Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, stran 5852.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 23. člena v povezavi s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III, Grosuplje (Uradni list RS, št. 28/99, 39/00 in 22/02); v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 09/03-ZN v marcu 2004. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka se nanašajo na:
– združitev dveh gradbenih parc. št. 4 in 7 v eno,
– dopolnitev predvidenih dejavnosti s: proizvodnjo kovinskih (aluminijastih) izdelkov in površinsko obdelavo kovin (eloksiranje aluminija), storitvenimi dejavnostmi in manjšimi obrtno-proizvodnimi dejavnostmi,
– spremembo velikosti objekta na parc. št. 5, 4 in 7,
– spremembo mikrolokacije objekta na parc. št. 4 in 7,
– ureditev dostopa na parc. št. 5 z lokalne ceste za Polico,
– možnost izvedbe dodatne parcelacije znotraj parcele,
– možnost izvedbe kleti na parc. št. 3,
– prilagoditve poteka predvidene komunalne infrastrukture,
– spremembo kot pritličja na parc. št. 3, 4, 7, in 5,
– uskladitev parcelacijskega načrta z izvedeno parcelacijo javnega dobra v naravi,
– dopolnitev parcelacijskega načrta z določitvijo gradbene parcele za dostopno pot na parc. št. 3 in 6.
Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem zazidalnem načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ne spreminja.
3. člen
V poglavju II. NAMEMBNOST PROSTORA se v 3. členu sprejetega odloka, besedilo dopolni tako, da se v celoti glasi:
»Območje urejanja je namenjeno: prodaji avtomobilov s servisi in ostalim servisnim dejavnostim, gostinstvu, trgovini, proizvodni, skladiščni dejavnosti ter servisiranju tovornih vozil, izobraževanju, zastopstvu in prodaji snovi in naprav za nevtralizacijo nevarnih snovi, proizvodnji kovinskih izdelkov, površinski obdelavi kovin, storitvenim dejavnostim, manjšim obrtno-proizvodnim dejavnostim in ostalim poslovnim dejavnostim.«
4. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 5. členu sprejetega odloka pod poglavjem A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja, pod podnaslovom Pozidanost parcel besedilo spremeni, da v celoti glasi:
»Investitorji ne smejo pozidati več kot 40% svojega zemljišča, razen na parcelah številka 4 in 5, kjer je dovoljena maksimalna pozidanost parcele s poslovnimi objekti oziroma delavnicami do 70%. Investitorji morajo na lastni parceli zagotoviti zadostno število parkirišč glede na predpisane normative za posamezne dejavnosti in površine za vso potrebno manipulacijo, ki jo potrebuje posamezna dejavnost.«
V istem členu sprejetega odloka se pod podnaslovom Parcelacija spremeni tekst, da se v celoti glasi:
»Predlaga se parcelacija, ki dopušča enostavno in funkcionalno ureditev območja, ob tem pa upošteva dejstvo že lastniških parcel na način, da se od lastniških parcel v približno enakih deležih (10-12%) odštejejo potrebne skupne površine (dovozne ceste, javne parkirne površine, infrastruktura).
Parcelacija je lahko v skladu z dogovori med lastniki fleksibilna. Zaključene parcelne enote se med seboj lahko združujejo. Meje skupnih javnih površin (ceste, javna parkirišča, zelenice, koridorji infrastrukture) so fiksne, dovoljeno je le odstopanje do ±0,50 m.
Zaradi potreb investitorjev je dopustna dodatna parcelacija znotraj gradbenih parcel, ki so določene z osnovnim zazidalnim načrtom in to spremembo zazidalnega načrta.«
5. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 7. členu sprejetega odloka pod poglavjem B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte dopolni ali (in) spremeni besedilo za št. parc. 3, 4 in 5 ter se briše celotna vrstica št. parc. 7.
Pri št. parc. 3 se dopolni besedilo drugega stolpca (namembnost), ki se na novo glasi: poslovne in servisne dejavnosti, trgovina, gostinstvo, proizvodne, skladiščne in storitvene dejavnosti. Pod isto št. parc. se dopolni peti stolpec (višin. gabarit*) ki na novo glasi: (K) + P +(1). Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki na novo glasi: 339.55.
Pri št. parc. 4 se spremeni besedilo drugega stolpca (namembnost), ki se na novo glasi: proizvodnja kovinskih (aluminijastih) izdelkov in površinska obdelava kovin (aluminij) ter poslovno-storitvene dejavnosti. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit *v m), ki na novo glasi: 36 x 51 (osnovni objekt) + max 16 x 48 (nadstrešnica – dovoljene so manjše dimenzije nadstrešnice od navedene). Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v petem stolpcu (višin. gabarit*), ki se na novo glasi: P+1(2). Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: 339.55. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v sedmem stolpcu (posebni pogoji in ostala določila), ki se na novo glasi: objekt naj se svobodno oblikuje, dopustna so dodajanja in odvzemanja manjših volumnov na osnovni ter postavitve svetlobnih trakov, kupol in drugo na strehi objekta.
