Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2180. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2004, stran 5849.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na 10. redni seji dne 15. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, ter obseg zadolževanja občine. S proračunom za leto 2004 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov Proračun leta 2004 (v tisoč tolarjev)
----------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                   833.609
  TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)              559.417
70 DAVČNI PRIHODKI                   408.548
  700 Davki na dohodek in dobiček           337.384
  703 Davki na premoženje                34.160
  704 Domači davki na blago in storitve         37.004
  706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI                  150.869
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od
  premoženja                      104.549
  711 Takse in pristojbine                2.521
  712 Denarne kazni                    258
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       32.241
  714 Drugi nedavčni prihodki              11.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI                  16.585
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       9.085
  721 Prihodki od prodaje zalog
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja               7.500
73 PREJETE DONACIJE                    1.530
  730 Prejete donacije iz domačih virov         1.530
  731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI                 236.077
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih inštitucij              236.077
78 PREJETA SREDSTVA
  IZ EVROPSKE UNIJE                   20.000
  782 Prejeta sredstva iz proračuna EU
  za strukturno politiko                14.000
  786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
  Evropske unije                     6.000
  II. SKUPAJ ODHODKI
  (40+41+42+43+44)                   913.392
40 TEKOČI ODHODKI                    268.599
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         46.240
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                        8.251
  402 Izdatki za blago in storitve           205.676
  403 Plačila domačih obresti               790
  409 Rezerve                      7.642
41 TEKOČI TRANSFERI                   306.440
  410 Subvencije                     9.955
  411 Transferi posameznikom
  in gospodinjstvom                  149.377
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                     35.159
  413 Drugi tekoči domači transferi          111.949
  414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                290.031
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        290.031
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                48.322
  430 Investicijski transferi              48.322
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
  (PRIMANJKLJAJ) I.-II.                -79.783
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           7.000
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750 +751 +752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750 Prejeta vračila danih posojil           7.000
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
  KAPITALSKIH DELEŽEV                  3.700
  440 Dana posojila                   3.000
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       700
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
  privatizacije
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)                        4.000
  VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)         -76.483
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VIII. ZADOLŽEVANJE (500)               54.600
50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje                54.600
  IX. ODPLAČILO DOLGA (550)               1.290
55 ODPLAČILO DOLGA
  550 Odplačilo domačega dolga              1.290
  X. NETO ZADOLŽEVANJE                 53.310
  XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
  PRETEKLEGA LETA                    23.173
  XII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         -23.173
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, posebni del – bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavljena po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki ožjih delov lokalne skupnosti (prispevki občanov), sredstva proračunskega stanovanjskega sklada, sredstva iz nadomestila za urejanje stavbnih zemljišč. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračunu.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se nakazujejo trimesečno.
7. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni rok. Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu, situaciji ali v pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem odlokom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v tem odloku.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
8. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večletne investicije, v skladu z investicijskimi programi, ki jih je sprejel občinski svet in so predmet sofinanciranja, se ta omejitev ne nanaša.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 20% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu na presega 4,000.000 SIT,
– odobri prerazporeditev proračunskih sredstev med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do višine 10% proračunske postavke, o čemer mora polletno poročati občinskemu svetu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
12. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2004, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
13. člen
Za leto 2004 se oblikuje stalna rezerva v višini 3,890.000 SIT, splošna proračunska rezervacija pa v višini 3,752.000 SIT.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunskih rezerv v posameznem primeru do višine 700.000 SIT odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
14. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le-ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
15. člen
Sestavni del proračuna so tudi finančni načrti krajevnih skupnosti, ki jih morajo le-te predložiti v potrditev v 30 dneh po sprejemu proračuna.
Krajevna skupnost v okviru svojih nalog in finančnega načrta sklepa pravne posle. Pravni posel, ki presega vrednost 1,000.000 SIT velja le ob poprejšnjem soglasju sveta krajevne skupnosti in župana.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-0001/2004
Cerkno, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.