Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2160. Pravilnik o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil, stran 5775.

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o napravah za omejevanje hitrosti nekaterih kategorij vozil*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vozila, na katerih mora biti največja hitrost omejena s posebno homologirano napravo za omejevanje hitrosti (v nadaljevanju: »omejilnik hitrosti«) in hitrosti, na katere mora biti ta omejilnik nastavljen glede na namen oziroma kategorijo vozila. Ta pravilnik določa tudi organizacije, pooblaščene za vgradnjo, nastavljanje in kontrolo delovanja omejilnikov hitrosti.
(2) V tem pravilniku pomeni izraz »omejilnik hitrosti« samostojno napravo, prigrajeno na motor vozila, katere naloga je omejevanje največje hitrosti vozila, kot tudi sistem, integriran v konstrukcijo vozila, ki ima enako funkcijo.
2. člen
(1) S homologiranim omejilnikom hitrosti mora biti največja hitrost omejena na:
– motornih vozilih za prevoz oseb, ki imajo več kot osem sedežev poleg vozniškega sedeža (kategoriji M2 in M3**);
– tovornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone (kategoriji N2 in N3) ter
– vozilih za prevoz nevarnega blaga.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za:
– vozila, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost je manjša od največje dovoljene hitrosti za to vrsto vozil;
– vojaška, policijska in gasilska vozila ter vozila civilne zaščite;
– vozila, ki se uporabljajo za znanstvena preskušanja na cestah in
– vozila, ki se uporabljajo izključno v javnem mestnem prevozu.
3. člen
Vozila iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko uporabljajo na cestah le, če je njihov omejilnik hitrosti nastavljen tako, da ne morejo preseči največje dovoljene hitrosti glede na namen oziroma kategorijo vozila, in sicer:
70 km/h   – za vozila za prevoz nevarnega blaga;
80 km/h   – za motorna vozila z največjo dovoljeno
        maso nad 7,5 ton in
      – tovorna vozila s priklopnimi vozili;
90 km/h   – za tovorna vozila brez priklopnih vozil,
        katerih največja dovoljena masa presega
        12 ton, razen vozil, ki prevažajo nevarno
        blago, če imajo to vpisano v prometnem
        dovoljenju;
100 km/h  – za avtobuse, razen zgibnih avtobusov, če
        imajo to vpisano v prometnem dovoljenju,
        in
      – tovorna vozila brez priklopnih vozil, katerih
        največja dovoljena masa ne presega
        12 ton, razen vozil, ki prevažajo nevarno
        blago, če imajo to vpisano v prometnem
        dovoljenju.
4. člen
Vsa vozila, katerih največja hitrost je omejena z omejilnikom hitrosti, morajo imeti v vozniškem delu nameščeno lahko opazno in dobro vidno posebno nalepko, ki opozarja voznika na nastavljeno največjo hitrost. Vsebina nalepke je določena v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Vgrajen omejilnik hitrosti sme nastaviti na določeno hitrost le pooblaščeni servis proizvajalca vozila oziroma pooblaščeni servis za omejilnike hitrosti, ki izda o tem potrdilo, katerega vsebina je določena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(1) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se mora opraviti po njegovi vgradnji in nastavitvi, njegovem popravilu, spremembi števila impulzov poti ali obsega koles ter posegu v tisti del naprave za dovajanje goriva motorju, na katerega omejilnik hitrosti neposredno deluje.
(2) Preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti lahko izvajajo le za to akreditirane organizacije (akreditirane kot kontrolni organ), pooblaščene tudi za kontrolo delovanja tahografov, ki ob tem namestijo v vozilo tudi nalepko iz 4. člena tega pravilnika in izdajo poročilo o kontroli omejilnika hitrosti, katerega vsebina je določena v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Periodično preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se opravlja enkrat letno, sočasno s kontrolo delovanja tahografa. Ob periodičnem preverjanju namesti pooblaščena organizacija novo nalepko iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pravilnost delovanja omejilnika hitrosti se preveri s simulatorjem hitrosti. Pri tem se upošteva odstopanje samega omejilnika hitrosti, kot tudi tahografa, saj vozilo ne sme preseči predpisane hitrosti. Pred preverjanjem pravilnosti delovanja omejilnika hitrosti se preveri točnost delovanja tahografa.
8. člen
(1) Vsa vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki so morala biti ob uveljavitvi tega pravilnika že opremljena s homologiranim omejilnikom hitrosti (kategorija M3 z največjo maso nad 10 ton in kategorija N3), morajo imeti omejilnik hitrosti pravilno nastavljen in overjen najkasneje do prvega rednega tehničnega pregleda po 1. maju 2004 tako, da bodo vsa ta vozila ustrezala zahtevam tega pravilnika do 1. maja 2005.
(2) Za vozila kategorije M2, M3 z največjo maso do vključno 10 ton in kategorije N2 se ta pravilnik uporablja:
a) za vozila, ki bodo prvič registrirana po 1. januarju 2005;
b) za vozila, katerih emisijske vrednosti ustrezajo tehnični specifikaciji TSV 141 (EURO 3) in so bila prvič registrirana med 1. oktobrom 2001 in 1. januarjem 2005:
– po 1. januarju 2006 za vozila namenjena za domači in mednarodni promet;
– po 1. januarju 2007 za vozila namenjena samo za domači promet.
(3) Vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, v katera zaradi tehničnih razlogov ni mogoče vgraditi omejilnika hitrosti, morajo imeti o tem potrdilo. Tako potrdilo lahko izda le pooblaščen servis proizvajalca omejilnikov hitrosti.
9. člen
(1) Naknadno vgradnjo homologiranih omejilnikov hitrosti sme opraviti le pooblaščeni servis proizvajalca vozila, na katerega se omejilnik vgradi, oziroma pooblaščeni servis za omejilnike hitrosti, ki v primeru vgradnje omejilnika izda o tem lastniku vozila ustrezno potrdilo. Vsebina potrdila je določena v Prilogi I.
(2) Na vozilo se lahko vgradi samo omejilnik hitrosti, ki je homologiran po tehnični specifikaciji TSV 147.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-6/2004/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0020
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta 1992/6/EGS z vsemi spremembami.

** Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04).