Pri št. parc. 5 se dopolni besedilo v drugem stolpcu (namembnost), ki se na novo glasi: poslovne in trgovske dejavnosti, gostinstvo in storitvene dejavnosti ter manjše obrtno proizvodne dejavnosti. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v četrtem stolpcu (tloris. gabarit* v m), ki se na novo glasi: 18 x 22 m. Pod isto št. parc. se spremeni besedilo v šestem stolpcu (kote pritličij), ki se na novo glasi: 339.55. Pod isto št. parc. se dopolni besedilo v sedmem stolpcu (posebni pogoji in ostala določila), ki se na novo glasi: objekt se programsko in oblikovno naveže na parter (teraso) ob lokalni cesti, možna je izvedba zunanjega stopnišča, ki povezuje zgornjo teraso s spodnjim platojem. Na strehi je dopustna izvedba strešnih oken, oziroma svetlobnih kupol ali trakov.
6. člen
V poglavju III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR se v 8. členu sprejetega odloka pod poglavjem Drugi skupni pogoji za objekte spremeni besedilo prvega stavka, ki se v celoti glasi: »Svetle višine pritličij naj bodo najmanj 3 m, objekti naj ne bodo nižji od 6 m (do horizontalnega strešnega venca).«
7. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE se v 10. členu sprejetega odloka pod podnaslovom Parkirne površine spremeni besedilo, da v celoti glasi: Parkirne površine se za vsako dejavnost posebej zagotavljajo na zemljišču posamezne gradbene parcele, razen skupne parkirne površine ob cesti A-A.
8. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se v 14. členu sprejetega odloka pod poglavjem Energetsko omrežje dopolni besedilo prvega odstavka, ki se v celoti glasi: »Visokonapetostni razvod in trafo postaja: za oskrbo kompleksa z električno energijo se izvede nova trafo postaja velikosti 1000 kW. Zaradi dodatnih potreb po električni energiji se na št. parc. 4 izvede nova trafo postaja. Elektro omrežje se znotraj celotnega kompleksa izvede v kabelski kanalizaciji.«
9. člen
V poglavju V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA se v 15. členu sprejetega odloka pod poglavjem Ogrevanje doda novi odstavek, ki se glasi: » Na parc. št. 4 je v primeru potreb po večji priključni moči od predvidene, potrebno razliko zagotoviti z dogrevanjem iz investitorjevega lastnega energetskega vira (lastne kotlovnice, ki mora biti na elektriko ali plin.)«
10. člen
V poglavju X. TOLERANCE se v 25. členu sprejetega odloka dopolni besedilo prvega odstavka, ki se v celoti glasi: »Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna v tlorisnih gabaritih objektov do ± 10%, če v tem odloku ni drugače določeno, pri čemer se morajo ohraniti gradbene linije objektov v smeri napajalnih cest ter struktura in namembnost zazidave. V višjih etažah (nadstropja in podstrešja) so dovoljena povečanja od pritličnega tlorisa objekta do + 2 m, pod pogojem, da volumen objekta ne sega bližje kot 0,5 m do javne površine. Zmanjšanje tlorisa objekta v višjih etažah je dovoljeno brez omejitev. Odstopanja so možna tudi pri višinskih kotah platojev in kleti do ± 0,5 m, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.«
V istem členu sprejetega odloka se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Dopustna je sprememba programa po etažah v objektih, na parceli je možno opravljati eno ali več različnih dejavnosti, dopustna so tudi odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov, kolikor se na terenu pokažejo bolj smotrne rešitve.«
11. člen
V poglavju XI. KONČNE DOLOČBE se doda nov 26.a člen, ki se glasi: »Občina Grosuplje bo zagotavljala stalen nadzor nad vodami, ki se iztekajo v potok Grosupeljščico, s celotnega območja zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center TOC III in nad odpadnimi vodami, ki izhajajo iz tehnološkega procesa, kjer so prisotne nevarne snovi.«.
12. člen
Spremeni in dopolni se 27. člen, ki se pravilno glasi:
»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so stalno na vpogled na Uradu za prostor Občine Grosuplje in na Oddelku za okolje in prostor na Upravni enoti Grosuplje.«.
13. člen
Spremeni in dopolni se 28. člen, ki se pravilno glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
Št. 350005-2/98
Grosuplje, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.