Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2159. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu, stran 5771.

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba US, 61/00, 100/00 – odločba US, 21/02, 67/02) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00 in 33/00 – popr.) se v drugem stavku besedi: »bočnih sedežih« zamenjata z besedama: »stranskih sedežih«.
2. člen
Za 3. členom se doda naslov: »Oprema za uravnavanje emisij izpušnih plinov« in nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Motorna vozila morajo imeti vgrajeno in delujočo opremo za uravnavanje emisij izpušnih plinov, ki izpolnjuje najmanj zahteve določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se izraz: »4 mm« zamenja z izrazom: »3 mm«;
Besedilo petega odstavka 8. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka tega člena štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu na priobalnem območju Republike Slovenije, tudi samo letne pnevmatike. Priobalno območje je v skladu s tem pravilnikom del ozemlja Republike Slovenije, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Republiko Italijo, meja z Republiko Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to območje):
– G1- 7 mejni prehod Krvavi potok – Kozina;
– R2-409 Kozina – Klanec;
– G1-10 Klanec – Kastelec, in
– R3-623 Kastelec – Podgorje – meja z Republiko Hrvaško.«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Zimske pnevmatike so lahko tudi nižjega hitrostnega razreda (največ za dva hitrostna razreda), kot ga zahteva najvišja konstrukcijsko določena hitrost vozila.«.
5. člen
Za 10. členom se doda naslov: »Varnostne naprave na vozilu« in nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Vozila kategorij N2, N3, O3 in O4 morajo zagotavljati ustrezno zaščito proti podletu od zadaj, kot je določena s tehnično specifikacijo TSV 103 in morajo biti opremljena z bočno zaščito, kot je določena v tehnični specifikaciji TSV 142.«.
6. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na vozilih v cestnem prometu smejo biti nameščene samo predpisane homologirane svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki jih ni dovoljeno zaslanjati, jim zmanjševati svetilnosti ali jim spreminjati barve oddane svetlobe.«.
7. člen
Za 13. členom se doda naslov »Označevanje določenih vozil« in novi 13.a, 13.b in 13.c člen ter naslov: »Predelava vozil« in novi 13.d člen, ki se glasijo:
»13.a člen
Vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 30 km/h, kot tudi njihova priklopna vozila, morajo imeti na zadnji strani posebno opozorilno tablo, kot je bila homologirana z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil – št. 69.00 (Uradni list RS, št. 3/95) oziroma z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje počasnih vozil – št. 69.01 (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99).
13.b člen
Vozila kategorij N2, N3, O3 in O4 morajo imeti na zadnji strani posebno opozorilno tablo, kot je bila homologirana z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil – št. 70.00 (Uradni list RS, št. 3/95) oziroma z Odredbo o homologiranju tabel za označevanje težkih in dolgih vozil – št. 70.01 (Uradni list RS, št. 62/99 in 80/99).
13.c člen
Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki oziroma priključki, s širino več kot 2,55 m, morajo imeti na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table z merami 25 x 25 cm. Na teh tablah se morajo izmenjavati 10 cm široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°.
Predelava vozil
13.d člen
Pri predelavi vozil kategorije M1 v vozila kategorije N1, je poleg homologacijskih predpisov treba upoštevati še naslednje zahteve:
– vozilo mora imeti vrata na zadnji steni;
– vozilo mora imeti samo eno vrsto sedežev, izjemoma ima lahko pri predelavi iz večnamenskega vozila dve vrsti sedežev;
– v prostoru, namenjenemu prevozu tovora, okenske odprtine ne smejo biti zasteklene, temveč nepremično zaprte (varjene ali lepljene s poliuretanskimi lepili) s pločevino, ki mora biti lakirana v barvi vozila; okenske odprtine na zadnjih vratih so lahko zasteklene;
– tovorni prostor mora biti od potniškega ločen s pregrado (pločevina ali kovinska mreža) po celi višini; pregrada mora biti trdno povezana s karoserijo (varjeno ali kovičeno);
– če so v tovornem delu pritrdišča za sedeže in varnostne pasove, morajo biti ta pritrdišča zavarjena ali obdelana tako, da jih ni mogoče ponovno uporabiti;
– tla tovornega prostora morajo biti ravna; talna konstrukcija mora biti trdno povezana z vozilom (varjena, lepljena s poliuretanskim lepilom ali kovičena); vdolbine za noge pri odstranjenih sedežih morajo biti izravnane in zaprte od strani;
– če je tovorni prostor krajši od 1,5 m, morajo biti bočna vrata blokirana;
– vozilo mora biti opremljeno z zvočnim opozorilnim signalom pri vzvratni vožnji.«.
8. člen
(1) Določbe 2. člena tega pravilnika se uporabljajo za rabljena vozila, ki se v Republiki Sloveniji prvič registrirajo po 1. maju 2004.
(2) Vozila iz 5. člena tega pravilnika, ki so bila registrirana v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika in ne zagotavljajo ustrezne zaščite proti podletu od zadaj oziroma niso opremljena z bočno zaščito, morajo biti ustrezno predelana do tehničnega pregleda v letu 2005. Šteje se, da vozila, ki so bila registrirana v Republiki Sloveniji pred 2. 4. 1995 in ustrezajo zahtevam četrtega do šestega odstavka 63. člena Pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 50/82, 11/83 – popr., 4/85, 65/85 in 64/86, Uradni list RS, št. 22/90, 50/90, 24/96, 17/00 in 97/02) ustrezajo zahtevam tega pravilnika glede zaščite proti podletu od zadaj.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 26400-8/2004/6
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2411-0022
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost