stran 5847.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt Toplarna Celje
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Območje Trnovlje jug je v planskih aktih Mestne občine Celje predvideno za različne gospodarske dejavnosti, detajlneje pa je opredeljeno v zazidalnih načrtih: ZN Trnovlje JUG (projekt Razvojni center Celje, št. 7/84, Uradni list SRS, št. 23/86) in ZN Plinarna (projekt Razvojni center Celje. št. 587/90, Uradni list RS, št. 18/91). V obeh zazidalnih načrtih so za predvidene dejavnosti načrtovani manjši kareji, opredeljeni z gradbenimi linijami ter dostopni iz posameznih servisnih cest. Območje Toplarne Celje se umešča na skrajni zahodni del obeh zazidalnih načrtov in predstavlja zaključen kare, ki bo obdelan v Lokacijskem načrtu za toplarno Celje.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg lokacijskega načrta, postopki in roki priprave ter sprejemanja, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja, seznam potrebnih strokovnih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem in drugi pogoji potrebni za izdelavo lokacijskega načrta.
II. Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta
Namen izgradnje toplarne in posledično izvedbeno prostorskega akta – lokacijskega načrta, je zagotoviti primerno oskrbo vzhodnega dela Celja s toplotno energijo.Izgradnja toplarne je v skladu s sprejeto novelacijo energetske zasnove mesta Celja. Sedanja kotlovnica na kompleksu Furnirnice Merkscha ne ustreza več potrebam mesta in bo po izgradnji nove opuščena. Cilj izgradnje nove toplarne je doseči nižjo proizvodno ceno toplote tudi z izrabo energetskega potenciala posebej obdelanih komunalnih odpadkov. Gradnja toplarne je predvidena v dveh fazah: v prvi fazi je predvidena gradnja plinske kotlarne, v drugi fazi pa izgradnja postroja za kurjenje biomase in energijsko bogatega preostanka odpadkov iz mehansko – biološke obdelave iz centralne čistilne naprave Celja.
Predmet lokacijskega načrta je izdelati nov občinski izvedbeni prostorski akt (IPA) – lokacijski načrt (LN) za območje ob zahodnem bregu Hudinje. Ker se bo lokacijski načrt zajedal v oba navedena zazidalna načrta, je potrebno v grafičnem in tekstualnem delu ter v odloku natančno določiti v kolikšnem delu in na kakšen način spreminja oba zazidalna načrta.
Območje predvidene ureditve meri ca. 10500 m2, je nepozidano, leži med levim bregom Hudinje in visokonapetostnim daljnovodom 2x100 kv Pekre–Selce.
Kot ena od podlag za izdelavo lokacijskega načrta so tudi priporočila in smernice pridobljene na prostorski konferenci, ki je bila dne 12. 3. 2004. Pobude prostorske konference so bile, da morajo biti pri načrtovanju lokacijskega načrta in tudi pri projektni dokumentaciji predvidene takšne tehnologije, ki bodo v vseh pogledih zadostile okoljskim parametrom glede vplivov na okolje ob upoštevanju študije vplivov na okolje.
Lokacijski načrt mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag. Torej mora LN vsebovati naslednjo vsebino: prikaz ureditvenega območja, usmeritve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture z obveznimi priključevanji vanjo; morebitno etapnost izvedbe LN; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; prikaz umestitve lokacijskega načrta v ZN Trnovlje jug in ZN Plinarna.
Poleg navedenega mora LN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge: strokovne podlage iz področja prometa s povezovalno cesto preko Hudinje ter idejno urbanistično rešitev za okoliška zemljišča,ki jim bo predlagani lokacijski načrt onemogočil realizacijo po obeh veljavnih zazidalnih načrtih; strokovne podlage iz področja varstva okolja oziroma presoje vplivov na okolje za nameravani poseg v prostor; izvleček iz strateškega prostorskega plana; obrazložitev in utemeljitev LN; smernice in mnenje nosilcev urejanja prostora; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani; oceno stroškov za izvedbo LN; finančno konstrukcijo pri financiranju prostorske ureditve; povzetek za javnost; spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta; program opremljanja zemljišč, oziroma stroškov komunalnega opremljanja. Načrtovalec predmetnega LN mora predati naročniku to je Energetiki Celje pogodbeno število izvodov lokacijskega načrta ter 2 izvoda prostorskega akta Mestni občini Celje. En izvod bo predan Upravni enoti, en izvod pa bo hranjen na MOC Oddelku za okolje in prostor ter komunalo, kjer bo akt na vpogled in dostopen javnosti.
III. Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje lokacijskega načrta zavzema območje med Hudinjo in koridorjem visokonapetostnega daljnovoda 2x110 kv Pekre–Selce v površini ca. 10500 m2 in zajema parcele 390, 391, 400 in 403 k.o. Trnovlje.
IV. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi lokacijske
ga načrta
Pobudnik lokacijskega načrta za območje industrijskega kompleksa Cinkarne je Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, Celje, ki po sprejemu programa priprave in izbora načrtovalca pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovane prostorske ureditve (po pooblastilu MOC-ZPI).
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta so:
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za promet, Trg Celjskih knezov 9, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO-Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in druge obvezne vsebine
Pobudnik lokacijskega načrta, oziroma zanj izbrani načrtovalec, bo izdelal osnutek za javno razgrnitev. V postopku priprave lokacijskega načrta mora pobudnik oziroma zanj načrtovalec zagotoviti izdelavo strokovnih podlag iz področja vodnega gospodarstva, varstva okolja, požarnega varstva, prometa ter urbanističnih rešitev obeh osnovnih zazidalnih načrtov v katere se umešča lokacijski načrt.
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati veljavna prostorska akta, to je: Zazidalni načrt industrija JUG in Zazidalni načrt za območje Plinarne in pripadajoča odloka.
VI. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta sta si pobudnik in načrtovalec dolžna pridobiti sama.
VII. Roki za pripravo lokacijskega načrta
Prva prostorska konferenca in pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci, ki je bila 12. 3. 2004. Pobudnik oziroma zanj izbrani izdelovalec takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora kot so navedeni v IV. točki tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.
Naročnik mora osnutek LN predati Mestni občini Celje.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi LN izvede pobudnik drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana.
Javna razgrnitev, javna obravnava ter sprejem stališč do pripomb
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Mestne občine Celje, se osnutek LN javno razgrne za 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo v času javne razgrnitve svoje pisne pripombe. Stališča do pripomb se pripravijo do prve obravnave Mestnega sveta, predlagatelj stališč do pripomb je župan Mestne občine Celje. Mestni svet Mestne občine Celje se opredeli do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega načrta ter pozove nosilce urejanja prostora, določene v IV. točki tega programa priprave, da v 30 dneh podajo mnenja.
Sprejem dopolnjenega predloga oziroma odloka lokacijskega načrta
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Mestni svet mestne občine Celje obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog lokacijskega načrta oziroma odlok, ki se objavi v Uradnem listu RS.
VIII. Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta s strokovnimi podlagami zagotovi Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.
IX. Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-00008/2004 0008
Celje, dne 30. marca 2004.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.